Akademisyenlere Yönelik Mobbing Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Mehmed Zahid Çögenli, Tuncer Asunakutlu
3.339 1.133

Öz


Bu çalışmada, Akademisyenlere Yönelik Mobbing Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Buna göre, ölçeğin geliştirilme aşamasında uygulamalar, Fatih Üniversitesinde çalışan 157 akademisyen ile yürütülmüştür. Ölçek geliştirme sürecine öncelikle, ilgili alanyazına dayalı olarak, madde havuzunun oluşturulmasıyla başlanmış, daha sonra geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına yer verilmiştir. Geçerlik çalışmasına ilişkin kapsam geçerliği ve yapı geçerliğinden yararlanılmıştır. Kapsam geçerliğini belirlemek amacıyla uzman görüşüne başvurulmuş, yapı geçerliğini sınamak amacıyla ise açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik çalışması kapsamında ise Cronbach Alpha değerleri incelenmiştir. Gerçekleştirilen geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda, ölçeğin 5 boyut altında toplam 23 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca, AYMÖ’nün, akademisyenlerin karşılaştıkları mobbing davranışlarının tespit edilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Akademisyenler, Mobbing Ölçeği, Mobbing

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD302

Referanslar


Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (8.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.

Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing: İş Yerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri. İstanbul: Timaş Yayınları.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları (1.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Davenport, N., Schwartz, R.D. ve Elliot, G. P. (2003). Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz. (Çeviren: Osman Cem Önertoy). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Eser, O. (2009). Mobbing Kavramının Türkçe Serüveni. Önce Kalite, 127, 56

Heubeck, B. G. & Neill, J. T. (2000). Confirmatory factor analysis and reliability of the mental health inventory for australian adolescents. Psychological Reports,87,431-440.

Leymann, H. (1990). "Mobbing and Psychological Terror at Workplaces". Violence and Victims, 5 (2), 119-126.

Leymann, H. (1996). "The Content and Development of Mobbing at Work". European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 165-184. Leymann, H. ve Gustafsson, A. (1996). "Mobbing at Work and the Development of Post-Traumatic Stress Disorders", European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 251-275.

Leymann.se (1997). “The Mobbing Encyclopedia”. Erişim Tarihi: 05.04.2010 www.leymann.se/English/frame.html .

Namie, G. ve Namie, R. (2003). "Anti-Bullying Advocacy: An Unrealized Employee Assistance Opportunity". Journal of Employee Assistance, 33 (2), 9-11.

Olivares, J., García-López, L. J., Hidalgo, M. D. & Caballo, V. (2004). Relationships among social anxiety measures and their invariance. European Journal of Psychological Assessment, 20(3), 172-179.

TDK (2013). Türk Dil Kurumu. Erişim Tarihi: 29.07.2013 www.tdk.gov.tr

Tınaz, P. (2006). İş Yerinde Psikolojik Taciz: Mobbing. İstanbul: Beta Basın Yayın Dağıtım.

Wikipedia. Erişim Tarihi: 18.06.2013 www.wikipedia.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr