GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK SONUÇLARI

Vedat CENGİZ, Rıdvan KARACAN
3.673 957

Öz


2008 küresel ekonomik kriziyle birlikte ciddi ölçülerde azalan sermaye hareketlerinin kriz sonrasında yeniden artış göstermesi bu konudaki tartışmaları yeniden gündeme getirmiştir. İç tasarrufları, teknolojisi ve dövizi yetersiz gelişmekte olan ülkeler kalkınmalarını finanse etmek ve böylece gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkı kapatabilmek için yabancı sermayeye gereksinim duymaktadır. Bu çalışmada gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerinin makroekonomik sonuçları incelenmektedir. Özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve portföy yatırımları üzerinde odaklanan çalışmada sermaye hareketlerinin gelişimi ve belirleyicileri ve ekonomi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışılmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, sağladığı teknoloji ve bilgi transferi nedeniyle verimliliği arttırıp, ekonomik büyümeyi destekleyen ve ani geri dönüş olasılığı düşük olan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına daha çok önem vermelidir. Buna karşın spekülatif ve değişken bir sermaye bileşeni olan portföy yatırımları, gelişmekte olan ülkelerin sermaye yetersizliği problemini çözmenin riskli ve sorunlu yolunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Sermaye Hareketleri, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Yabancı Portföy Yatırımları

JEL Sınıflandırması: F20, F32

 

CAPITAL FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES AND ECONOMIC RESULTS

Abstract

The increase -after the crisis- in capital movements which drastically decreased due to 2008 global economic crisis has put the clock back on this issue. Countries that are underdeveloped in terms of domestic savings, technology and foreign exchange need a foreign capital in order to finance the development and thus, to bridge the gaps with the developed countries. In this study, the macroeconomic consequences of capital movements towards the developed countries have been examined. This study particularly focusing directly on foreign capital investments and portfolio investments has discussed the development and determinants of capital movements and the positive and negative effects on the economy. Developing countries  should increase productivity by the reason of providing technology and knowledge transfer and should place a great emphasis on foreign direct capital investments that promote economic growth and have a minimum possibility of sudden return. On the other hand, portfolio investments, which are the speculative and variable investment  components, make up  risky and problematic way of solving undercapitalization problem of developing countries.

Keywords: International Capital Movements, Direct Foreign Direct Investments, Foreign Portfolio Investments

JEL Classification: F20, F32


Anahtar kelimeler


Uluslararası Sermaye Hareketleri, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Yabancı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.81461

Referanslar


AÇIKALIN, S. ve GÜL, E. ve YAŞAR, E. (2006), “Ücretler ve Büyüme ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi”, Dumlupı-nar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, Aralık, ss. 271-282.

AHMED, S.ve ZLATE, A. (2013), “Capital Flowsto Emerging Market Economies: A Brave New World?”, International Finance Discussion Papers Number 1081,June, pp.1-29.

AKLAN, N. A. (2002), “Uluslararası Sermaye Akımları: Etkileri; Sterilizasyon Politikaları ve Değişen Yapısı”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 7, ss. 35-52.

AKYÜZ, A. (1993), “Uluslararası Finansal Piyasalar ve Türkiye”, İktisat İş-letme ve Finans, Cilt:8, Sayı: 87, Haziran, ss.11-19.

ASLAN, N. (1995), “Kalkınmakta Olan Ülkelerde Sermaye Akımları”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Aralık, ss.45-50.

AURANGZEB, ULHAQ, A. (2012), “Impact of Foreign Capital Inflows On Economic Growth in Pakistan”, European Journal of Economics Finance and Administrative Sciences, Issue 46, pp. 6-12.

BAER, W. and HARGİS, K. (1997), “Forms of External Capital and Economic Development in Latin America: 1820-1997”, World Development, Volume 25, No: 11, November, pp.1805-1820.

BERKSOY, T. ve SALTOĞLU, B. (1998), Türkiye Ekonomisinde Sermaye Hareketleri, İTO Yayın No:1998-58, İstanbul.

CELASUN, O., DENİZER, C. and HE, D. (1999). “Capital Flows Macroeconomic Management and The Financial System: The Turkish Case 1989-97”, The World Bank Policy Reserch Working Paper 2141, July, pp.1-58.

CLAESSENS, S. (1993), “Alternative Forms of External Finance: A Survey”, The World Bank ResearchObserver, Volume 8, No:1, January, pp.91-117.

ÇAKMAN, K. ve ÇAKMAK, U. (2007), “Cari İşlemler Açığı, Net Sermaye Hareketi, Kur Değişim Hızı ve Reel Kur Endeksi: Bağlamdaki İkilemlerin Bir Ana-lizi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar,Cilt: 44 Sayı:511, ss.28-37.

EKİNCİ, A. (2011), “Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve İstihdama Etkisi: Türkiye Uygulaması (1980-2010)”, Eskişehir Osmangazi Üniversi-tesi İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Ekim, ss.71-96.

ERGÜL, Ö. (2012), Sermaye Kontrolleri: Uygulanışı, Etkinliği ve Türkiye Üzerine Yorumlar, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Ocak.

ERSOY, İ. (2013), “The Role of Private Capital Inflows and The Exchange Market Pressure on Real Exchange Rate Appreciation: The Case of Turkey”, South African Journal of Economics, Volume 81, No: 1, March, pp.35-51.

ESEN, O. (1998), “Finansal Küreselleşme Ortamında Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Portföy Yatırımları”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt 9, Sayı 30, Sonbahar, ss.59-70.

EUROPEAN CENTRAL BANK (2005), “Financial Flows To Emergıng Market Economies: Changing Patternsand Recent Developments”, Monthly Bulletin, January, pp.59-73.

FARAS R. Y. and GHALI K. H. (2009), “Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Case of the GCC Countries”, International Research Journal of Finance and Economics, Volume 29, July, pp. 134-145.

İMKB Araştırma Müdürlüğü (1994), Uluslararası Sermaye Hareketlerinde Portföy Yatırımları ve Türkiye, Araştırma Yayınları No: 3, Aralık.

KAR, M. ve TATLISÖZ, F. (2008), “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerini Belirleyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi”, KMU İİBF Dergisi, Yıl 10, Sayı 14, ss.436-458.

KAZGAN, G. (1995). Yeni Ekonomik Düzen’de Türkiye’nin Yeri, 2. Basım, İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi.

OBSTFELD, M. (2008), “International Finance and Growth in Developing Countries: What Have We Learned?”, CGD Working Paper No: 34, pp.1-52.

SARAY, M. O. (2011), “Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Tür-kiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı 161, Temmuz-Aralık, ss. 381-403.

SRIDHARAN P., VIJAYAKUMAR N., CHANDRA S. R. K. 2009, “Causal Relationship Between Foreign Direct Investment and Growth: Evidence From BRICS Countries”, International Business Research, Volume 2, No: 4, October, pp.198-203.

UZUNOĞLU, S. ve ALKİN, K. ve GÜLSEREL C. F. (1995), Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Gelişmekte Olan Ülkelerde Makroekonomik Etkileri ve Türkiye, İMKB Araştırma Yayınları, No: 6.

WORLD BANK (2004), Global Development Finance.

WORLD BANK (2007), Global Development Finance, Volume II.

WORLD BANK (1999), Global Development Finance: Analysis and Summary Tables.

WORLD BANK (2012), Global Development Finance: External Debt of Developing Countries.

WORLD BANK (2013), International Debt Statistics.

WORLD BANK (2014), International Debt Statistics.

WORLD BANK, World Development Indicators, (http://data.worldbank.org/

indicator, Erişim Tarihi: 17.08.2013).