Afyonkarahisar İlinin Termal Turizm Açısından SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi

Mustafa Sandıkçı, Ünal Özgen
7.935 1.415

Öz


Turizm sektörü, ülkemizde ve dünyada hızla gelişen sektörler arasındadır. Turistik kaynaklara sahip destinasyonların rekabet edebilirliği sürdürülebilir politikalar çerçevesinde stratejik kararlar almalarına bağlıdır. Bu anlamda sektörün mevcut ve gelecekteki durumunun analizi önemli bir husustur. SWOT analizi bu amaca hizmet eden önemli bir tekniktir. Bu çalışmada temel amaç; Afyonkarahisar’ın termal turizminin katılımcı görüşleri doğrultusunda SWOT tekniği ile analiz edilmesidir. Bu doğrultuda Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli termal tesislerde çalışan personel araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Anket yöntemiyle toplanan verilerin analizinde frekans-yüzde dağılımları, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri, gruplar arasında farkların ölçümü için “t-test” ve “Varyans Analizi” ve farklılıkların kaynağının tespitinde Duncan testi kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analiz sonuçlarına göre, katılımcıların Afyonkarahisar ili termal turizmi SWOT analizine yönelik görüşleri yaş grupları bağlamında zayıf yönler faktörüne göre farklılık göstermektedir. Katılımcıların Afyonkarahisar ili termal turizmi SWOT analizine yönelik görüşleri çalışılan departmanlar bağlamında ise güçlü yönler, fırsatlar, tehditler faktörlerine göre farklılık göstermektedir.

Anahtar kelimeler


Termal Turizm, SWOT Analizi, Destinasyon, Afyonkarahisar

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD248

Referanslar


Avcıkurt C. ve Çeken, H. (1998). Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Geliştirilmesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Turizmde Seçme Makaleler: 30, İstanbul: Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yayını No: Belkayalı, N. (2009). Yalova Termal Kaplıcalarının Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Bayer, E. (1997). Türk Termal Turizm Potansiyeli ile Tesisleri ve Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Dal, F. (2007). The Reasons and Suggested Solutions of Underdevelopment of Thermal Tourism in Turkey, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, (3. Baskı), Çizgi Kitabevi, Konya.

Durgun, A. (2007). Isparta Turizminin SWOT Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (5), 93-109, Isparta.

Emir, O. (2011). Turizmde SWOT Analizi (Afyonkarahisar Örneği), Detay Yayıncılık, Ankara

Erhan, Ş. M. (2010). Türkiye’de Termal Turizmin Gelişimi, Termal Turizm Tesislerinin Tasarım Kriterleri (Afyonkarahisar İli Örneği Üzerinden İncelenmesi), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Georgiev, G. ve Vasileva, M. (2010). Some Problems Related to the Definitions of Balneo, SPA and Wellness Tourism. Tourism and Hospitality Management Conference Proceedings, 902-909.

Gökçe, F. (2006). Yerel Destinasyonlarda Turizm Potansiyelinin Belirlenmesinde SWOT (FÜTZ) Analizi Tekniği: Giresun Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Kozak, N., Kozak, M. A. ve Kozak, M. (2008). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar. ( Baskı), Detay Yayıncılık, Ankara.

Külekçi, Ö. C. (2009). Çankırı Çavundur Termal Kaynaklarının Yörenin Turizm Potansiyeli Kapsamında Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2011). Genel Tanımlar, 12.01.2011 http://www.ktbyatirim isletmeler.gov.tr/belge/1-43566/geneltanimlar.html .

Özdemir, Ş., (Editör), Termalin Başkenti Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Afyonkarahisar Özdilek, Ç. (2000). Termal Turizmin Değerlendirilmesinde Sportif Faaliyetlerin Yeri ve Önemi “Kütahya İli Örneği” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 183-195, Ankara.

Radnic, R. A., Gracan, D. ve Fister, M. (2009). Repositioning of Thermal SPA Tourism of North-West Croatia in Accordance With The European Thermal SPA Tourism Trends. Tourism and Hospitality Management, 15 (1), 73-84.

Sandıkcı, M. (2008). Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri ve Müşteri Memnuniyeti. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Subramoniam, S., Al-Essai, S. A. N., Al-Marashadi, A. A. M. ve Al Kindi, A. M. (2010). SWOT Analysis on Oman Tourism: A Case Study. Journal of Economic Development, IT, Finance and Marketing. 2 (2), 1–22.

Terzioğlu, H. S. (2009). Türkiye’de Termal Turizm ve Nevşehir-Kozaklı Kaplıcası İncelemesi, 4. Sınıf Dönem Projesi, Başkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü, Nevşehir.

Toy, S., Çatakçı, S., Eymirli, E. B. ve Karapınar M. (2010). Erzurum Termal Turizm Potansiyeli. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Turizm Raporları No:3, Erzurum.

Tunç, A. ve Saç, F. (1998). Genel Turizm: Gelişimi ve Geleceği. Detay Yayıncılık, Ankara.

Unutmaz, G. (1994). Kaplıca Turizmi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ülker, İ. (1988). Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlanması,: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Wickramashinghe, V. ve Takano, S. (2009). Application of Combined SWOT and Analytic Hierarchy Process (AHP) for Tourism Revival Strategic Marketing Planning: A Case of Sri Lanka Tourism. Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies. 8.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr