VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜNDE UZLAŞMA MÜESSESESİ ve ETKİNLİĞİ SORUNU

Hakan Arslaner
2.882 1.014

Öz


Hemen hemen her ülkede vergi uygulamalarına gösterilen az ya da çok bir reaksiyon, takınılan bir tavır vardır. Çünkü devlet, kendinden bir karşılık beklenmeden, vatandaşlardan kazançlarının bir kısmını kendisine ödemesini istemektedir. Üzerinden vergi alınmayan hiçbir konunun kalmadığı günümüzde vergisel işlemlerin uygulayıcısı olan devlet ile vergisel işlemler uygulanan gerçek ve tüzel kişiler arasında uyuşmazlıkların çıkması bu anlamda kaçınılmaz görünmektedir. Bu işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların da bir an önce çözüme kavuşturulması, hem hazineye intikal edecek olan verginin zaman maliyetini düşünen vergi idaresi hem de ödemeyi kaçınılmaz son olarak gören vatandaşlar için önemlidir. Bu çalışmada, “vergi uyuşmazlığı” kavramı her yönüyle ortaya koyulduktan sonra uyuşmazlık çözümü için, yargı yoluna alternatif olarak düzenlenen idari yolların neler olduğu üzerinde durulacak ve bu yolların, vergisel uyuşmazlıkların çözümünde yeterli ve etkili bir rol üstlenip üstlenmediği tartışılacaktır. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.36589

Referanslar


Adibeş C. ve Akkurt, İ. (2014). Eldeki Bir Elma Daldaki İki Elmadan Daha mı İyidir? (Türk Vergi Sisteminde Uzlaşma ve Etkinlik Sorunu). Vergi Sorunları Dergisi, Ankara, Kasım, 314: 55-66.

Aksoy, Ş. (2010). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Arslan, M. (2005). Vergi Hukuku. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.

Bayraklı H. H. (2000). Vergi Yargılama Hukuku. Afyonkarahisar: AKÜ Yayınları.

Bayraklı H. H. (2006). Vergi Ceza Hukuku, Afyonkarahisar: Külcüoğlu Yayınları.

Bayraklı, H. H. (2011). Genel Vergi Hukuku. Afyonkarahisar: Celepler Matbaacılık.

Candan, T. (2006). Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.

Erdem, T. (2005). Vergi Cezalarında Uzlaşma Mümkün mü?. Vergi Sorunları Dergisi, Eylül, Ankara, 204: 77-101

Karakoç Y. (2007). Vergi Hukuku Uygulamaları. Ankara: Yetkin Yayınları.

Karakoç Y. (2014). Genel Vergi Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.

Karakoç Y. (2015). Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi Yargılaması Hukuku). Ankara: Yetkin Yayınları.

Kırbaş, S. (2012). Vergi Hukuku, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Kızılot, Ş. ve Kızılot, Z. (2007). Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.

Kızılot, Ş., Şenyüz, D., Taş, M. ve Dönmez, R. (2007). Vergi Hukuku, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.

Mahkeme Kararları, www.hukukturk.com veritabanından abonelik sistemi ile çekilmiştir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (2015). 2014 Yılı Faaliyet Raporu. Ankara.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (2015). 2014 Yılı Faaliyet Raporu. Ankara.

Mutluer, M. K. ve Dayanç, N. N. (2014). Vergi Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.

Oktar, S. A. (2008). Vergi Hukuku. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Ozansoy, A. (2002). Dolaylı Vergilerde Uzlaşma ve Uzlaşmanın Yolsuzluklara Katkısı, Vergi Sorunları Dergisi, Ankara, 169: 37-41.

Öncel, M., Kumrulu, A. ve Çağan, N. (2008). Vergi Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.

Özyer, M. A. (2001). Vergi Usul Kanunu Uygulaması. Ankara: Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını.

Pehlivan, O. (2004). Vergi Hukuku. Trabzon: Derya Kitabevi.

Saban, N. (2003). Vergi Hukuku. İstanbul: Der Yayınları.

Serim N. (2006). Türkiye’de ve ABD’de Uzlaşma Sistemi. Vergi Sorunları Dergisi. Ankara. 214: 152-163.

Şenyüz D. (2003). Vergi Ceza Hukuku, Bursa: Ezgi Kitabevi.

Yavaşlar, B. F. (2010). Uzlaşma Uygulaması Hukuka Uygun mu?. Vergi Sorunları Dergisi, Ankara, 257: 165-173.

Yüce, M. (2015). Türk Mali Yargısı, Bursa: Ekin Yayınevi.