KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öznur BOZKURT, İrfan YURT
4.665 1.080

Öz


Kurumsal itibar yönetiminin örgütsel bağlılık sağlamada etkili bir unsur olabileceği varsayımına dayalı olarak yürütülen bu çalışmanın temel amacı, akademik personelin kurumsal itibar yönetimi algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu temel amacın yanı sıra, araştırmaya katılanların kurumsal itibar yönetimi algılarını ve örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek şeklinde alt amaçları da bulunmaktadır. Çalışmaya bir devlet üniversitesinde görev yapan akademik personel dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda araştırmaya katılanların kurumsal itibar yönetimi algılarının örgütsel bağlılığı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır; ancak devam bağlılığını şekillendirme konusunda itibar algısının diğer boyutlarda olduğu kadar etkili olmadığı görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılanların kurumsal itibar yönetimi algılarının ve örgütsel bağlılıklarının yüksek düzeyde olduğu ve bu iki değişken arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişkinin olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

Kurumsal itibar yönetiminin örgütsel bağlılık sağlamada etkili bir unsur olabileceği varsayımına dayalı olarak yürütülen bu çalışmanın temel amacı, akademik personelin kurumsal itibar yönetimi algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu temel amacın yanı sıra, araştırmaya katılanların kurumsal itibar yönetimi algılarını ve örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek şeklinde alt amaçları da bulunmaktadır. Çalışmaya bir devlet üniversitesinde görev yapan akademik personel dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda araştırmaya katılanların kurumsal itibar yönetimi algılarının örgütsel bağlılığı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır; ancak devam bağlılığını şekillendirme konusunda itibar algısının diğer boyutlarda olduğu kadar etkili olmadığı görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılanların kurumsal itibar yönetimi algılarının ve örgütsel bağlılıklarının yüksek düzeyde olduğu ve bu iki değişken arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişkinin olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi, Örgütsel Bağlılık.

JEL Sınıflandırması: M12, O15.

THE EFFECT OF THE PERCEPTION OF CORPORATE REPUTATION MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH ON ACADEMIC STAFF

ABSTRACT

The main aim of this research carried out based on the assumption that corporate reputation management may be an effective factor in providing organizational commitment, is to determine the effect academic staff’s perceptions of corporate reputation management on organizational commitments. In addition to this main goal, there are subgoals in order to determine the participants’ perceptions of corporate reputation management and their organizational commitment levels. Within the scope of the research, all of the academic staff working at the State University were included. As a result of the research, it has been suggested that there is a positive and significant relationship between the participants’ perceptions of corporate reputation management and each dimension forming the organizational commitment. In addition, it has also been suggested that the levels of the participants’ perceptions of corporate reputation management and organizational commitments are high.

Keywords: Corporate Reputation, Corporate Reputation Management, Organizational Commitment.

JEL Classification: M12, O15.


Anahtar kelimeler


Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi, Örgütsel Bağlılık.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.51243

Referanslar


ADA, Nesrin, ALVER, İpek, ATLI, Fatma (2008), “Örgütsel İletişimin Ör-gütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Ve İmalat Sektörü Çalışanları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 8 (2), 487-518.

AKMEHMET, Duygu (2006), “Kurumsal İtibar Yönetimi Ve Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Uluslararası Kalite Yönetimi Bilim Dalı.

ALLEN, Natalie J. VE MEYER, John P. (1990), “The Measurement And Antecedents Of Affective, Continuance And Normative Commitment To The Organization”, Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.

ALTINTAŞ, Erkan (2005), “Kurumsal itibar ve Anadolu Üniversitesi İ.İ.BF örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ATAK, Metin (2009), “Öğrenen Örgüt Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.

BALAY, Refik (2000), “Yönetici Ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, 1.bs., Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

CHUN, Rosa (2005), “Corporate Reputation: Meaning And Measurement”, International Journal of Management Reviews, 7 (2), 91-109.

ÇAKIR, Birgül (2006), “Sa 8000 Sosyal Sorumluluk Standardının Örgütsel Bağlılık Ve İş Doyumuna Olan Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı.

ÇEKMECELİOĞLU Hülya ve DİNÇER, Güler(2014) Çalışanların Kurumsal İtibara İlişkin Algıları ve Bu Algıların Örgütsel Kıvanç, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Doğu Marmara Bölgesi Plastik Ambalaj Sanayi Üze-rinde Bir Araştırma, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, 79-94.

ÇİFTÇİOĞLU, B.Aydem.(2008), “Kurumsal İtibarın Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama”,Yayınlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi.

DEMİREL, Yavuz (2009),” Örgütsel Bağlılık ve Üretkenlik Karşıtı Davra-nışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım “ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sos-yal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar, s.115-132

DEVINE, Irene ve HALPERN, Paul. (2001), “Implict Claims: The Role Of Corporate Reputation İn Value Creation”, Corporate Reputation Review Journal. 4 (1), 42-49.

DOĞAN, Selen ve KILIÇ, Selçuk (2007),“Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık, (29), 37-61

EROĞLU, Erhan ve SOLMAZ Başak(2012)” Kurumsal İtibar Araştırması ve Bir Uygulama Örneği”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 1, Sayı 4

GÜL, Hasan (2002), “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi Ve De-ğerlendirmesi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2 (1), 37-55

GÜLTEKİN,Fikret(2012),http://www.fikretgultekin.com/deneme/yukseklisans/Korelasyon%20Analizi.pdf> [Erişim tarihi 2.01.2012].

GÜMÜŞ, Murat ve ÖKSÜZ, Burcu (2009a), “Turizm İşletmelerinde Kurum-sal İtibar Yönetimi”, Ankara: Nobel Yayıncılık.

GÜMÜŞ, Murat ve ÖKSÜZ, Burcu (2009b), “İtibar Sürecinde Kilit Rol: Ku-rumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi”, Journal of Yaşar University, 4 (16), 2129-2150.

İCİL, Aslı (2008), “Akademik Örgütlerde Kurumsal İtibar Ve İletişim İlişkisi Akdeniz Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı.

KARATEPE, Selma (2008), “İtibar Yönetimi: Halkla İlişkilerde Güven Ya-ratma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 7, 77-97.

MEYER, John P. ve ALLEN, Natalie J. (1997), “Commitment İn The Workplace, Theory, Research And Application”, Thousand Oaks, London, New Delhi.

MOWDAY, Richard T., STEERS, Richard M., PORTER, Lyle W. (1979), “The Measurement Of Organizational Commitment”, Journal Of Vocational Behavior, Vol.14, 224-247.

NORTHCRAFT, Gregory B. VE NEALE, Margaret A. (1990), “Organizational Behavior-:A Management Challenge”, The Dryden Press, New York.

OKAY, Ayla, OKAY, Aydemir (2001), “Halkla İlişkiler Kavram, Strateji Ve Uygulamalar”, İstanbul: Der Yayınları.

PENLEY, Larry. E. and GOULD, Sam.(1988), “Etzioni's Model of Organizational Involvement: A Perspective for Understanding Commitment to Organizations”, Journal of Organizational Behavior, Vol:9, 43-59.

REICHERS, Arnon. E.(1985),“A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment”, Academy of Management Review, 10,(3), 465-476.

SAKMAN, Nalan F. (2003), “Kurumsal İtibarın Önemi Ve Değişkenleri İn-celemesi”, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ta-nıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı.

SAYLI, Halil ve YAŞAR UĞURLU, Özlem (2007), “Kurumsal İtibar Ve Yönetsel Etik İlişkisinin Analizine Yönelik Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergis, 12 (3), 75-96.

SCHULTZ, Majken, MOURITSEN, Jan ve GABRIELSEN, Gorm (2001), “Sticky Reputation: Analyzing A Ranking Syste”, Corporate Reputation Review, 4 (1), 24-41.

SEKARAN, Uma (2003), “Research Methods For Business: A Skill Building Approach”, (Fourth Edition). U.S.A.: Hermitage Publishing Services.

YALÇIN, Azmi ve İPLİK, Fatma N. (2005), “Beş Yıldızlı Otellerde Çalışan-ların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 395-412.

YILDIZ, Kaya(2013), “Örgütsel Bağlılık İle Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki”, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring, p. 853-879, Ankara

WAHN, Judy. C. (1998), “Sex Differences in the Continuance Component or Organization Commitment”, Group & Organizational Management, 23 (3), 256-268.

ZYMAN, Sergio ve BROTT, Armin (2004), “Bildiğimiz Reklamcılığın Sonu”, (Çev: F. Cihan Dansuk ), İstanbul: MediaCat Kitapları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com