Amerika’n Toplumunun Oluşumu ve Güç Merkezi Olma Stratejisi

Osman Yalçın
3.531 786

Öz


İnsanlık tarihi boyunca pek çok büyük devlet kurulmuş, dünyayı etkilemiş ve oluşan yeni güç dengeleri karşısında bu devletlerin varlığı zamanla sona ermiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Batının asırlarca devam eden çalkantılı bir sürecinden sonra ortaya çıkan ürünüdür. Amerika kıtasında Batıya karşı bağımsızlık savaşı veren Avrupa kökenli insanlarca kurulan Amerika Birleşik Devletleri, eski dünyadan kendini uzun süre tecrit ederek gelişmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, I. ve II. Dünya Savaşları sonunda dünyanın sorunlarından uzak kalamamış ve politikalarında önemli değişim başlamıştır. Şüphesiz her devlette olduğu gibi Amerika’nın da güçlü ve zayıf tarafları bulunmaktadır. Güçlü olmasında fırsatlardan yararlanmasının önemli katkısı olmuştur. 1940’larda bütün dünyada olumlu bir itibarı olan Amerika; Vietnam Savaşı, Somali Olayları, Afganistan Savaşı ve Irak Savaşları gibi önemli krizlerde yaşanan süreçle imaj kaybına uğramıştır. Diğer yandan 1990’lı yıllarda dünyada tek süper güç olan konumu da yeni dengeler karşısında zamanla erozyona uğramıştır.

Anahtar kelimeler


I. ve II. Dünya Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri, Endüstri, My Flower, Monreo Doktrini

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD252

Referanslar


Akgönenç, O.(2006). ABD Dış Politikası Ders Notları 2006-2007 Güz Dönemi, Ufuk Üniversitesi

Akşam Gazetesi, 1 Mayıs 1941

Armaoğlu, F.(1999). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789–1914, TTK, 2. Baskı

Armaoğlu, F.(1993). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914–1980 C.I, Türkiye İş Bankası Yay., 9. Baskı

Armaoğlu, F.(2010).20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, Alkım, 17. Baskı, 2010

Armaoğlu, F.(1991).20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1990 C.II:1980-1990, Türkiye İş Bankası Yay.

Ateş, T(1997). Siyasal Tarih, Der Yay.

Apuhan, R.Ş.(2007). Menderes, Timaş.

Bahadıroğlu, Y.(2006)., Biz Osmanlıyız, Nesil Yayınları.

Baybura, İ.(1971). Amerika Tarihçesi, Türk-Amerika Tarihi Münasebetleri Gezi Notları

Chase, R.–Hill, E.(1999). and Kennedy, P.(1999). (Çec. Belkıs Ç.D.). Eksen Ülkeler Gelişen Dünyada ABD Politikasının Yeni Hatları, Sabah Kitapları.

Çeçen, A.(2007). Türkiye’nin B Planı (Merkezi Devletler Birliği-MEDEP), 7. Baskı,Fark Yayınları.

Deliorman, M. N.(1957). Nuri Demirağ’ın Hayat ve Mücadeleleri, Nu. D.Matbaası.

Fouskas, V. K.(2004). (Edt.Seyfi Ö.). Balkanlar Ortadoğu Kafkasya Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları, Aykırı Yay.

Galeano, E. (Çev.:Attila, T. and Roza, H.). 1983. Latin Amerika’nın Kesik Damarları, Alan Yay.

Gray W. and HOFSTADTER.(?). Amerikan Tarihinin Ana Hatları, Amerikan Basın ve Kültür Merkezi Grenard, F.(1992). Asya’nın Yükselişi ve Düşüşü, (Çev.Orhan YÜKSEL) M.E.B. Yay.

Huntington, S.P.(1992). Medeniyet Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden

Kurulması, (Çev:Mehmet TURAN-Cem SOYDEMİR) Okuyan Us Yay. Hobsbawn, E.(2006). Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, 2. Baskı, Çev.:Yavuz Alogan, Everest Yay.

Karluk, S.R.(1996). Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal

Değişim, 4. Baskı, Beta Yay. Kissinger, H.(Çev.: Tayfun E.).(2002) Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı?, Özkan Matbaası.

Kılınçoğlu, F. (2003). Milli Kalkınma Partisi ve Nuri Demirağ, Gaziantep

Üniversitesi Sos. Blm. Enst., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Mee, JR. C. L.(2003).(Çev.:İhsan G. and Osman Ö.).1975). Yağma, Altın Kitaplar Basımevi.

Nye Jr., J. S. (Çev.: Gürol K.).(2003). Amerikan Gücünün Paradoksu.

Lefebvre, M.(2007). Amerikan Dış Politikası, İletişim Yay.

Pehlivanoğlu, A.Ö.(2004). Ortadoğu ve Türkiye, Kastaş Yay.

Sander, O.(2012). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, 24. Baskı, İmge Yayıncılık.

Turan, M.(2006). Yunan Mezalimi İzmir, Aydın, Manisa, Denizli 1919–1923, 2. Baskı, AAM.

Türk, H.(2004), Amerikan İmparatorluğu, 2. Baskı, Ayhan Matbaacılık.

Ünal, Ş.(2007). Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Yetkin Yayınları.

Yalçın O.(2013).“İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Tehdidi Karşısında Kalan Türkiye'nin Batı İle İşbirliği Yapma Süreci”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/5 Spring 2013, p. 919-958.

Yalçın O.(2009). Türk Hava Harp Sanayii Tarihi 1913-2009, Hv.Bsm. ve Neş. Md.lüğü.

Yalçın, D.-Akbıyık, and Tural, M. A.(2000). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Araştırma Merkezi.

Yavuz, N.(2003). “Sivas Kongresi ve Manda Meselesi”, Sivas Kongresi II.Uluslararası Sempozyumu 2 Eylül 2003-Sivas, Atatürk Araştırma Merkezi.

Yılmaz, V.(2009). Cumhuriyet Tarihi I, Harp Akademileri Yay.,İstanbul

Zaif, O.(2009). Hava Harp Tarihi. http://www.pamer.org/2010/04/turkiyede-birlik-hareketi,(Erişim:03.07.2013)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr