DÜZENSİZ HAT DENİZYOLU TAŞIMACILIĞININ PİYASA YAPISI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sercan EROL, Adem DURSUN
2.566 1.785

Öz


Bu çalışmanın amacı, denizyolu taşımacılığının piyasa yapısını incelemek ve sektörün güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle taşımacılık sistemi hakkında genel bilgiler verilmiş ve taşımacılık faaliyetlerinin ağırlıklı olarak gerçekleştiği düzensiz hat denizyolu taşımacılığının piyasa yapısı analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, anılan taşımacılık biçiminin ekonomik ve finansal açıdan oldukça riskli bir sektör olduğu vurgulanarak, bu sektörün nakit akımlarında sürekli bir belirsizlik yaşandığı görülmüştür. Ayrıca anılan belirsizlikler sebebiyle, piyasada sürekli bir döngüsellik yaşanmaktadır. Dahası, rekabetin yoğun olduğu sektörde navlun oranı arz ve talebe göre şekillenmekte, bundan ötürü de girdi maliyetlerinde meydana gelecek artış aynı düzeyde navlun gelirlerindeki artışla karşılanamamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Denizyolu Taşımacılığı, Piyasa Yapısı, Örümcek Ağı Teoremi 

JEL Sınıflandırması: D4, L1

 

MARKET STRUCTURE OF TRAMP SHIPPING AND EVALUATION

ABSTRACT

The aim of this study was to examine the structure of the maritime transport market and reveals the strengths and weaknesses of the sector. For this purpose, firstly, general information about the transport system and market structure of Tramp Shipping, in which transportation activities mainly occurred, were analyzed. In the analysis results, it is emphasized that economic and financial aspects of transport sector is quite risky, and there is a continuous uncertainty on cash flow. In addition, because of the aforementioned uncertainties, there is a continuous cycle in the market. Moreover, competitiveness in the sector is intense and demand and supply-driven, therefore, increase in the input costs cannot be met with the same level of increase in freight revenues.

Keywords: Maritime Transportation, The Structure of Market, Cobweb Theory

JEL Classification: D4, L1


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.30720

Referanslar


Abouarghoub, W., Frisancho I. B. Ve Howells, M. P. (2012). Dynamic Earnings Within Tanker Markets: An Investigation Of Exogenous And Endogenous Structure Breaks. American International Journal Of Contemporary Research, 2 (1), 132-147.

Akerman G. (1957). The Cobweb Theorem: A Reconsideration. The Quarterly Journal Of Economics, 71 (1), 151-160.

Baki, B. (2004). Lojistik Yöntemi Ve Lojistik Sektör Analizi, Trabzon: Lega Kitabevi.

Barda, S. (1964). Münakale Ekonomisi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları.

Borger, B. Ve Nonneman, W. (1981). Statistical Cost Functions For Dry Bulk Carriers. Journal Of Transport Economics And Policy, 15 (2), 155-165.

Clarkson Research Studies, (2004). The Tramp Shipping Market. İnternet Adresi; Http://Www.Clarksons.Net/Archive/Research/Freestuff/Tramp_Shiopping

_Market_April_2004.Pdf, Erişim Tarihi: 11.12.2012.

CUTR, (2000). Analysis Of Freight Movement Mode Choice Factors (Report No: B-D 238). Report For Florida Department Of Transportation Rail Planning And Safety. Florida: University Of South Florida.

Çancı, M. Ve Erdal, M. (2003). Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, İstanbul: Utikad Yayınları.

Dağlı, H. (2004). Sermaye Piyasası Ve Portföy Analizi. Trabzon: Derya Kitabevi.

DDK (2008). Araştırma Ve İnceleme Raporu: Tersanecilik Sektörü İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Tuzla Tersaneler Bölgesinin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Hakkında (Rapor No: 2008/1). Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu.

Donatus, O. Ve Geraldıne, O. (2012). An Evaluation Of Nigeria’s Seaborne Trade And Demand For Sea Transport, European Journal Of Business And Management, 4 (13), 187-195.

DTGM, (2012). Dünyada Ve Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler Ve Deniz Ticaretine Yansımaları, T.C. Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Ankara: Neyir Matbaacılık.

Ezekiel, M. (1938). The Cobweb Theorem. The Quarterly Journal Of Economics, 52 (2), 255-280.

Goulielmos, A. M. Ve Psifia, M. (2006). Shipping Finance: Time To Follow A New Track?, Maritime Policy And Management, 33 (3), 301–320.

Hoffmann, J. (2010). Shipping Out Of The Economic Crisis. Brown Journal Of World Affairs, Xvı (Iı), 121-130.

ISL, (2012). Shipping Statistick And Market Review. ISL Institute Of Shipping Economics And Logistics, 56 (½), 72.

ISL, (2013). Shipping Statistick And Market Review. Isl Institute Of Shipping Economics And Logistics, 57 (3).

Kara, M., Tayfur, L. Ve Basık, H. (2009). Küresel Ticarette Lojistik Üstlerinin Önemi Ve Türkiye, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 69-84.

Karcıoğlu, R. (2000). Stratejik Maliyet Yönetimi. Erzurum: Aktif Yayınevi.

Kavussanos, M. G. Ve Visvikis, I.D. (2004). Market Interactions In Returns And Volatilities Between Spot And Forward Shipping Freight Markets, Journal of Banking & Finance, 28, 2015–2049.

Kayserilioğlu, E. (2004). Deniz Taşımacılığı Sektör Profili, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Etüt Ve Araştırma Şubesi.

Kender, R. Ve Çetingil, E. (2007). Deniz Ticaret Hukuku. İstanbul: Arıkan Yayım.

Köseoğlu, S. D. (2010). Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Sektöründe Risklerin Analizi Ve Gemi Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması. (Yayım-lanmış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Lavkan, A. (1984). Deniz Ulaştırma Ekonomisi, İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komu-tanlığı, T.C. Denizcilik Yüksek Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı.

Lloyd’s List, (2012). Erişim Adresi; Http://Www.Lloydslist.Com/Ll/Marketdata/

Drycargo/Drycargopage.Htm, Erişim Tarihi: 10.11.2012.

Lun, Y. H., Laı K. H. Ve Cheng, T.C.E. (2010). Shipping And Logistics Management, New York: Springer London Dordrecht Heidelberg.

Metaxas, B. N. (1971). The Economics Of Tramp Shipping. London: Athlone Press.

Millan, P. C., Pıno, J. B. Ve Castro, J. V., (2005). Determinans Of The Demand For Maritime Imports And Exports”. Transport Research Part, E Logistics And Transportation Review, 41, 357-372.

Rodrigue, P. J., Comtois, C. Ve Slack, B. (2006). The Geography Of Transport Systems, London And New York: Routledge Taylor & Francis Group.

SAJ, 2012. Shipbulding Statistics. March, Japan.

Spring, L. (2000). The Cost Of Nontariff Barriers To Trade İn Shipping. Constantino Stylianos Halkias Substantial Research Paper, İnternet Adresi; Http://Www1.American.Edu/Ted/Projects/Halkias.Htm#_Ftn2, Erişim Tarihi: 27.03.2012.

Stopford, M. (2009). Maritime Economics. London And New York: Routledge.

Taylor, A. J. (1974). The Dynamics Of Supply And Demand In Shipping. Dynamica, 2 (2), 62-71.

Trivedi, S. M. (2010). An Analysıs Of Fınancıal Performance Of State Road Trans-port Corporation In Gujarat. (Published Ph.D. Thesis). Rajkot: Saurashtra Universıty.

Tsolakis, S. (2005). Econometric Analysis Of Bulk Shipping Markets Implications For Investment Strategiesand Financial Decisions Making. (Published Ph.D. Thesis), Rotterdam: Erasmus University.

URL-1,Http://Www.Bloomberg.Com/Quote/Bdıy:Ind/Chart, Erişim Tarihi: 12.01.2015.

Ünsal, E. M. (2001). Mikro İktisat. Ankara: İmaj Yayımcılık.

Volk, B. (2002). The Dynamics Of Supply And Demand İn Tramp Shipping. Fachhochschule University Of Applied Sciences, Launceston, April, 1-9.

Wang, S. Ve Meng, Q. (2012). Sailing Speed Optimization For Container Ships İn A Liner Shipping Network. Transportation Research, Part E, 48, 701-714.