A SURVEY ON THE PERCEPTIONS OF TAX OFFICE STAFF ABOUT TAXPAYERS’ RIGHTS

Ufuk GENCEL
2.172 609

Öz


This study aims to determine the perspectives of the tax office staff on taxpayers' rights. The population of the study was comprised of Malatya Fırat Tax Office Staff. The questionnaire to collect the data was administered to the entire study group; therefore, no additional sample was formed. Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk normality tests were primarily conducted on the data. In the comparison of the average score obtained by data collection tool with variables, t-test and one-way analysis of variance were conducted in accordance with the questions of the study, and effect sizes were determined. As a result of variance analysis, Scheffe test was performed in order to specify the source of difference between the groups. The study determined that the participants developed moderate positive perception in terms of taxpayers’ rights. Therefore, suggestions are made to increase the perception level of tax administration staff towards taxpayers’ rights.

Keywords: Tax Office Staff, Taxpayers’ Rights, Tax Office, Taxation

JEL Classification: H20, H21, H71

 

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞANLARININ MÜKELLEF HAKLARI ALGILARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

ÖZ

Bu çalışmada, vergi dairesi çalışanlarının mükellef haklarına ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Malatya Fırat Vergi Dairesi çalışanları oluşturmuştur. Veri toplama aracı çalışma grubunun tamamına uygulandığı için ayrıca örneklem alınmamıştır. Verilere öncelikle Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır. Veri toplama aracından elde edilen ortalama puanın değişkenlere göre karşılaştırılmasında araştırmanın soruları doğrultusunda t testi ve tek yönlü varyans çözümlemesi uygulanmış, etki büyüklükleri belirlenmiştir. Varyans çözümlemesi sonucunda gruplararası farklılığın kaynağını belirlemek için Scheffe testi yapılmıştır. Araştırmada katılımcıların, mükellef hakları bakımından orta düzeyde olumlu algı geliştirdikleri belirlenmiştir. Vergi dairesi çalışanlarının mükellef haklarına yönelik algılarının olumlu düzeye yükseltilmesi için öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Memuru, Mükellef Hakları, Vergi Dairesi, Vergileme

JEL Sınıflandırması: H20, H21, H71


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.81350

Referanslar


Bentley, Duncan (2002). The Significance Of Declarations Of Taxpayers’ Rights And Global Standards For The Delivery Of Tax Services By Revenue Authorities. Law Papers, Bond University Retrieved 02. 05. 2014.

Beric, J. C. (2008). Taxpayers’ Rights İn South Africa: An Analysis And Evaluation Of The Extent To Which The Powers Of The South African Revenue Service Comply With The Constitutional Rights To Property, Privacy, Administrative Justice, Access To Information And Access To Courts. Unpublished Doctoral Dissertation, Department Of Commercial Law Faculty Of Law Unıversity Of Cape Town.

Bilici, N. (2009). Vergi Hukuku, 22. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bowal, P. And Wanke, I.(1999). Taxpayers’ Rights. Law Now, Retrieved 11.02.2014 .

Brzezinski, B. (2010). Taxpayers’ Rights: Some Theoretical Issues. Http://Www.Prfoinfo.Pl/İmg/401/Pdf40146684_5.Pdf Retrieved 01. 05. 2014.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F.(2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.

Cohen, L. And Lawrence, M.(1994). Research Methods In Education, 4th Edition, London-New York: Routledge.

Doğan, B. (1997). Vergi İncelemesi Sırasında Tarh Edilecek Vergiler Ve Kesilecek Cezalar Karşısında Mükellefin Yasal Hakları. Vergi Sorunları Dergisi, 111, 112 – 119.

Egeli, H. Ve Dağ, M. (2012).Türk Vergi Hukuk Açısından Mükellef Haklarının De-ğerlendirilmesi. Maliye Dergisi, 163, 131 – 146.

Er, S. (2011). Mükellef Hakları Ve Kamuda Faiz Uygulamaları. Sayıştay Dergisi, 81, 3 – 32.

Erol, A. (2011). Mükellef Hakları Ve Evrensel Değerler. Lebib Yalkın Mevzuat Der-gisi, 89, 18-23.

Erol, A. (2010a). Vergi İncelemesi Sırasında Mükellef Hakları I. Yaklaşım Dergisi, 207, 17 – 20.

Erol, A. (2010b). Vergi İncelemesi Sırasında Mükellef Hakları II. Yaklaşım Dergisi, 208, 30-34.

Gelir İdaresi Başkanlığı (2006). Mükellef Hakları Bildirisi. http://www.gib.gov.

tr/index.php?İd=476 > retrieved 04. 05. 2014.

Gencel, U. And Sarı, B. (2014). An Investigation Of The Level Of Awareness Of Taxpayers’ Rights. Interdisciplinary Perspectives On Social Sciences,UK: Cam-bridge Scholar Publishing.

Gerçek, A. (2006). Vergilemede Mükellef Hakları Ve Türkiye’deki Durumun İnce-lenmesi, Vergi Sorunları Dergisi, 209, 121 – 149.

Gerger, G. Ç. (2011). Mükellef Hakları Ve Vergiye Gönüllü Uyum, 1. Baskı, İstan-bul: Legal Kitapevi.

Gerger, G. Ç And Yücedoğru, R.(2012). Taxpayer Rights In Turkey: A Survey On Income Taxpayers In Manisa. 12th European Conference On Government (Eceg 2012);14-15 June 2012.

Gökbel, D. (2000). Mükellef Hakları, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Hultqvist, A. (1997). Taxpayers’ Rights In Sweden. Revenue Law Journal, 7 (1), 4- 44.

James, S., Murph, K.. And Reinhart, M. (2005). The Taxpayers’ Charter: A Case Study In Tax Administration, Centre For Tax System Integrity. Research School Of Social Sciences, Australian National University.

Bussman, J. F. And Lasseter, J.(1988). Taxpayer Rights And Irs Obligations Before And After The 1988 Taxpayer’s Bill Of Rights. The Journal Of Applied Business Research, 7 (1), 112-119.

Kaneti, S. (1989). Vergi Hukuku, 2. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi.

Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kasimbazi, E. (2004). Taxpayers’ Rights And Obligations: Analysis Of Implementation And Enforcement Mechanisms In Uganda. DIIS Working Paper, No: 2004:12, Isbn: 8776050300.

Lars, F.P., And Bruno, F. S. (2002). Trust Breeds Trust: How Taxpayers Are Treated. Economics Of Governance, 87-99.

Mann, F. K. (1947). The Fiscal Component Of Revolution: An Essay In Fiscal Soci-ology. The Review Of Politics, 9 (3), 331 – 349.

OECD (1990). Taxpayers’ Rights And Obligations-Practice Note. Http://Www.Oecd.Org/Tax/Administration/14990856.Pdf Retrieved 11.02.2014

Özdamar, K. (1999). Paket Programları İle İstatistiksel Veri Analizi, 2. Baskı, Eski-şehir: Kaan Kitapevi.

Soygüt, B. M (2006). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Mahkemesi Kararlarında Mükellefin Suç Ve Cezalara İlişkin Hakları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (10), 253 – 265.

Vergi Usul Kanunu (Tax Procedural Law In Turkey) (1961). Available At Http://Www.Mevzuat.Gov.Tr/Metin1.Aspx?Mevzuatkod=1.4.213&Sourcexmlsearch=&Mevzuatıliski=0&Tertip=4&Tur=1&No=213.

Weisbach, David A. (2002). An Economic Analysis Of Anti-Tax-Avoidance Doctrines. American Law And Economic Review, 4(1), 88-115.

Wheelwright, K.(1997). Taxpayers’ Rights In Australia. Revenue Law Journal, 7(1), 226-266.

William, B. (1997). Taxpayers’ Rights İn South Africa. Revenue Law Journal, 7(1), 1-17.

Yurtsever, H. (2010). Anatomy Of Taxpayers’ Rights: Case Study Of Turkey. Pakistan, Journal Of Social Sciences, 7(5), 334-346.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com