GRİ İLİŞKİ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE PERSONEL DEĞERLENDİRME

ÖTÜKEN SENGER, Özlem KARADAĞ ALBAYRAK
2.844 543

Öz


Bu çalışmada, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden Analitik Hiyerarşik Proses (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemlerinin ile Personel Değerlendirme surecindeki etkinliği incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın teorik bölümünde kullanılan yöntemlerin temel prensiplerine değinilmiş, uygulama kısmında mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir üretim işletmesinde Personel Değerlendirme çalışması yapılmıştır. İşletmede son bir yıl içinde çalışan mavi yakalı personel için değerlendirme yapılırken, önce AHP süreci ile değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları belirlenmiş, daha sonra GİA yöntemi ile personelin Personel düzeyleri ölçülüp sıralanmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.04312

Referanslar


Akyüz, Ö. F. (2001), Değişim Rüzgarında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması, İstanbul: Sistem Yayıncılık

Albayrak, E.,Y., Erkut, H. (2005), Banka Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Süreç Yaklaşımı, itüdergisi/d, mühendislik , Cilt:4, Sayı:6, s.47-58

Aydemir, E., Bedir, F., Özdemir, G. (2013), “Gri Sistem Teorisi ve Uygulamaları: Bilimsel Yazın Taraması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18: 3, s.187-200

Barutçugil, İ. (2002), Performans Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayınları ,

Bingöl, D., (2006 ), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Arıkan Yayınları, 6.basım,

Can, H.,Akgün A., Kavuncubaşı, S. 2001, Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakla-rı Yönetimi, Ankara :Siyasal Kitabevi, 4. Baskı, ,

Çetişli, H., 2009, Doğaltaş İmalat Tesislerinde Çalışanların Performanslarının De-ğerlendirilmesi İçin AHP Tekniğinin Kullanılması ve Bu teknikte Geliştirilen Farklı Öncelik Vektörü Türetme Modellerinin Kıyaslanması, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli

Dağdeviren, M, Akay, D., Kurt, M., 2004, “İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi prosesi ve Uygulaması”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 19, No 2, s.131-138

Eraslan, E., Algun, O. (2005), “İdeal Performans Değerlendirme Formu Tasarı-mında Analitik Hiyerarşi Yöntemi Yaklaşımı”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Der, Sayı: 20, s., 95-106

Eraslan, E., Arıkan, A. (2004), “Ücretlendirmede Puan Yöntemi, Kıdem ve Başar Değerlendirme: Bir İmalat İşletmesinin İç Üretim Bölümünde Uygulama”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Der., Sayı: 19, s. 139-150

Kadak, E., G., Türkiye’de Ahp Tekniğinin Performans Değerlendirmedeki Yeri ve İlaç Dağıtım Sektöründe Uygulanması, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-sü, Yüksek Lisans Tezi, Adana

Kuruüzüm, A., Atsan N. (2001), “Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Ala-nındaki Uygulamaları”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 1

Kayhan, G. (2010), İnsan Kaynakları Performans Değerlendirilmesinde Bulanık AHP/Bulanık TOPSİS ile Hibrit Bir Yapının Oluşturulması ve Bir Uygulama, Erci-yes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi , Kayseri

Li, G.D.,Yamaguchi, D. ve Nagai,M. A. (2007), “Grey-Based Decision-Making Approachto The Supplier Selection Problem”, Mathematical and Computer Mode-ling, 46, s. 537-581

Liu: ve Lin, Y. (2010), Grey İnformation Theory and Applications, Verlag Berlin Heidelberg Almanya :Springer, s.1-55

Önder, G., Önder, E. (2014), Analitik Hiyerarşi Süreci, Yıldırım, B., F., Önder, E. (Ed.), Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Ka-rar Verme Yöntemleri, Bursa: Dora Yayıncılık

Örücü, E., Köseoğlu, M., A. (2003), İşletmelerde İşgören Performansını Değerlen-dirme, Ankara: Gazi Kitabevi

Özgen, H., Öztürk A., Yalçın, A. (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi, Adana: Nobel Kitabevi

Paksoy, M., Esnaf, Ş. (1995), “Personel Seçiminde Çok Özellikli Karar Verme Yak-laşımından Yararlanılması”, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C. 24 s:1

Palaz, H., Kovancı, A. (2008), “Türk Deniz Kuvvetleri Denizaltılarının Seçiminin AHP ile Değerlendirilmesi”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, S: 53-60

Peker, İ., Baki, B. (2011), “Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk sigortacılık Sektö-ründe performans Ölçümü”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergi-si,(7),ISSN : 1307-9832

Sabuncuoğlu, Z. (2008), Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Alfa Ba-sımevi, 3.Basım

Tayyar, N., Akcanlı, F., Genç, E., Erem, I. (2014), “BİST’ te Kayıtlı Bilişim ve teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal performanslarının Anali-tik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişki Analizi (GİA) Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, s.28-30

Turan, G. (2014), Çok Kriterli Karar Verme, Yıldırım, B., F., Önder, E. (Ed.), Ope-rasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Bursa: Dora Yayıncılık

Uğur, A. (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya: Sakarya Kitapevi

Vaidya, O. , Kumar, S. (2006), “Analitic Hierarchy Process: An Overview of Appli-cations”, European Journal of Operational Research 169 , s.1–29

Yege, P. (2007), Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi ve Bir Örnek Olay Çalışması, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Yıldız,O., Dağdeviren, M.,Çetinyokuş, T., (2008), İşgören Performansının Değer-lendirilmesi İçin Bir Karar Destek Sistemi Ve Uygulaması, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.,.Cilt 23, No 1,s. 239-248