KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRERKEN ENFLASYON İLE MÜCADELEDE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASININ ANALİZİ

Aysel GÜNDOĞDU
2.387 694

Öz


Günümüzde Merkez Bankalarından beklenen en önemli hedef olan fiyat istikrarı, giderek ülke ekonomilerini tehdit eden bir unsur halini almaktadır. Fiyat istikrarını sağlayabilmek için çeşitli para politikası araçları kullanan ülkeleri bazıları, 1990 yılından beri enflasyon hedeflemesi uygulaması kullanmaktadırlar. Özellikle 2008 küresel finans krizinden sonra değişen ekonomi dinamikleri enflasyon hedeflemesi uygulamasının sorgulanmasına yol açmıştır. Hedef belirleme ve kamuoyuna açıklama esaslarına dayanan enflasyon hedeflemesi uygulamasının kriz dönemlerinde de verimli olup olmadığı tartışılmaktadır. Çalışmanın amacı, enflasyon hedeflemesi uygulamasını benimseyen ve benimsemeyen ülkelerin enflasyon verilerini kıyaslayarak uygulamasının enflasyon ile mücadelede başarılı olup olmadığını analiz etmektir.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Enflasyon Hedeflemesi, Küresel Finans Krizi

JEL Sınıflandırması: E31, P44

 

ANALYSIS OF INFLATION TARGETING WHILE GLOBAL FINANCIAL CRISIS IS STILL GOING ON

Abstract

Nowadays the most important expected target of the Central Banks’ is price stability which is becoming increasingly a threat of the country's economy. Some countries which is to ensure price stability using various monetary policy tools, have been using inflation targeting since 1990. Especially after the 2008 global financial crisis, the dynamics of the changing economy has led to a questioning of inflation targeting. Based on the principles of goal setting and public disclosure of the implementation of inflation targeting productive whether in times of crisis are discussed. The aim of this study is to analyze whether inflation targeting is successful against inflation by comparing inflation targeting countries and the others’ inflation rates.

Keywords: Inflation, Inflation Targeting, Global Financial Crisis

JEL Classification: E31, P44


Anahtar kelimeler


Enflasyon, Enflasyon Hedeflemesi, Küresel Finans Krizi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.86079

Referanslar


ALPARSLAN, Melike, ERDÖNMEZ, Pelin Ataman (2000), “Enflasyon He-deflemesi”, Türkiye Bankalar Birliği, Sayı:35

BALL, Laurence, SHERIDAN, Niamh (2003), “Does Inflation Targeting Matter?”, , s.29. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.4481

&rep=rep1&type=pdf, (28.01.2014)

BARTINI, Nicoletta, LAXTON, Douglas (2007), “Under What Conditions Can Inflation Targeting Be Adopted? The Experience of Emerging Markets”, Central Bank of Chile.

DOTSEY, Michael (2006), “A Review of Inflation Targeting in Devlepoled Countries”, http://philadelphiafed.org/research-and-data/publications/business-review/2006/q3/br_q3-2006-2_review_inflation.pdf, (28.01.2014)

DÜNYA BANKASI Ülke Sınıflandırması, http://data.worldbank.org/about/

country-classifications/country-and-lending-groups#High_income, (19.01.2014)

DÜNYA BANKASI Veritabanı, http://data.worldbank.org/indicator/FP.

CPI.TOTL.ZG (20.03.2014)

HAMMOND, Gill (2012), “State of The Art of Inflation Targeting- 2012”, HandBook No:29, Centre For Central Banking Studies, ISSN: 1756-7270.

IMF, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/target.htm,(20.01.2014)

JAHAN, Sarwat (“Inflation Targeting: Holding The Line”, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/target.htm, (28.01.2014)

KARA, Hakan, ORAK, Musa (2008), “Enflasyon Hedeflemesi”, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/kara_orak.pdf?origin=publication_detail, (12.03.2014)

MISKHIN, Frederic S. (2000), “İnflation Targeting In Emerging Market Countries”, NBER Working Paper 7618.

ÖĞRETMEN, Eren (2004), “Enflasyon Hedeflemesi: Uygulama Özellikleri”, TCMB Yayınları.

ÖZTÜRK, Serdar (2009), “Enflasyon Hedeflemesi Yaklaşımı: Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkelerin Karşılaştırmalı Analizi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:16, Sayı:1.

ÖZTÜRK, Serdar (2003), “Enflasyon Hedeflemesi”, Derin Yayınları, Yayın No:33, İstanbul.

ROGER, Scott (2010), “Inflation Targeting Turns 20”, .http://www.imf.org/

external/pubs/ft/fandd/2010/03/pdf/roger.pdf, (25.01.2014)

SÜSLÜ, Bora (2012), “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Altında Sosyal Refahtaki Değişim”, Doğuş Üniversitesi Dergisi.

SVENSSON, Lars E.O. (2010), “Inflation Targeting”, s.1.http://www.nber.

org/papers/w16654, (21.02.2014)

TCMB Terimler Sözlüğü, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/sozluk.

htm, (16.02.2014)

YÜKSELER, Zafer (2013), “Enflasyon Hedeflemesi: Türkiye Deneyimi (2006-2011 Dönemi)”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni 2013/8.