ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİ’LERE ETKİLERİ

Cemalettin KALAYCI
7.687 1.433

Öz


İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bir yandan e-ticaret sürecine katılımcılar artarken, diğer yandan da e-ticaret hacminin toplam ticaret hacmi içindeki payı hızlı bir şekilde büyümektedir. E-ticaret hızlı bir şekilde yaygınlaşırken işletmelere önemli maliyet avantajları sunmakta ve işletmelerin verimli-liklerini artırmaktadır. İnternet ve e-ticaret, sınırlı imkanları nedeniyle dış ticaret sürecine yeterince katı-lamayan KOBİ’lerinde uluslararası piyasalara açılmalarına imkan sağlamıştır. KOBİ’ler böylece yüksek yatırım ve harcama yapmadan uluslararası pazarlara girebilme, bu pazarlara ürün sunabilme fırsatına ka-vuşmuşlardır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arıcı, Esmahan (2000), Elektronik Ticaret, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Rapor No:18, İstanbul.

Canberra, “What is E-Commerce?”, İnternet Adresi;

http://www.ise.canberra.edu.au/un7107/Week1/ECTIweek1.2.ppt, Erişim Ta-rihi: 14.04.2008.

Civelek, M. Emre Sözer, E. Güçlü(2003), İnternet Ticareti: Yeni Ekososyal Sistem ve Ticaret Noktaları, Beta Yayınları, İstanbul.

Ene, Selda (2002), Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması ve Bir Uygulama, Pusula Yayınları, İstanbul.

Etemad, Hamid ve Wright, Richard(2003), Globalization and Entrepreneurship: Policy and Strategy Perpectives, Edward Elgar Publishing.

ETİK, “Elektronik Ticaretin Tanımı ve Temel Araçları”, İnternet Adre-si;http://www.e-ticaret.gov.tr/tanim/tanim.htm, Erişim Tarihi: 10.05.2008.

Garicano, Luis, Kaplan S, N. (2000), “The Effect of Business to Bussiness E-Commerce on Transaction Costs”, NBER Working Paper Series Working Paper 8017, İnternet Adresi; http://www.nber.org/papers/w8017,Erişim Tarihi: 22.01.2002.

ICC (1999), A Global Action Plan For Electronic Commerce, İnternet Adresi; http://www.iccwbo.org/home/electronic_commerce/word_documents/

SJAPFIN.doc, Erişim Tarihi: 05.04.2001.

Kartal, Cihat (2002), İnternet Ortamında Pazarlama: Elektronik Ticarete İlk Adım, Gazi Kitapevi, Ankara.

OECD (1999), Defining and Measuring E-Commerce: A Status Report, İnternet Adresi; http://www.oecd.org/dataoecd/12/55/2092477.pdf, Erişim Tarihi: 10.05.2008.

OECD (2000), E-Commerce:Impacts and Policy Challenges, Economic Outlook’67, No:67.

Ohshima, M.(2000), “Local EC Business Community For SMEs” İnternet Adresi: http://www.ecom.org.jp/ecom_e/home/ecom-forum (ohshima).pdf, Erişim Tarihi:20.01.2000.

Öğüt, Adem(2007), “E-Ticaret Platformunda KOBİ’lerin Artan Hızı ve Gücü: Büyük Balık Küçük Balığı Değil, Hızlı Balık Yavaş Balığı Yutar”, İnternet Ad-resi; http://www.kto.org.tr/tr/dergi/dergiyazioku.asp?yno=938&ano=70, Erişim Ta-rihi: 16.04.2008.

SCHULZE, Corinna ve BAUMGARTNER, J.(2000) , Don’t Panic! Do E-Commerce: A Beginner’s Guide to European Law Affecting E-Commerce.

Strauss, Judy ve Frost, Raymond (2000), -Marketing, Second Edition, Prentice-Hall Inc., New Jersey.

Şahin, Ayşe ve Demir, Hulusi (2005), “Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Pazarlama Sorunları ve E-Ticaretten Beklentileri”, DEÜ, İİBF Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, ss-1-13.

Turban, Efraim ve Diğerleri (1999) , E-Commerce and a Managerial Perspective, Prentice-Hall, USA.

Watson, Richard T. ve Diğerleri (2007), Electronic Commerce:The Strategic Perspective, Harcourt College Publishers. İnternet Adresi; http://homepage.mac.com

/rickwatson/filechute/EC%20bookE2R1.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2008.

Wood, Marian (2001), Prentice Hall’s Guide to E-Commerce and Business, Prentice Hall, USA.

WTO, “A Quantitative Assessment of Electronic Commerce”,

İnternet Adresi; http://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/erad-99-01.doc, Erişim Tarihi: 10.5.2008.

Yahyagil, Mehmet(2001), KOBİ’lerde Bilgisayar Teknolojileri Uygulamaları, İstanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No: 2001-26, İstanbul.

Yaltı, Billur(2003), Elektronik Ticarette Vergilendirme, Der Yayınları, İstanbul.

Yılmaz, M.Levent(2007), “KOBİ’ler ve E-Ticaret”, İnternet Adresi; http://

www.kto.org.tr/tr/dergi/dergiyazioku.asp?yno=939&ano=70, Erişim Tarihi: 10.04.2008.