ÇALIŞMA SAATLERİNDEKİ SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİNİN ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİSİ: KAMU HASTANELERİ ARAŞTIRMASI

Ali Şükrü ÇETİNKAYA, Zehranur SANİOĞLU
3.049 632

Öz


Çalışanların boş zamanlarını etkili bir şekilde işyerinde aktivitelerle değerlendirmeleri, onların motivasyonlarını artırarak örgütsel hedefler doğrultusunda harekete geçmelerini, zihinsel ve fiziksel güçlerini bu yönde verimli kullanmalarını sağlamaktadır. Bu araştırmada mesai saatleri içerisinde serbest zaman değerlendirme faaliyetlerinin çalışanlara etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Konya kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinden elde edilen 402 geçerli ankete göre veri analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, çalışanların, serbest zaman faaliyetlerine katılımları; maddi olanaklar, çalışma ortamı ve kendine güven boyutlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.81304

Referanslar


AKBOLAT, Mahmut , IŞIK, Oğuz ve YILMAZ, Ali (2013). "Dönüşümcü Liderlik Davranışının Motivasyon ve Duygusal Bağlılığa Etkisi". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(11), 35 - 50.

ANALİZ, İstatistik. (2015). "Örneklem Büyüklüğünün Saptanması". "Örneklem Büyüklüğünün Saptanması". "Örneklem Büyüklüğünün Saptanması".

ARIKAN, Nurittin. (2011). "Sağlık Sektöründeki Yöneticilerin Güncel Liderlik Tarzları: Isparta İli Örneği". Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

ARSLAN, Sibel. (2010). "Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Yetişkin Kent Halkının Belediyelerin Serbest Zaman Eğitimi İle Rekreasyon Etkinliklerinin Sunumuna Ve Yaşam Kalitesine Etkisine İlişkin Görüşleri (Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği)". Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

BALSAK, Ahmet (2012). "Sağlık İşletmelerinde Takım Performansı". Yüksek Lisans Tezi Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

BİLECEN, Fatma. (2008). "İşletmelerde Motivasyon ve Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.

BİRKAN, Kemal Can. (2009). "Çalışanların Motivasyonel Öncelikleri ve Bir Motivasyon Faktörü Olarak Liderliğin Önemi". Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

DEVEBAKAN, Nevzat. (2007). "Özel Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği". Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

DOĞAN, Nuri Özgür. (2011). "Sağlık Sektöründe Etkinliğin İyileştirilmesi: Bir Yalın Üretim Uygulaması". Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

EREN, Hande. (2009). "İstanbul İlindeki İş Yerlerinde Yöneticilerin Rekreasyon Kavramı ve Uygulamalarına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi". Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

ERYAŞAR, Mehmet Saltuk. (2007). "Bireylerin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Faaliyetlerinin Aile Ekonomisine Katkısı". Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

İÇ, Osman. (2004). "Kamu Görevlilerinin Sportif Rekreasyon Alışkanlıkları İle Rekreasyon Hakkında Görüş ve Beklentilerinin Araştırılması". Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

KESKİN, Burcu. (2008). "Çalışanların Performanslarını Arttırmada Bir Araç Olarak Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri". Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara.

KÖMÜRCÜ, Betül. (2007). "Değişen Tüketim Kültürü ve Serbest Zaman Etkinliklerinin Yeni Kamusal Mekanı: Ankara Atakule ve Ankamall Alışveriş Merkezleri Örneği". Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

KURUMLU, Yılmaz. (2014). "Ankara İle 11.sınıf Lise Öğrencilerinin Serbest Zaman ve Sportif Açıdan Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılımlarının Değerlendirilmesi". Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

LAPA , Tennur, AĞYAR , Evren ve BAHADIR , Ziya. (2012). "Yaşam Tatmini, Serbest Zaman Motivasyonu, Serbest Zaman Katılımı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Üzerine Bir İnceleme (Kayseri İli Örneği)". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 53-59.

MOTTAZ, J. Clifford. (1985). "The Relative Importance of Intrinsic and Extrinsic Rewards as Determinants of Work Satisfaction". The Sociological Quarterly, 26(3), 365-385.

ÖRÜCÜ, Edip ve KANBUR, Aysun. (2008). "Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve Endüstri İşletmesi Örneği". Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15/1, 85-97.

ÖZDAĞ, Selçuk, ERTEKİN, Uğur ve AYKORA, Emrah. (2010). "Yerel Yöneticilerin Rekreatif Etkinlik Anlayışları ve Uygulamaları ". Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 2, 42-50.

ÖZTÜRK, Yunus Emre. (2009). "Türk Sağlık Sektörü İçerisindeki Üniversite Hastanelerinin Etkinliklerinin Artırılmasında Dış Kaynak Kullanımı Uygulamasının Etkisi Üzerine Veri Zarflama Analizine Dayalı Bir Araştırma". Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

ÖZTÜRK, Zekai ve DÜNDAR, Hakan. (2003). "Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 57-67.

PEKEL, Hüseyin Nail. (2001). "İşletmelerde Motivasyon-Verimlilik İlişkisi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Çalışanları Arasında Bir Örnek Olay Araştırması". Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

RESMİ GAZETE. (1995). "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık İşletmelerinin Yönetimi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik". "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık İşletmelerinin Yönetimi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik", (11.01.1995) 22168. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık İşletmelerinin Yönetimi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik".

RESMİ GAZETE. (2000). "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik". "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik", (09.03.2000) 23988. "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete.

SAĞLIK BAKANLIĞI. (2013). "Sağlık İstatistikleri Yıllığı". "Sağlık İstatistikleri Yıllığı". "Sağlık İstatistikleri Yıllığı", Ankara.

TAŞPINAR, Fatih. (2006). "Motivasyon Araçlarının İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar İlindeki Termal Otel İşletmelerinde Bir Araştırma". Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi. Afyon.

TUNÇER, Polat. (2013). "Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon". Sayıştay Dergisi, 88, 87-108.

YEREBAKAN, M. (2000). Özel Hastaneler Araştırması: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İstanbul Ticaret Odası.

YILMAZ, Sedat. (2011). "Üniversitelerin Atletizm Takımlarında Yer Alan Sporcu Öğrencilerin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarının Araştırılması". Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

YUSEİN, Renginar. (2013). "Örgütsel Bağlılık İle Motivasyon Arasındaki İlişki: Bir Şirket Uygulaması". Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com