MİDİLLİ’DEN AYVALIK’A GELEN TURİSTLERİN ALIŞVERİŞ TER-CİHLERİNİN VE ALIŞVERİŞTEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİR-LENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gamze ÇOBAN, Cevdet AVCUKURT, Volkan ÖZBEK
2.328 619

Öz


 

 

 Bu çalışmanın temel amacı, Midilli Adası’nda ikamet eden Yunanistan vatandaşlarının Ayvalık’ı ziyaret edişlerinde satın aldıkları ürünlerin neler olduğunu ve demografik değişkenlerin ürün tercihleri üzerinde bir farklılığa neden olup olmadığını test etmektir. Bu çalışmada ayrıca, araştırmanın örneklemini oluşturan turistlerin Ayvalık’ta yaptıkları alışverişe ilişkin memnuniyet düzeyinin ve araştırma örneklemi özelinde Ayvalık’ın olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklemi olarak (Midilli Adası’nda ikamet eden) Yunanistan vatandaşlarının tercih edilmesinin en önemli nedeni, Ayvalık’a gelen yabancı turistlerin neredeyse tamamının Yunanistan vatandaşı olmasıdır. Araştırmanın amaçlarına ulaşmak için, öncelikle bir literatür incelemesi yapılmış ve bu bilgilerden yola çıkarak bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak yüz yüze anket metodu seçilmiş ve anketler Midilli Adası’nda uygulanmıştır. Satın alınan ürün ile demografik faktörler (yaş, cinsiyet, gelir ve meslek) arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için Ki-kare testi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre tercih edilen ürün ile cinsiyet, gelir ve meslek arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayvalık’a gelen ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik yapılan analiz sonuçları incelendiğinde, en düşük memnuniyet düzeyinin dükkânların özellikleri ve yabancı dil yeterliliği, en yüksek memnuniyet düzeyinin ise ürün çeşitliliği ve personelin tutumu olduğu tespit edilmiştir.

 

 

 Anahtar Kelimeler: Turizm, Memnuniyet, Hediyelik Eşya, Destinasyon, Ayvalık, Midilli.

JEL Sınıflandırması: L83, M31

A STUDY ON DETERMINING SHOPPING CHOICES AND LEVEL OF CUSTOMING SATISFACTION OF VISITORS COMING FROM MYTILENE TO AYVALIK

Abstract

 

 

 The main object of this study is to determine what kind of goods Greek citizens residing in Mytilene buy when they come to Ayvalık and to test if demographic variables make any difference on good choice of the customers. In addition, they are aimed in this study to determine the level of shopping satisfaction in Ayvalık of tourists who compose of the sample of this study, and positive and negative aspects of Ayvalık according to sample of the study. The most important reason of why Greek citizens (residing in Mytilene) were preferred as the sample of the study is that almost all of foreign tourists visiting Ayvalık are Greek citizens. In order to achieve the aims of the study, initially related literature was reviewed and then a field research was implemented. The data of the study was collected by using face-to-face survey method, and survey was conducted in Ayvalık. A chi-square test was performed to detect the relationship between purchased goods and demographic factors (age, gender, income and occupation). The results of the analysis demonstrate significant relationships between purchased goods and gender, income and occupation. When the results of the analysis that was performed to identify the satisfaction levels of tourists visiting Ayvalık is inspected, they are seen that the lowest satisfaction levels are about store features, and foreign language proficiency and the highest satisfaction levels are about product range, and attitude of the staff.

Keywords: Tourism, Satisfaction, Souvenir,Destination, Ayvalık, Mytilene

JEL Classification: L83, M31


Anahtar kelimeler


Turizm, Memnuniyet, Hediyelik Eşya, Destinasyon, Ayvalık, Midilli

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.81347

Referanslar


AĞAÇ S. ve H. HARMANKAYA (2009), “İlköğretim Birinci Kademe Öğ-rencilerinin Giysi Tercihleri ve Giysi Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktör-ler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 1-13.

AKTUĞLU, I. K. ve A. Temel (2006), “Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor? Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktör-lere Yönelik Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 45-46.

AKTURAN, U. (2009), “Tüketicilerin Cinsiyetlerine İlişkin Olarak İçgüdüsel Alışveriş Eğilimlerindeki Farklılıkların Belirlenmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Pilot Bir Araştırma”, Yönetim Dergisi, 20(64), 62-77.

ANDERSON, L.F. ve M.A. Littrell (1996), “Group Profiles of Women as Tourists and Purchasers of Souvenirs”, Familiy and Consumer Sciences Research Journal, 25, 28-56.

AVCIKURT, Cevdet (2009), Turizm Sosyolojisi, Ankara: Detay Yayıncılık.

AVCIKURT, Cevdet, KÖROĞLU, Ahmet, DOĞDUBAY, Murat, ŞAHİN, Bayram, KARAMAN, Sabahattin ve Gülay Yılmaz ÖZDEMİR (2005) “Balıkesir Yöresinin Yerli Turist Profili”, I. Çanakkale Turizm Biyenali, 5-7 Mayıs, Çanakkale, 96-116.

AVCIKURT, Cevdet ve Hüseyin SOYBALI (2002), “Residents’ Attitudes Towards Tourism In Ayvalık, Turkey”, Tourism Analysis, 12(4), 259-265.

BOYACI, Cemil, AKTAŞ, Ahmet, EHTİYAR, Rüya, AKSU, Akın, KURCAN, Fatma, BAŞER, Gözde Gül ve Can Deniz KÖKSAL (1996), “Antalya Yöresine Gelen Turistlerin Profilini Belirleme Araştırması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1-2), 36-49.

COX III, Eli P. (1975). “Family Purchase Decision Making and The Process of Adjustment”, Journal of Marketing Research, 12:189-195. İnternet Adresi: http://www.jstor.org/stable/3150442?seq=1, Erişim tarihi: 06.02.2013.

DOĞAN, Hulusi, ÜNGÜREN, Engin ve Esin YELGEN (2010), “Alanya Turist Profiline Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3): 79-100.

DURMAZ, Yakup ( 2008), Tüketici Davranışı, Ankara: Detay Yayıncılık.

DURMAZ, Yakup, BAHAR (ORUÇ), Reyhan ve Murat KURTLAR (2011), “Kişisel Faktörlerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştır-ma”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(1), 114-133.

EUGENIO-MARTIN, J.L. (2003) “Modelling Determinants of Tou¬rism Demand As A Five-Stage Process: A Discrete Choice Methodological Approach”, Tourism and Hospitality Research, 4(4), 341-354.

İLBAN, Mehmet Oğuzhan, AKKILIÇ, Mehmet Emin ve Özer YILMAZ (2011), “Termal Turizmde Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Gönen Örneği”, Öneri Dergisi, 9(36), 39-51.

KARATEKİN, U. (2009), Sosyal Sınıflar İçinde Mesleklere Göre Tüketicilerin Otomobil Alma ve Kullanma Alışkanlıklarına Etkisinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

KEMPERMAN, Astrid D.A.M., BORGERS, Aloys W.J. ve TIMMERMANS, Harry J.P. (2009) “Tourist Shopping Behavior İn A Historic Downtown Area”, Tourism Management, 30, 208-218.

KIZILASLAN, Nuray ve Halil KIZILASLAN (2008), “Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları (Tokat İli Örneği)”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 67-74.

MEYDAN UYGUR, Selma (2007), Turizm Pazarlaması, Ankara: Nobel Ya-yınları.

ODABAŞI, Y. ve Gülfidan BARIŞ (2003), Tüketici Davranışı, İstanbul: Mediacat Akademi.

OH, Joanne Yoon-Jung, CHENG, Chia-Kuen, LEHTO, Xinran Y. ve Joseph T. O’LEARY (2004), “Predictiors Of Tourists’ Shopping Behaviour: Examination Of Socio-Demographic Characteristics And Trip Typologies”, Journal of Vocation Marketing, 10(4), 308-319.

OKÇU, A. Bengü (2008), Türkiye İçin Gelir-Tüketim İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi İle İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ÖZDAMAR, Murat (2011), Şanlıurfa’da Kültür Turizmi: Şanlıurfa’ya Kültür Turizmi Kapsamında Seyahat Acentaları İle Gelen Yerli Turistlerin Profilini ve An-lık Satın Alma Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi), Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ÖZDEMİR, Erkan (2009), “Cinsiyet Bazlı Farklılıklar ve Erkek Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29), 259-281.

ÖZDEMİR, Erkan ve TOKOL Tuncer (2008), “Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 57-80.

ÖZDEMİR, Şuayip ve YAMAN, Fikret (2007), “Hedonik Alışverişin Cinsi-yete Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 81-91.

ÖZDİPÇİNER, Nuray Selma (2008), “Demografik Değişkenlerin Turistlerin Satın Alma Kararlarına Etkisi” E-Journal of New World Sciences Academy, 3(4), 689-701.

ÖZTÜRK, Yüksel ve Mehmet YEŞİLTAŞ (1997), “Türkiye’ye Gelen İngiliz Turistlerin Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama”, Pazarlama Dünyası, 11(66), 24–29.

RIZAOĞLU, Bahattin (2007), Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncı-lık.

ŞAHİN, S. TAŞKAN, F. ERTAN, N. GÖKÇE, Ç. ÜREGÜL, M. ve O. BENGİ (2001), Tüketici ve Müşteri Davranışları, Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Satış Yönetimi Bölümü Ders Notları, İnternet Adresi: http://www.belgeler.com/blg/761/tketici-ve-mteri-davranilari,ErişimTarihi: 26.01.2013.

ŞEN DEMİR, Şirvan ve KOZAK Metin (2013), Tüketici Davranışları, Anka-ra: Detay Yayıncılık.

TEMİZKAN, Saadet Pınar (2005), Turistlerin Alışveriş Davranışı: Kapadok-ya Örneği (Yüksek Lisans Tezi), Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

UĞUR, İmran ve Sedat ŞİMŞEK (2004), “Kitle İletişim Araçlarındaki Rek-lâmlarda Kadın ve Erkek Objelerinin Kullanılması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 549-560.

ÜNAL, Sevtap ve Aysel ERÇİŞ (2007), “Genç Pazarın Satın Alma Tarzları-nın Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-limler Fakültesi Dergisi, 21(1), 321-336.

YAĞCI, Mehmet İsmail ve Neslihan İLARSLAN (2010), “Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 138-155.

YENER, Müberra (1981), “Tüketicilerin Giyime İlişkin Davranış Modelleri ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler”, Ekonomik Yaklaşım, 2(5), 203-224.