FİNANSAL KİRALAMANIN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ayten TURAN KURTARAN
3.074 646

Öz


Finansal kiralama (Leasing), özellikle finansman sıkıntısı nedeniyle üretimi aksatacak ve talebi karşılayamayacak durumda olan işletmeler için yeniden üretken yapıya kavuşma ve piyasayı canlandırmak için kullanılan oldukça etkili bir finansman yöntemidir. İşletmelere finansman kaynağı sağlayarak yatırımların teşvik edilmesine önemli katkıda bulunan finansal kiralamanın Türkiye’de son dönemlerde iyi bir ivme kazandığı ancak ulaştığı noktanın dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli imalat işletmelerin finansal kiralama ile ilgili görüşlerini ve finansal kiralamanın bu işletmelerin finansal performansı üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Araştırmada, 413 küçük ve orta ölçekli imalat işletmesinin %29,8’inin finansal kiralamadan yararlandığı ve çoğunlukla, maliyet açısından avantajlı buldukları ve imalat makinesi alımı için bu yönteme başvurdukları tespit edilmiştir. Finansal kiralamadan yararlanılmamasının en önemli nedenlerinin ise ihtiyaç duyulmaması ve bu konuda yeterince bilgi sahibi olunmaması olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli imalat işletmelerinin finansal performanslarını tespit etmek için hesaplanan finansal oranlardan duran varlık ve aktif devir hızı ile finansal kiralama işlemi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.14949

Referanslar


no’lu Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu.

Akel, V., Ergül, N. ve Dumanoğlu, S. (2010). İMKB’de İşlem Gören Finansal Kiralama Şirketlerinin 2005-2008 Dönemi Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 28(1), 271-292.

Altıntaş, T. ve Sarı, E. S. (2012). KDV Oranlarındaki Değişikliğin Türk Finansal Kiralama Sektörüne Etkisi. Mali Çözüm Dergisi, 114, 85-97.

Aras, G. ve Müslümov, A. (2006). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde KOBİ’lerin Yeri: Finansman, Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri, www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/Bildiri_33.PDF (Erişim:02.02.2016).

Arslan, Ö. (2003). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Bazı Finansal Yönetim Uygulamaları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 121-135.

Atay, M. S. (2012). KOBİ’lerin Türkiye’de Bankalarla Yaşadığı Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3(6), 1-7.

Ayrıçay, Y. ve Kılıç, M. (2012). KOBİ’lerde Leasing, Faktoring ve Forfaiting. II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1-2 Ekim, 211-219.

Başak, R. (2011). Finansal Kiralama Sektörünün Geleceği ve Türkiye Ekonomisine Katkıları Panel Notları. Finansal Kiralama Derneği, http://www.fider.org.tr/wswFiles/document/document_263/Fiderin_Katkilari_PANEL7_2_2012.pdf (Erişim: 17.02.2016)

Bekçi, İ. ve USUL H. (2001). Göller Bölgesindeki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Sorunları ve Çözüm Yolları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 111-125.

Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2008). Finansal Teknikler, Bursa: Ekin Basım Yayım.

Çondur, F., Evlimoğlu, U. ve Bozdağlıoğlu, E. Y. (2008). Finansal Yenilikler Kapsamında Leasingin KOBİ’lerde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 1-26.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2007). Finansal Hizmetler (Mali Piyasalar, Finans Kurumları, Bankacılık, Sigortacılık. Ankara: Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2704.

Emir, M., Uğur S. ve Arslantürk D. (2012). KOBİ’lerde Finansal Yönetim Uygulamalarının Finansman Sorunları Üzerindeki Etkisi: Trabzon İli Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6, 121-144.

Erol, A. (1999). Finansal Kiralama (Leasing). Mükellefin Dergisi, 77, 73-89.

Gülelçe, Hakan (2008). Mevzuatta Leasing. Leasing Dünyası, Eylül, 10-13.

Kalmış, H. (2007). Türkiye’deki KOBİ’lere Uygun Finansman Kaynaklarının Sağlanması.www.econ.utah.edu/~ehrbar/erc2002/pdf/P378.pdf(Erişim:08.02.2016).

Karasioğlu, F. (2001). İşletme Kaynaklarının Etkin Kullanılması Açısından Finansal Kiralama ve Muhasebe Uygulaması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 53-64.

Kasaroğlu, H. ve Özbek, F. (2016). Sat ve Geri Kirala (Sale-Lease-Back) Yöntemiyle Akdedilen Finansal Kiralama Sözleşmeleri. www.kasaroğlu.av.tr/tr/html/177 (Erişim: 09.02.2016).

Kaya, G. A. (2014). Elazığ İlinde KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerilerine İlişkin Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 1(1), 193-224.

Kırlıoğlu, H. ve Öztaş, S. (2015). Türkiye’de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(2), 1-21.

Knight, G. A. (2001). Entrepreneurship And Strategy In The International SME. Journal of International Management, 7, 155–171.

Kolçak, M. ve Bilici, N. (2013). KOBİ’lere Sağlanan Finansal Desteklerin Üretim ve İstihdama Etkileri NUTS-II TRA-I Bölgesinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 291-312.

Korkmaz, S. (2003). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Pazarlama ve Finansman Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 233-258.

Kurtaran, A. ve Günay, B. (2013). Türkiye’de Leasing ve Leasing Şirketlerinin Etkinliklerinin VZA Yöntemi ile Ölçülmesi. 17. Finans Sempozyumu, 23-26 Ekim, Muğla.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (2003). KOBİ Ekonomisi (Tarihi Gelişimi). Ankara: Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkez Müdürlüğü.

Leaseurope (European Federations of Leasing Company Association) (2016). http://www.leaseurope.org/index.php?page=rental-leasing-introduction (Erişim: 17.02.2016).

Öztürk, V., Bal, H. ve Bal, E. Ç. (2007). Finansal Kiralama ve İMKB’de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 67-86.

Sarıaslan, H. (1996). Türkiye Ekonomisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İmalat Sanayi İşletmelerinin Sorunları ve Yeni Stratejiler, Ankara: TOBB Yayınları.

Şahin, O. (2011). KOBİ’lerde Finansal Performansı Belirleyen Faktörler. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 183-200.

Şit, M. ve Şit, A. (2013). Türkiye’de Finansal Hizmetler Sektörünün Gelişimi: Finansal Kiralama Sektörü Örneği. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(5), 35-47.

Türkiye Bankalar Birliği (2010). Finansal Kiralama Sektörü Sorunlar ve Öneriler. http://www.tbb.org.tr/content/upload/dokuman/488/leasing.pdf (Erişim: 17.02.2016).

Türkiye İstatistik Kurumu (2015). Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri Haber Bülteni, 21864, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=21864 (Erişim: 12.02.2016).

Uluyol, O. (2013). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Finansal Yönetim Uygulamaları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 60(4), 87-105.

Weston, J. F. and Brigham, E. F. (1977). Essentials of Managerial Finance. 4 th. Ed., Hinsdale, III: The Dryden Press.

Yıldırım, S., Albez, A. ve Küçük, O. (2006). KOBİ’lerde Finansal Kiralamadan (Leasing) Yararlanma Düzeyi: Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 361-376.

Yılmaz, H. (2005). İşletmelerde Finansal Verimliliğin Artırılması ve KOBİ’lerde Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 27, 125-133.