PLASTİK KAPAK TOPLAMAYA YÖNELİK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Mikail BAT
2.076 499

Öz


Kurumlar, topluma yönelik değer üretmek ve toplumsal sorunlara çözüm bulmak için çalışma alanlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan konularda sosyal sorumluluk kampanyaları yapmakta, bazı durumlarda bu kampanyalar birbirleriyle benzerlik göstermektedir. Kampanyaların benzerliği, içeriğine ek olarak amacında, hedef kitlesinde ve ulaşılan sonuçlarda da söz konusu olabilmektedir. Bu çalışma, aynı kampanyanın üç farklı kurumda nasıl yürütüldüğünü ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  Çalışmada “aynı kampanyanın üç farklı kurum tarafından yürütülme sürecinde benzer ve farklı yönlerinin neler olduğu” ana sorunsal olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda plastik kapak toplama kampanyasını yapan ve birbirine devreden üç kurum seçilmiş, bu kurumların kampanyada görevlendirdikleri koordinatörlerle görüşülmüştür. Koordinatörlerle görüşmelere ek olarak çeşitli telefon görüşmeleri, gözlem ve doküman incelemesi gibi nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada karşılaştırmalı örnek olay incelemesi yapılmış ve saptanan sorunsala ilişkin somut sonuçlara ulaşılmıştır. Aynı kampanyanın farklı kurumlarda uygulama sürecinin farklı olabilmesi ve benzer sonuçlara ulaşılabilmesi elde edilen sonuçlardan bazılarıdır.   

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kampanya Yönetimi, Plastik Kapak Toplama Kampanyası.

JEL Sınıflandırması: M14

 COMPARATIVE ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CAMPAIGNS AIMED AT PLASTIC COVER COLLECTION

 ABSTRACT

Corporations perform social responsibility campaigns (related or not with their work field) in order to create value for the community and find solutions for communal problems, in some cases these campaigns show similarity with each other.  The similarity of the campaigns can be the point in question in their purpose (as well as their content), target audience and reached conclusions. This study aims to present the way of execution of the same campaign in three different corporations.  In the study, main problematic was clearly determined as the similar and different aspects in the execution course of the same campaign by three different corporations.  Accordingly three corporations executing (and passing it on to each other) the plastic cover collection campaign and the coordinators assigned in the campaign by the corporations were interviewed.  In addition to the interviews made with the coordinators, qualitative data collection methods such as various telephone conversations, observations and document examination were used. Comparative sample space examination was performed in the research and solid conclusions related with the detected problematic were reached. Some results may vary even if the implementation process for the same campaign is carried out in different institutions.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Campaign Management, Plastic Cover Collection Campaign. 

JEL Classification: M14


Anahtar kelimeler


Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kampanya Yönetimi, Plastik Kapak Toplama Kampanyası

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.59084

Referanslar


AKTAN, Coşkun C. ve Deniz BÖRÜ (2007), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, C.C. Aktan (der.) Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İstanbul: İGİAD Yayınları.

ARGÜDEN, Y. (2007), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, C.C. Aktan (der.), Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, İstanbul: İGİAD Yayınları.

BHATTACHARYA C. B. ve SEN S. (2004), “Doing Better at Doing Good: When, why, and How Consumers Respond to Corporate Social Initiatives”, California Management Review, 47(1), 9-24.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, Ebru K., AKGÜN, Erkan Ö., KARADENİZ, Ş. ve Funda Demirel (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pagem Akademi, 13. Baskı.

CROWTHER, David ve Güler ARAS (2008), “Corporate Social Responsibility”, Ventus Publishing Aps, İnternet Adresi: Bookboon.com, Erişim Ta-rihi: 05.07.2013.

DE FURIA, G., L., (2009), Project Management Recipes for Success, CRC Press, London.

HOHNEN, P. (2007), Corporate Social Responsibility An Implementation Guide for Business, International Institute for Sustainable Developlment, Manitoba Canada: Winnipeg.

KERZNER, H. (2010), Project Management Best Practices, John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.

KUŞAT, N. (2012), “Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 227-242.

LUO, X., BHATTACHARYA C. B. (2009), “The Debate Over Doing Good: Corporate Social Performance, Strategic Marketing Levers, and Firm Idiosyncratic Risk”, Journal of Marketing, 73, 198-213.

PMBOK Guide, (2000), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Pennsylvania USA.

SMITH Katherine T. ve ALEXANDER Julie J. (2013), “Which CSR-Related Headings Do Fortune 500 Companies Use on Their Websites?”, Business Communication Quarterly, 76(2), 155–171.

SZE´KELY, F. ve KNIRSCH M. (2005), “Responsible Leadership and Corporate Social Responsibility: Metrics for Sustainable Performance”, European Management Journal, 23(6), 628-647.

TEKİNDAĞ, Faruk C. (2005), Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Sivil Toplum Geliştirme Programı, Yerel Sivil Girişimler Projesi Avrupa Komisyonu, Ankara.

YILDIRIM, A., ŞİMŞEK H. (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yön-temleri, 8. Tıpkı Basım, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

WREN, A., (2003), The Project Management A-Z, A Compendium of Project Management Techniques and How to Use Them, Gower Publishing Limited, Hampshire England.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com