TRACECA PROJESİ VE TÜRKİYE

Serap OVALI
2.895 622

Öz


Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda bağımsızlığını kazanan devletlerin doğal kaynaklar, enerji ve tarım ürünleri açısından zengin olması, bu ülkeler üzerinde Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere büyük dünya devletlerinin bölgeye yönelik ilgisini arttırmaktadır. Bu devletler, bölgedeki hedeflerini gerçekleş-tirmek amacıyla bölgeyle ilgili stratejik planlar geliştirmektedirler. Öyle ki bağımsızlıktan sonra serbest pazar ekonomisine ayak uydurmaya çalışan bu devletlerin ekonomik yapısı AB ve diğer dünya devletleri-ni yakından ilgilendirmektedir. Bu bölge, AB için ucuz enerji ve hammaddenin elde edildiği ve karşılı-ğında üretilen malların pazarlandığı yeni pazarlar anlamına gelmektedir. Uluslararası ticaretin en önemli öğesi olan ulaştırma yatırımları, AB’nin bölgeyle ilgili stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlam-da, AB ile Avrupa- Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) Projesiyle ilgili ilk adımlar atılmış-tır. TRACECA, Avrupa’dan batı-doğu ekseninden, Karadeniz boyunca, Kafkaslar ve Hazar Denizi üze-rinden Orta Asya’ya açılan bir taşımacılık koridorunun geliştirilmesine yöneliktir. Böylece, AB ile Orta Asya ve Kafkasya arasındaki uluslararası transit ticaretin en hızlı, kolay, çağdaş ve güvenli bir şekilde yapılması sağlanacaktır. TRACECA Projesi’nin 2010 yılında tam anlamıyla hayata geçirilmesi planlan-maktadır. Türkiye, bu önemli projeden maksimum faydayı sağlamaya yönelik tüm girişimleri yapmak durumundadır.
Bu çalışmada, Türkiye için büyük önem taşıyan bu projenin analizi yapılmıştır. TRACECA Projesi’nin gelişimi ve bu proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve Projenin Türkiye’ye etkisi ortaya konmuş-tur.

Tam metin:

PDF


Referanslar


COŞKUN, N. (1998), “Türkiye Ekonomisi Sektörel Analizi”, Türkiye Eko-nomi Kurumu Yayınları, Ankara.

HÜSEYNOV, Fuat (2001), “Avrupa Birliği ve Azerbaycan”, Avrasya Etütle-ri, Sayı;19.

HÜSEYNOV, Fuat. (2002), “Avrupa Birliği ve Türk Cumhuriyetleri İlişkileri ve Türkiye”, Avrasya Etütleri, Sayı:21 (Kış).

SHEVARDNADZE, Edward (2001), Great Silk Road, Georgia, 2001.

UND(2002), “Kuzey-Güney Koridoru Araştırma Raporu”, Uluslararası Nak-liyeciler Birliği Derneği (UND), AR-GE İstatistik Departmanı, İstanbul. (http://www.und.org.tr/ulkeler/KUZEY/GUNEY1.pdf .16.08.2003).

UND(2003), “RO-LA Taşımacılığı Araştırma Raporu”, Uluslararası Nakliye-ciler Birliği Derneği(UND) AR-GE İstatistik Departmanı, İstanbul.

UND(2003) “TRACECA Dışında Kalamayız” UND’nin Sesi Dergisi, İstan-bul.

http://www.traceca.org.tr/und1.htm, (28.06.2003).

www.american.edu/TED/silkroad.htm(13.02.2002).

http://www.jrtr.net/jrtr28/pdf/f50_gor.pdf(15.03.2002).

www.igc-traceca.org(05.01.2002).

http://mcar.in-baku.com/project_background.htm(22.08.2002).

http://www.silkroad.az:8101

http://www.igc-traceca.org/english/structure.html(02.04.2003).

www.traceca.org/chart(06.04.2002).

http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/anadoluyahaberler-yeni/2003/subat/ah_

_02-3.htm(04.04.2003).

http://www.arkitera.com/haberler/2003/04/28/kars-tiflis.htm(10.02.2004)

http://www. kgm.gov.tr(10.02.2002).

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/oik592.pdf(10.02.2003).

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/oik596.pdf (10.02.2003).

http://www.traceca.org/rep/broshure/broshure.pdf (14.03.2003).

http://www.traceca.org.tr/antalya_tust.htm (01.08.2007).

http://www.traceca-org.org/default.php?l=en (03.08.2007).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com