YÖNETİCİLERİN NEGATİF POLİTİK DEĞER EĞİLİMLERİNİ KULLANMA BECERİLERİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA

Hakan KARA
1.934 796

Öz


Araştırmada, yöneticilerin gerek örgüt içi gerekse de örgüt dışında meydana gelen ya da gelebilecek avantajlı ya da dezavantajlı durumları kişisel ve örgüt çıkarlarına uygun hale getirmek için karşısında bulunan kişi, grup ve örgütlerin değerlerini göz ardı etme eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu eğilimler Negatif Politik Değerler kavramı içerisinde tartışılmıştır. Araştırma 76 örgütten 98 yönetici elde edilen verilere göre düzenlenmiştir. Veri toplamak için kullanılan 18 maddelik Politik Beceri Ölçeği ( .919) yüksek düzeyde bulunmuştur. Elde olunan verilerin analizinde ölçek güvenilirliği, deneklerin demografik özelliklerinin frekans dağılımları, ölçeğe yönelik alt boyutlar ve alt boyutların ortalamaların hesaplanması, ba­ğımsız t-testi ve ANOVA yöntemleri kullanılmıştır. Ölçek içerisinde değerlendirilen İlişki Ağı Kurma Becerisi-İAKB, Kişilerarası Etkinlik-KE, Sosyal Beceri-SB ve Gözlenebilir Samimiyet-GS alt boyut ortalamaları yüksek çıkmıştır. Ölçek (105) ve alt boyut skorları (İAKB: 5.61, KE:6.01, SB:7.78, GS:5.87), yöneticilerin negatif politik değer eğilimlerini kullanma becerilerinin yüksek olduğu sonucuna götürmüştür. Bu sonuç, yöneticilerin negatif politik değer eğilimlerinin etkisiyle benzer ve/ya da farklı ortamlarda bulunduklarında, amaçlar ulaşmak için karşısında bulunan kişi, grup ve örgütlerin değerlerini göz ardı edebilecek davranış içerisine girebilecekleri şeklinde değerlendirilmiştir. Yöneticilerin demografik özellikleri de araştırma kapsamına alınmış; ancak alt boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Bu durum ise, örgüt ve amaçlara varmak söz konusu olduğunda, yöneticiler farklı demografik özelliklere sahip olsalar da, negatif politik değer eğilimlerini kullanma becerilerini uygulamaktan çekinmeyeceklerini düşündürtmeye yönlendirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Değer, Politik Değer, Politik Beceri, Negatif Politik Değer, Yönetici.

JEL Sınıflandırması: M00, M1

A RESEARCH ON A PRIVATE USING SKILLS OF THE TRENDS OF MANAGER’S NEGATIVE POLITICAL VALUE


ABSTRACT

In this research, aimed to determine trends of managers that opposite person, group or other organizations to ignore the values of the organizations for make both within the organization as well as outside the organization occurred or potential occur advantageous or disadvantageous situations  suitable to the interests of personal or the organization. This trends had dicussed in conception of Negative Politicial Values. The research is organized on data, that 98 managers from 76 organizations. In this research which involved 98 managers from 76 organizations, researched to using skills of the trends of managers's negative political value. The 18 item political skill scale, used to collect data, ( α .919) were detected at high level. During analysis of the data obtained, the reliability of scale, frequency distribution of subjects’s demographic features, the sub-dimensions to the scale and calculating their average, Independent-Samples and ANOVA methods were used. The averages of sub-dimensions, which evaluated in this scale; Networking Ability (NA), Interpersonal Influence (II), Social Astuteness (SA), Apparent Sincerity (AS) has been found high. Scale (105) and score of sub-dimensions (NA=5.61, II=6.01, SA=7.78, AS=5.87), leaded us to conclusion that the using skills of the trends of managers’s negative political value is high. This conclusion has evaluated as managers, due to the effect of negative political value, would be in behaviors of ignoring to person’s, group’s and organization’s values around them for achieve their aim even if they are same and/or different ambiance. Managers’s demographic features has included in the research too; but as statistical a considerable difference has not found between sub-dimensions (p>0,05). And this situation set us thinking that if the point in question is organization and achieve their goal, managers don’t flinch from implement using skills of the trends of their negative political value, even though they have different demographic features.

Keywords: Value, Political Value, Political Skill, Negative Political Value, Manager.

JEL Classification: M00, M1.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.75761

Referanslar


Appelbaum, S. H., Hughes, B. (1998). Ingratiation as a Political Tactic, Effects Within the Organization, Management Decision, 36(2), 85-95.

Arıkan, S. (2011). İşyerinde Politik Taktiklere Yönelik Olası Bireysel Önceller Üze-rine Bir Araştırma. Türk Psikoloji Dergisi,26(68), 52-71.

Arslan, H., Uslu, B.(2014). Öğretmen Adaylarının Liderlik Yönelimlerinin İncelen-mesi. e-International Journal of Educational Research, 5(1), 42-60.

Beaumont, J. R., Sutherland, E. (1992). Information Resources Management, Management in our Knowledge-based Society and Economy, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford, England.

Blough, R. (1996). International Business: Environment and Adaptation, Mc Graw Hill, New York,.

Brooks, I. (2003). Organizational Behaviour, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., Essex, England.

Bursalı Mohan, Y., Bağcı, Z. (2011). Çalışanların Örgütsel Politika Algıları İle Po-litik Davranışları Arasındaki Karşılıklı İlişkiler. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü Dergisi, (9), 23-41.

Certo, S. C., Certo, S. T. (2006). Modern Management, Pearson-Prentice Hall, New Jersey, USA.

Chowdhury, Sabir (2000). Management 21C, Prentice Hall, England.

Daft, R.L. (1991). Management, The Dryden Press, Orlando, USA.

Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., Sullivan, D., P. (2009). International Business, Environments and Operations, Pearson Education Hall, New Jersey,USA.

Drory, A., Vigoda-Gadot, E. (2010). Organizational Politics and Human Resource Management: A Typology and the Israeli Experience, Human Resource Management Review, (20), 194-202.

Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., Frink, D. D. (2005). Development and Validation of the Political Skill Inventory, Journal of Management, (31), 126-152.

Halis, M., Durmaz, M., Uğurlu, Ö. Y., Şencay, B. (2006). Girişimci Kişilik ve Politik Davranış, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-versitesi Yayınları: 86, Kongreler Dizisi: 11, 361-371.

Ivancevich, J. M., Lorenzi, P., Skinner, S. J. (1994). Management Quality and Competitiveness, Richard D. Orwin Inc., Boston, Massachusetts, USA.

İslamoglu, G. ve Börü, D. (2007). Politik Davranış Boyutlan: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (14), 135-153.

Kacmar, K.M., Wayne, S.J. ve Wright, P. M. (2009). Subordinate Reactions to the use of Impression Management Tactics and Feedback by the Supervisor, Journal of Managerial Issues, (27), 498-517.

Kara, H. (2011). Yönetsel ve Örgütsel Değerler, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.

Karaöz, S. (2004). Hemşirelerin Politik Gücü, C.Ü Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8(1), 30-36.

Kavoğlu, S. (2009). Örgüt Kültürünün Çalışanlarda Tükenmişlik Duygusuna Etkisi Ve Örnek Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Projesi, Trakya Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Kreitner, R.(2004). Management, Ninth Edition, Houghton Mifflin Company, Bos-ton, Usa.

Maslyn, J., Fedor, D., Farmer, S., Beetenhausen, K. (2005). Perceptions Of Positive And Negative Organizational Politics: Roles Of The Frequency And Distance Of Political Behavior, Annual Meeting Of The Southern Management Asscociation, Charlotte, April, 1-5.

Okur, M. E., Akpınar, A.T. (2012). Liderin İtibarının Kurumsal İtibar Yönetimine Etkisi, Mevzuat Dergisi, 15(174), 1-8.

O'neil, J. (2004). EfFects Of Gender And Power On Pr Managers' Upward Influence, Journal Of Managerial Issues, (16), 127-144.

Parker, C.P., Dipboye, R.L., Jackson, S.L (1995). Perceptions Of Organizational Politics: An Investigation Of Antecedents And Consequences. Journal Of Management, (21), 891-912.

Porter, L. W., Lawler, Edward E., Hackman, J. (1975). Richard, Behavior İn Organizations, Mc-Graw Hill, Tokyo, Japan, 1975.

Poon, June, M.L. (2003). Situational Antecedents And Outcomes Of Organizational Politics Perceptions. Journal Of Managerial Psychology, 18(2), 138-155.

Ralston, D. A., Hallinger, P, Egri, C. P. Naothinsuhnk, S. (2005). The Effects Of Culture And Life Stageon Work Placestrategies Of Upward Influence: A Comparison Of Thailand And The United States. Journal Of World Business, (40), 321-337.

Randall, M.L., Cropanzano, R., Bormann, C.A., Birjulin, A. (1999). Organizatinal Politics And Organizational Support As Predictors Of Work Attitudes, Job Performance, And Organizational Citizenship Behavior, Journal Of Organizational Behavior, (20), 159-174.

Robbins, S. P., Decenzo, D. A., Coulter, M. (2013). Yönetimin Esasları, (Çev. Ed., Adem Öğüt), Nobel Yayın, Ankara.

Rosen, C. C, Levy, P E., Hall, R. J. (2006). Placing Perceptions Of Politics İn The Context Of The Feedback Environment, Employee Attitudes, And Job Performance, Journal Of Applied Psychology, (91), 211-220.

Seçkin, Z., Demirel, Y. (2009). Örgüt İçi Davranışların Tespiti Üzerine Kırgızistan’da Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Journal Of Central Asian And Caucasian Studies, (7), 143-161.

Sotirovic, M., Mcleod, J. (2012). Values, Communication Behavior, And Political Participation, Political Communication, (18), 273-300, (Çev.: Bahar Yayın Eroğlu), “Değerler, İletişim Davranışı Ve Politik Katılım”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fa-kültesi Dergisi, (30), 155-172.

Staw, B.M., Cummings, L.L. (1990). Work İn Organizations, Jai Press Inc., London, England, 1990.

Stoner, J.A., Freeman, R.E.d (1992). Management, Fifth Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey, Usa.

Tanrıöğen, Z.M., Baştürk, R., Başer, M. U. (2014). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Algılarına Göre Dört Liderlik Çerçevesi Modeli Kullanımı. Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 348-358.

Tokat, B. (2012). Örgütlerde Değişim Ve Değişimin Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Treadway, D. C, Ferris, G. R., Hochwarter, W., Perrewé, P., Witt, L. A., Goodman, J. M. (2005). The Role Of Age İn The Perceptions Of Politics - Job Performance Relationship: A Three Study Constructive Replication. Journal Of Applied Psychology, (90), 872-881.

Uğurluoğlu, Ö., Çelik, Y. (2009). Örgütlerde Stratejik Liderlik Ve Özellikleri, Ha-cettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(2), 121-156.

Vigoda-Gadot, E. (2007). Leadership Style, Organizational Politics, And Employees Performance. An Empirical Examination Of Two Competing Models. Personal Review, 36(5), 661-683.

Yukl, G., Seıfert, C. F., Chavez, C. (2008). Validation Of The Extended Influence Behavior Questionnaire. The Leadership Quarterly, (19), 609-921.

Zanzi, A., Arthur, M. B., Shamir, B. (1991). The Relationship Between Career Concerns And Political Tactics İn Organizations. Journal Of Organizational Behavior, (12), 219-233.