Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Stajlarında İşletmelerden Beklentileri: Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Örneği

Adem Arman, Tuba Şahin
3.250 855

Öz


Bu çalışmanın amacı, turizm sektöründe istihdam edilen lise düzeyinde stajyer öğrencilerin, staj uygulamalarını gerçekleştirdikleri işletmelerden beklentilerini inceleyerek, söz konusu alandaki yazına katkı sağlamaktır. Çalışma kapsamında, lise düzeyinde stajyer öğrencilerin staj uygulamalarında işletmelerden beklentilerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan beş farklı beklenti arasında bir ilişki olup olmadığını, beklentiler arasındaki ilişkinin şiddetini ve yönünü belirleyebilmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, lise düzeyinde turizm eğitimi alan öğrenciler staj esnasında aldıkları eğitimin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmasını beklemektedir. Ayrıcasöz konusu olan öğrenciler, staj uygulamalarının iş disiplini geliştirmeyi ve sosyal çevrelerini genişletmeyi beklemektedir

Anahtar kelimeler


Turizm Eğitimi, Staj Uygulamaları, Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD153

Referanslar


Ağaoğlu, O. K. (1991). Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Etkinliği, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları

Altunışık, R.; Çoşkun, R.; Bayraktaroğlu, S.; Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık

Baron, P.; Maxwell, G. (1993). ‘Hospitality Management Students` Image Of The Hospitality Industry’, International Journay of Contemporary Hospitality Management, Cilt:5(5), ss: 5-8.

Durmuş, B.; Yurtkoru, S.; Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi (3. Baskı), İstanbul: Beta Basım

Getz, D. (1994). ‘Students' work experiences, perceptions and attitudes towards careers in hospitality and tourism: a longitudinal case study in Spey Valley, Scotland’, International Journay of Hospitality Management, Cilt: 13(1), ss: 25-37.

Kıng, B.; Mckercher, B.; Waryszak, R. (2003). ‘A comparative study of hospitality and tourism graduates in Australia and Honh Kong’, The International Journal of Tourism Research, Cilt: 5(6) Nov/Dec, ss: 409-4

Kırlı, T. (2006).Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanmakta Olan Meslek Stajlarının Öğrenci Beklentilerini Karşılama Düzeyine Yönelik Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kızılırmak, İ. (2000). ‘Meslek Yüksekokulları Turizm ve Otelcilik Programlarının Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi’,http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_ Egitim_Dergisi/147/kizilirmak.htm, Erişim Tarihi: 11.08.2012

Kozak, M.; Kızılırmak, İ. (Bahar 2001). ‘Türkiye`de Meslek Yüksekokulu Turizm-Otelcilik Programı Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenlere Göre Değişimi: Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama’, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl:12 ss: 9-16. Kuşluvan, S.; Kuşluvan, Z. (2000). ‘Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey’, Tourism Management, Cilt: 21(3), ss: 251-269. Özsayar, B. (2008). Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yaptıkları Stajların Mesleki Gelişimlerine Etkileri, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Pavesıc, D. V.; Brymer, R. A. (1990). ‘Job Satisfaction: What’s Happening To The Young Managers?’ The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Cilt: 30(4): 90-96.

Pelit, E.; Güçer, E. (2006). ‘Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeler Üzerine Bir Araştırma’, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, ss:139-163.

Resmi Gazete (3.7.2002/24804). ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’, Tebliğler Dergisi: AĞUSTOS 2002/2539

Sarı, H. (2007). Ortaöğretim Düzeyinde Mesleki Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Sürecine Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Taşkın, M. (2006). Ortaöğretim Turizm Eğitiminde Staj ve İzmir İli Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Tutan, E. (2010). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Döneminde Maruz Kaldıkları Mobbing (Psikolojik Yıldırma) Ankara İlinde Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Tuyluoğlu, T. (2003). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Niteliği, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık

Üngüren, Engin ve Ehtiyar, Rüya (2009), ‘Türk ve Alman Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Umutsuzluk Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma’, Journal of Yasar University, Cilt: 4(14), ss: 2093-2127
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr