MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DEMOGRAFİK FARKLILAŞMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Osman AKIN, Osman Kürşat ONAT
2.259 701

Öz


Meslek seçimi insan hayatındaki en önemli süreçlerden birisidir. İçsel ve dışsal birçok faktör bu süreçte etken olabilmektedir. Belirli bir konuda eğitim alan bireylerin kendi alanları ile ilgili meslek seçimine bakış açıları da önemli bir konudur. Bu çalışmada lisans ve ön lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan bireylerin meslek seçimlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Araştırma’nın temel amacı muhasebe mesleğinin seçiminde demografik özelliklerin etkilerini belirlemektir. Araştırma’da Likert ölçeğine dayalı anketlerle elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programıyla analiz edilmiştir.  Elde edilen sonuçlara göre bireylerin muhasebecilik mesleğini seçmelerinde öne çıkan başlıca unsurları iş olanaklarının fazla olması ve ihtiyaç duyulan bir meslek olması olarak belirlenmiştir. Tercihte en az etken olan neden ise aile mesleği olması olarak belirlenmiştir. Çalışma sonuçları muhasebe eğitimi alan grupların demografik bölümlendirmelerine göre muhasebecilik mesleğini seçmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Meslek Seçimi, Kariyer

JEL Sınıflandırması: M41, A2

FACTORS AFFECTING STUDENTS’ HAVING ACCOUNTING EDUCATION ON CHOICE OF PROFESSION; A RESEARCH ON DEMOGRAPHICAL DIFFERENTIATION

Abstract

Choice of profession is one of the most important processes in human life. Many internal and external factor can be effective on this process. Perspectives of people ,that are educated on a profession, to choice of profession is also an important phenomenon. In this study, factors affecting choice of profession of undergraduate students who are educated in accounting were researched. Main aim of study is determining effects of demographic properties on selection of accounting profession. Datas obtained via surveys based on Likert scales were analyzed with SPSS 20.0 package software. According to results, outstanding factors for individuals selecting accounting profession are wide job opportunities and being a desirable occupation. Weakest factor on selection is determined as being a familu occupation. Study results are  important because of determining effective factors on selecting acounting occupation in according to demographical segmentations. 

Keywords: Accounting Education, Choice of Profession, Career

JEL Classification: M41, A2


Anahtar kelimeler


Muhasebe Eğitimi, Meslek Seçimi, Kariyer

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.99706

Referanslar


DİNÇ, E. (2008), “Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksekokulu-Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 90-106.

ERDEM, B., & KAYRAN, M. (2013), “Balıkesir Üniversitesi Turizm Otelciliği ve İşletmecilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 81-106.

GÖKGÖZ, A., & ZEYTİN, M. (2012), “Muhasebe Mesleğinin Seçilmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Yalova ve Bilecik İlleri Örneği”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(8), 67-85.

İLHAN, S. (2008), “Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(21), 313-328.

istatistik.gen.tr. (8/4/2014), istatistik.gen.tr: www.istatistik.gen.tr

KALAYCI, Ş. (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım.

KUZGUN, Y. (1994), “Çağdaş İnsanın En Önemli Kararı Meslek Seçimi”, Bilim ve Teknik(325), 50-54.

ÖMÜRBEK, V., & USUL, H. (2008), “Muhasebe Mesleğinin Seçilmesinde Etkin Olan Etkenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi(37), 164-173.

PEKKAYA, M., & ÇOLAK, N. (2013), “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimin Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin AHP İle Belirlenmesi”, International Journal of Social Science, 6(2), 797-818.

SARIKAYA, T., & KHORSHİD, L. (2009), “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.

spssanalizi.com.http://www.spssanalizi.com/uygulama/independent-samples-t-test Erişim Tarihi:0.04.2014.

ŞİRİN, A., ÖZTÜRK, R., BEZCİ, G., ÇAKAR, G., & ÇOBAN, A. (2008), “Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri”, Dirim Tıp Gazetesi(83), 69-75.

TDK.TDK:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.534303ea3823b8.87626403 Erişim Tarihi: 07.04.2014.