SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İlknur AKYÜZ, Nihal Olgun YURDUSEVEN
2.749 1.185

Öz


Çalışma hayatı içinde yer alan bireylerin, bulundukları ortamda sahip oldukları bilgi ve birikimlerini etkin ve verimli bir biçimde sunabilmeleri istedikleri bir çalışma ortamının tesisi ile mümkün olacaktır. Sağlık sektörü en değerli varlık ve kaynak olan insan faktörü ile ilgilenmek ve sağlık sorunlarına çözüm bulmak için oluşturulmuş bir sektör niteliğindedir. Bu alanda çalışanların en yüksek düzeyli performans gösterebilmeleri bulundukları çalışma ortamlarının analizi ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada sağlık literatürüne son yıllarda giriş yapmış olan Örgütsel Sinizm düzeyinin sağlık çalışanları boyutunda irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışanların örgüte karşı sergileyebildikleri olumsuz davranışlar olarak nitelendirilebilen Sinizm Trabzon İlinde yer alan Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan 300 sağlık çalışanı üzerinde anket yardımıyla araştırılmıştır. Demografik faktörler yardımıyla üç boyut düzeyinde yapılan çalışma sonucunda sağlık çalışanlarının sinizm boyutunun orta düzeyli olduğu belirlenmiştir. Sinizm faktörlerinin cinsiyet ve eğitim faktörleri genelinde anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sinizm, Sağlık, Trabzon

JEL Sınıflandırması: J23

 

INVESTIGATION ORGANIZATIONAL CYNICISM LEVELS OF HEALTH WORKERS

ABSTRACT

Located in the working life of individuals in their environment that they have knowledge and experience they want to be able to provide effective and efficient working environment in a way that will be possible with the facility. The health sector is the most valuable assets and resources to deal with the human factor and created an industry to find solutions to health problems in nature. Working in this field can perform the highest level by analysis of their work environment will be possible. In this study, who had made health literature in recent years the level of organizational cynicism aimed to evaluate the size of the health workers. They can exhibit negative behavior towards employees' organizations can be characterized as Cynicism has been investigated 300 employees located in Trabzon Province within Kanuni Training and Research Hospital with the help of surveys on health care workers. Three dimensions of demographic factors with the help of health professionals as a result of the work done at the level of cynicism size was determined to be moderate. Cynicism factors significant differences across gender and educational factors which have been identified.

Keywords: Organizational Cynicism, Health, Trabzon

JEL Classification: J23


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.58773

Referanslar


Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases And Consequences. Genetic, Socila And General Psychology Monographs, 3(126), 269-292).

Akman, G. (2013). Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Ve Genel Sinizm Düzeylerinin Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2013.

Altınöz, M., Çöp, Ş., Sığındı, T.(2011). Algılanan Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Si-nizm İlişkisi: Ankara’daki Dört Ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. SÜ İİBF Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(21).

Brandes, P., Dharwadkar, R. ve Dean, J. W. (1999). Does Organizational Cynicism Matter? Employee And Supervisor Perspectives On Work Outcomes. Eastern Academy Of Management Proceedings, 150-153.

Dean, J.W., Brandes, P., ve Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy Of Management Review, 2(23), 341-352.

Erkış, U., Taşpınar, Y. (2013). Relationship Between Cynicism And Commitment İn Organizations: A Field Study. The Clute Institute International Academic Conference Paris, France, 470-485.

Gül, H., Ağıröz, A. (2011). Mobbing Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler, Hem-şireler Üzerinde Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İlimler Akademisi, 13(2), 27-45.

Greenglasse, E.R., Burke, R.J., Fiksenbaum, L. (2001). Workload And Burn Out In Nurses. Journal Of Commınity And Applied Social Psychology, 11 (39), 211-215.

Helvacı, M.A., Çetin, A. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği). Turkhish Studies, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkhish Or Turkish Volume, 7/3, S:1457-1497.

Hucheson, G., Sofroniou, N., (1999). The Multivariate Social Scientist: Introductory Statistic Using Generalized Linear Models. Sage Publications, London.

Kalağan, G.(2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Programı Yüksek Lisanstezi,S:18-88.

Kalağan, G., Güzeller, C.O. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 83-97.

Özgan, H., Külekçi, E., Özkan, M.(2012). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, International Online Journal Of Educational Sciences, 2012 4(1), 196-205.

Özler, D.E., Atalay, C.G.(2011). Aresearch To Determine The Relationship Between Organizational Cynicism And Burnout Levels Of Employees İn Healt Sector. Business And Management Review, 1(4), 26-38.

Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., Çinko, M. (2006). Sosyal Bilimlerde Spss’le Veri Analizi. Beta Basım Yayım, İstanbul.

Tayfun, A., Çatır, O.(2014). Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 347-365.

Turan, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Örgütsel Değişimi Etkileyen Bir Unsur Olarak Örgütsel Sinizm Ve Karaman İli Kamu Kurumlarında Bir Çalışma, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bilin Dalı, Yüksek Lisans Tezi, S:91-112
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com