4. Sınıf Seviyesinde Ekrandan ve Kâğıttan Okumanın Okuduğunu Anlama, Okuma Hızı ve Metne Karşı Geliştirilen Tutum Üzerindeki Etkisi

Mustafa Başaran
2.986 647

Öz


Çalışmada, bir metni basılı materyalden ve ekrandan okumanın, okuduğunu anlama, metne karşı geliştirilen tutum ve okuma hızı üzerinde bir etkisi olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kütahya ili Tavşanlı ilçe merkezinde bulunan özel ve devlet ilkokulların 4. sınıflarına devam eden öğrencilerin oluşturduğu çalışma evreninden, 46’sı kız ve 68’i erkek olmak üzere toplam 114 öğrenci örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma sonucunda dördüncü sınıf öğrencilerinin hem hikaye edici hem de bilgi verici metinleri ekrandan veya basılı materyalden okumalarının onların metni anlaması ve okuma hızları üzerinde manidar bir etkisi olmadığı ancak öğrencilerin hikaye edici metinleri ekrandan ziyade baslı materyalden okumaktan daha çok hoşlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Ekrandan okuma, basılı sayfadan okuma, okumaya yönelik tutum.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD307

Referanslar


Akyol, H. (2005). Yeni Programa Uygun Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Millî Eğitim Dergisi, S.158.

Aytaş, G. (2005). Okuma Eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (4), 461-470. Başaran, M. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metinlere İlişkin Tercihleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012) Okuma Becerilerinin Okuma Ortamı Açısından Karşılaştırılması: Ekran mı kâğıt mı? Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (3), 73-83.

Çakmak, E. ve Altun, A. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Hipermetinsel Okuma Süreçlerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 34, 63-74.

Dağtaş, A. (2013). Öğretmenlerin Basılı Sayfa ve Ekrandan Okuma Tercihleri İle Eğitimde Elektronik Metin Kullanımına Yönelik Görüşleri. Turkish Studies. 8 (3), 137-161.

Demirel, Ö. (1999). Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Dikmen, Ü. (2013). Ekran Fontlarının Kullanılabilirliğe Etkisi. İDİL, 2 (6), 306-3

Dillon, A. (1992). Reading From Paper Versus Screens: A Critical Review Of The Empirical Literature. Ergonomics, 35 (10), 1297-1326.

Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine PsikoSosyal Bir Araştırma. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Duran E. ve Ertuğrul, B. ( 2012) İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Elektronik Ders Kitaplarına Yönelik Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 10 (2), 347-365.

Fuchs, L. S., Fuchs D., Hosp M. K. ve Jenkins J. R. (2009). Oral Reading Fluency as an Indicator of Reading Competence: A Theoretical, Empirical, and Historical Analysis. Scientific Studies of Reading, 5 (3), 239–256.

Gönen, M. ve Balat, G. U. (2002). Çocuk Kitaplarına Yeni Bir Yaklaşım: İnternette Resimli Çocuk Kitapları. Türk Kütüphaneciliği, 16 (2), 163-170

Güneş, F. (2010). Öğrencilerde Ekran Okuma ve Ekranik Düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (14), 1-20. Gürcan, H. İ. (2004). Basılı ve Elektronik Yayımcılık Dersi Notları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi.

Gürses, R. (1996). Okuma-Anlama Üzerine. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni, 9 (28), 98-103.

Landow, G. P. (1992). Hypertext: The Convergence Of Contemporary Critical Theory And Technology. Baltimore: John Hopkins University Press.

Maden, S. (2012). Ekran Okuma Türleri ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okumaya Yönelik Görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1 (3), 1-16.

Oğuzkan, F. (1987). Okuma ve Dinleme Öğretimi (36-48). Türkçe Öğretimi. B. Özer (Ed.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Önder, I. (2011). e-Kitap ve Dünyada Elektronik Kitap Yayıncılığı. Türk Kütüphaneciliği, 25 (1), 97-105.

Rukancı, F. ve Anameriç ,H. (2003). "E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı Türk kütüphaneciliği, 17 (2): 147-166.

Yaman, H. ve Dağtaş, A (2013). Ekrandan Okumanın Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9 (4), 314-333.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr