Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

 • Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.
 • Dergide başta İlahiyat alanı olmak üzere siyaset, tarih, sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri, kitap ve bilimsel etkinlik değerlendirmelerine yer verilir.
 • Dergiye gönderilen yazılar daha önce bir başka yerde yayınlanmamış veya yayınlanması için kabul almamış olması gerekir.
 • Dergiye gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem ve yazım kurallarına uygunluk açısından yayın kurulunca incelenir. Yayın kurulu tarafından yayınlanmasına karar verilen yazılar bilimsel yeterlilik açısından değerlendirilmek üzere alanında iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının müspet olması durumunda makale yayınlanır, ancak hakemlerden birisinin olumsuz rapor vermesi durumunda üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına yayın kurulu tarafından karar verilir. Yayınlanma kararı alınan yazı yayın sırasına göre uygun görülen sayıda yayınlanır.
 • Yayınlanan makalelerin bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Yayınlanmış yazıların her türlü telif hakkı Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne aittir. Dergide yayınlanan yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
 • Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte Arapça ve İngilizce kaleme alınmış yazılar da yayınlanabilir.
 • Tercüme makaleler asıllarıyla birlikte gönderilmelidir.
 • Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki yazı yayınlanabilir.
 • Telif ve tercüme makaleler kaynakça ile birlikte 10.000 kelimeyi; kitap ve bilimsel etkinlik değerlendirmesiyle ilgili yazılar da 1500 kelimeyi geçmemelidir. Ayrıca telif makaleler için 100-150 kelime arasında Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. Telif ve tercüme makaleler için makalenin sonunda kaynakların listesi verilmediler.
 • Yazarların derginin yazım kurallarına uymaları gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar yayın kurulu tarafından ilgili düzeltmelerin yapılması için tekrar yazarına gönderilir.


YAZIM KURALLARI*

KİTAP

Tek Yazarlı:

Dipnotta:                  

 • Mustafa Şentop, Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik, Klasik Yayınları, İstanbul 2005, s. 28-29.
 • Şentop, Kazaskerlik, s. 27-28.

Kaynakçada:

 • Şentop, Mustafa, Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik, İstanbul: Klasik Yayınları 2005.


İki Yazarlı:

Dipnotta:      

 • Ali Köse-Ali Ayten, Din Psikolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul 2012, s. 44-47.
 • Köse-Ayten, Din Psikolojisi, s. 44-47.

Kaynakçada:

 • Köse, Ali-Ayten, Ali, Din Psikolojisi, İstanbul: Timaş Yayınları 2012.


Üç veya Daha Çok Yazarlı:

Dipnotta:      

 • Neclâ Pekolcay ve dğr., İslâmî Türk Edebiyatına Giriş, Dergâh Yayınları, İstanbul 1981, s. 59-61.
 • Pekolcay ve dğr., İslâmî Türk Edebiyatına Giriş, s. 59-61.

Kaynakçada:

 • Pekolcay, Neclâ ve dğr., İslâmî Türk Edebiyatına Giriş, İstanbul: Dergâh Yayınları 1981.


Tercüme:

Dipnotta:

 • Henri Pirenne, Ortaçağ Şehirleri (çev. Şaban Karadeniz), İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s. 75-78.
 • Pirenne, Ortaçağ Şehirleri, s. 75-78.

Kaynakçada:

 • Pirenne, Henri, Ortaçağ Şehirleri (çev. Şaban Karadeniz), İstanbul: İletişim Yayınları 2009.


Derleme:

Dipnotta:

 • Robert Wisnovsky (ed.), Aspects of Avicenna, Markus Wiener Publishers, Princeton 2001, s. 21.
 • ·         Wisnovsky, Aspects of Avicenna, s. 21.

Kaynakçada:

 • Wisnovsky, Robert (ed.), Aspects of Avicenna, Princeton: Markus Wiener Publishers 2001.


Kitap Bölümü:

Dipnotta:

 • Hugh Kennedy “The Reign of al-Muqtadir (295-320/908-32): A History”, Crisis and Continuity at the Abbasid Court, Formal and Informal Politics in the Caliphate of al-Muqtadir (295-320/908-32) (ed. Maaike van Berkel ve dğr.), Brill, Leiden 2013, s. 13-18.
 • Kennedy, “The Reign of al-Muqtadir”, s. 13-18.

Kaynakçada:

 • Kennedy, Hugh “The Reign of al-Muqtadir (295-320/908-32): A History”, Crisis and Continuity at the Abbasid Court, Formal and Informal Politics in the Caliphate of al-Muqtadir (295-320/908-32) (ed. Maaike van Berkel ve dğr.), Leiden: Brill 2013, s. 13-47.


Arapça Eserler:

Dipnotta:

 • İbn Hallikân, Ebu’l-Abbâs Şemseddin Ahmed b. Muhammed, Vefayâtü’l-‘ayân ve enbâü ebnâi’z-zamân (nşr. İhsan Abbas), I-VIII, Dâru sâdır, Beyrut 1978, II, 35-37.
 • İbn Hallikân, Vefeyât, II, 35-37.

Kaynakçada:

 • İbn Hallikân, Ebu’l-Abbâs Şemseddin Ahmed b. Muhammed (ö. 681/1282), Vefayâtü’l-‘ayân ve enbâü ebnâi’z-zamân (nşr. İhsan Abbas), I-VIII, Beyrut: Dâru sâdır 1978.


Hadis Kaynakları**

Dipnotta:

 • Buhârî, “Edeb”, 70; Müslim, “Zekât”, 69; Tirmizî, “Îmân”, 8; Ebû Dâvûd, “Salât”, 26, Nesâî, “Menâsik”, 136, Dârimî, “Salât”, 42; el-Muvatta, “Sadaka”, 12.




MAKALE

Telif

Dipnotta:

 • Saim Yılmaz, “Abbâsîler’de Üstâdarlık Müessesesinin Ortaya Çıkışı”, İslam Araştırmaları Dergisi, 21 (2009), s. 1-3.
 • Yılmaz, “Abbâsîler’de Üstâdarlık Müessesesinin Ortaya Çıkışı”, s. 1-3.
 • Jacob Lassner, “Provincial Administration under the Early ‘Abbâsids: The Ruling Family and Amsâr of Iraq”, Studia Islamica, 50 (1979), s. 21-23.
 • Lassner, “Provincial Administration under the Early ‘Abbâsids”, s. 21-23.

Kaynakçada:

 • Yılmaz, Saim, “Abbâsîler’de Üstâdarlık Müessesesinin Ortaya Çıkışı”, İslam Araştırmaları Dergisi, 21 (2009), s. 1-24.
 • Lassner, Jacob, “Provincial Administration under the Early ‘Abbâsids: The Ruling Family and Amsâr of Iraq”, Studia Islamica, 50 (1979), s. 21-35.


Çeviri

Dipnotta:

 • Christopher Melchert, “Sünnî Fıkıh Mezheplerinin Teşekkülü” (çev. Nail Okuyucu), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 41 (2011), s. 221- 220.
 • Melchert, “Sünnî Fıkıh Mezheplerinin Teşekkülü”, s. 221-220.

Kaynakçada:

 • Melchert, Christopher, “Sünnî Fıkıh Mezheplerinin Teşekkülü” (çev. Nail Okuyucu), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 41 (2011), s. 221-236.




Bildiri

Dipnotta:

 • Kadir Gömbeyaz, “İtikadî Fırka Tasnifçiliğinde Âmidî’nin Yeri”, Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyum Bildirileri (ed. Ahmet Erkol ve dğr.), Ensar Neşriyat, İstanbul 2009, s. 274-276.
 • Gömbeyaz, “İtidkadî Fırka Tasnifçiliğinde Âmidî’nin Yeri”, s. 274-276.
 • Nadia Maria El-Cheikh, “The ‘Court’ of al-Muqtadir: Its Space and Its Occupants” ‘Abbasid Studies II: Occasional Papers of the School of ‘Abbasid Studies, Leuven 28 June–1 July 2004 (ed. John Nawas), Uitgeverij Peeters en Departement Oosterse Studies, Leuven-Paris 2010, s. 334-335.
 • El-Cheikh, “The ‘Court’ of al-Muqtadir”, s. 334-335.

Kaynakçada:

 • Gömbeyaz, Kadir, “İtikadî Fırka Tasnifçiliğinde Âmidî’nin Yeri”, Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyum Bildirileri (ed. Ahmet Erkol ve dğr.), İstanbul: Ensar Neşriyat 2009, s. 269-302.
 • El-Cheikh, Nadia Maria, “The ‘Court’ of al-Muqtadir: Its Space and Its Occupants” ‘Abbasid Studies II: Occasional Papers of the School of ‘Abbasid Studies, Leuven 28 June–1 July 2004 (ed. John Nawas), Leuven-Paris: Uitgeverij Peeters en Departement Oosterse Studies, s. 319-336.




ANSİKLOPEDİ MADDESİ

Dipnotta:

 • Erdoğan Merçil, “Selçuklular (Selçuklularda Devlet Teşkilatı)”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXXVI, 389-390.
 • Merçil, “Selçuklular”, DİA, XXXVI, 389-390.
 • Abdülkerim Özaydın, , “Berîdîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), V, 501-502.
 • Özaydın,  “Berîdîler”, DİA, V, 501-502.
 • Muhammad Qasim Zaman, “Wazîr”, The Encyclopaedia of Islam New Edition (EI2), XI, 185-188.
 • Zaman, “Wazîr”, EI2, XI, 185-188.

Kaynakçada:

 • Merçil, Erdoğan, “Selçuklular (Selçuklularda Devlet Teşkilatı)”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXXVI, 389-392.
 • Özaydın, Abdülkerim, , “Berîdîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), V, 501-502.
 • Zaman, Muhammad Qasim, “Wazîr”, The Encyclopaedia of Islam New Edition (EI2), XI, 185-188.




ARŞİV BELGESİ***

 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.
 • BOA, İ. Mes. Müh., 2079.

 



TEZ

Dipnotta:

 • İlhami Oruçoğlu, Başlangıcından Günümüze İslâm Dünyasında Peygamber İmajı (Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Bursa 2008, s. 35.
 • Oruçoğlu, İslâm Dünyasında Peygamber İmajı, s. 35.
 • Fatih Oğuzay, Hz. Peygamber Döneminde Tarım Kültürü (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Sakarya 2008, s. 49.
 • Oğuzay, Hz. Peygamber Döneminde Tarım Kültürü, s. 49.

Kaynakçada:

 • Oruçoğlu, İlhami, Başlangıcından Günümüze İslâm Dünyasında Peygamber İmajı (Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Bursa 2008.
 •  Oğuzay, Fatih, Hz. Peygamber Döneminde Tarım Kültürü (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) Sakarya 2008.




ONLINE KAYNAK

Dipnotta:

Kaynakçada:




KURAN ve KİTAB-I MUKADDES BÖLÜMLERİNE ATIF

 • el-Bakara 2/75; el-A‘raf 7/61; Âl-i İmran 3/7.
 • Tekvin 34/21; Matta 7/6.




KISALTMALAR

Bk/bk.              : bakınız

bs.                   : baskı

çev.                 : çeviren/tercüme eden

der.                 : derleyen

dn.                  : dipnot

ed.                  : editör

haz.                 : yayına hazırlayan

nşr.                 : neşreden/tahkik eden

Krş/krş.            : karşılaştırınız

ö.                    : ölüm/vefat tarihi

par.                 : paragraf

s.                     : sayfa

t.y.                   : tarih yok

v.d.                  : ve devamı

ve dğr.              : ve diğerleri

vr.                    : varak

y.y.                  : yayınevi yok/yayın yeri yok



*     Dergide TDV İslam Ansiklopedisi yazım kuralları geçerlidir. Arapça eser künyeleri için TDV İslam Ansiklopedisi Bibliyografya Kısaltmaları kısmına bakılabilir. Yayınevi tespit edilemiyorsa baskı yeri ve tarihiyle yetinilebilir. Ciltlerin baskı tarihleri farklı ise ilk geçtiği yerde tüm ciltlerin baskı tarihleri birlikte verilir (Kahire 1934–1962 gibi). Makalede kullanılan kaynaklar için age., agm. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır.

 

**  Cilt ve sayfa numarası verilen Ahmed b. Hanbel, Dârekutnî gibi hadis kaynakları dipnot ve kaynakçada diğer Arapça eserler gibi yazılmalıdır.

***     Arşiv belgelerinin bibliyografik künyesi ve kısaltmaları için Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi’nde (haz. Yusuf İlhan Genç ve dğr., Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İstanbul 2000) belirlenmiş kurallar geçerlidir. 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir
 3. Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir
 4. Metin tek satır aralıklı, 12 punto ile yazılmış, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek tek gönderebilirsiniz.
 5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
 6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
 

Telif hakkı düzenlemesi

Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 


ISSN: 1301-3394