Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Bağımsız Öğrenme Düzeyleri

Orhan Hanbay
1.600 498

Öz


Bu çalışmanın amacı, Anadolu lisesi öğrencilerinin ikinci yabancı dil olarak Almanca dersinde kendi kendine öğrenme düzeylerini cinsiyet değişkenine göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ilindeki üç Anadolu lisesinden 138 kız ve 117 erkek, toplam 255 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde, Hanbay (2010) tarafından geliştirilen “Almanca dersi için kendi kendine öğrenme düzey ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, bağımsız gruplar t-testi teknığı ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edılen sonuçlar, öğrencilerin puan ortalamaları arasında kız öğrencilerin lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Çok dillilik, ikinci yabancı dil olarak Almanca, kendi kendine öğrenme.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD196

Referanslar


Bayram, N. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi, Bursa: Ezgi Kitabevi

Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (4. Basım), Ankara: Pegem A Yaıncılık

Hanbay, O. (2010). İkinci yabancı dil olarak Almanca dersine yönelik kendi kendine öğrenme ölçeği, 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü.

Koithan, U. (2001). Tertiärsprachen lehren und lernen Beispiele Deutsch nach Englisch (Teil 5,5). Mehrsprachigkeit im Anfansunterricht. Kassel.

Neuner, G. ve Hufeisen, B. (2001). Mehrsprachigkeit und Tertiärsprachenlernen Erprobungsfassung). Kassel

Tavşancıl, Ezel (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (3. Baskı), Ankara: Nobel Yayıncılık.

Wharton, Glenn (2000). Language learning strategy use of bilingual foreign language learners in Singapore. Language Learning 50: (2), 203-243.

Yıldırım, R. (2004), Öğrenmeyi öğrenmek, Ankara: Sistem Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr