Avrupa Birliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Menderes Ünal
1.544 902

Öz


Bu çalışmada, AB ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmiştir. Betimsel araştırma deseninin uygulandığı çalışmanın evrenini, ERASMUS Programı’na katılan üniversite öğrencileri ve evrenden rastgele seçilen 730 öğrenci çalışma grubunu teşkil etmektedir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ve pilot uygulamaya tabi tutulan, Cronbach Alpha değeri 0.968 olarak hesaplanan ölçme aracı ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, AB ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’na kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha fazla katıldığı, öğrenim görmek üzere bir dönemliğine gidildiği, dörtte bir öğrencinin yurt dışında okuduğu derslerin tanınma sürecinde sorun yaşadığı, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ERASMUS Programı’na katılmadan önce Türkiye’de ve yurt dışında uyum eğitimi almadığı, Programa seçim sürecinde öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizceden sınava girmiş olmasına rağmen, üçte bir öğrencinin İngilizce dışında bir dilde eğitim aldığı ve gittikleri ülkede dersleri takipte zorluk çektiği, öğrencilerin neredeyse tamamının ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’nı eğitim-öğretim, sosyo-kültürel ve gezi faaliyetinin birlikte yer aldığı kapsamlı bir program olarak gördüğü ve programın öğrencilere olumlu katkısının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Avrupa Birliği, ERASMUS Programı, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD160

Referanslar


ABEGPMB. (2005). Bolonya Süreci’nin Türkiye’de uygulama projesi. 2004-2005 çalışma raporu. Ankara: AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi. ABEGPMB (2008a). 2008 Uygulama raporu, Hayat Boyu Öğrenme Programı. Ankara: AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi.

ABEGPMB (2008b). 2007 Yılı Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) etki analizi, sonuç raporu. Ankara: AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi.

ABGS (2011) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Bir bakışta AB, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri. Web: http://www.abgs.gov.tr adresinden 20 Ocak 2011 tarihinde elde edilmiştir.

Camiciottoli, B. C. (2010). Meeting the challenges of European student mobility: Preparing Italian ERASMUS students for business lectures in English. English for Specific Purposes, 29, 268–280.

DPT. (2000). 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001 – 2005, Ankara: DPT

ERASMUS http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc892_en.htm adresinden 15Aralık 2010 tarihinde elde edilmiştir

Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. (3.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yay.

ESIB The National Unions of students in Europe- (2007). Promoting mobility: A Study on the obstacles to student mobility. (Eds. Brus, S. ve Scholz, C.), Berlin: ESIB publications, European Commission. (2010). Lifelong learning: Policies and programme, Lifelong Learning Programme, Statistical overview of the implementation of the decentralized actions in the ERASMUS Programme in 2007/2008), Report: “ERASMUS since 1987”

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Ofset.

Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları

Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde planlama ve değerlendirme. (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

Messer, D. & Wolter, S. C. (2005). Are Student exchange programs worth it? Discussion Paper No. 1656, The Institute for the Study of Labor (IZA) Germany, Bonn.

Stufflebeam, D. L. (1971). The Relevance of the CIPP evaluation model for educational Accountability. Journal of Research and Development in Education, 5, 19- 25.

Teichler, U., Gordon, J. & Maiworm, F. (2000). Socrates 2000 evaluation study. executive summary. Study for the European Commission. Germany: Kassel University.

Tulasiewicz, W. & Brock, C. (2002). The Place of education in a United Europe. Education in a single Europe. (Eds: Brock, C. and Tulasiewicz, W.). London and NY: Routledge: Taylor and Francis Group.

Ünal, M. (2011). Avrupa Birliği ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının CIPP(Bağlam, Girdi, Süreç, Çıktı) Modeline Göre Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara.

Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme - teoriler/teknikler. Ankara: Alkım Yay.

Worthern, B. R., Sanders J. R. & Fitzpatrick J. L. (1997). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. New York: Longman, Inc.

Xu, G. (1999). Estimating sample size for a descriptive study in quantitative research. Quirk’s Marketing Research Review. Web: http://www.quirks.com/articles/a1999/19990603.aspx adresinden 16 Ekim 2010 tarihinde elde edilmiştir.

Yiğit, E. Ö., Kösterelioğlu, M. A., Sezer, T. & Kösterelioğlu, İ. (2009). ERASMUS experiences of exchange students. The First International Congress of Educational Reseach. 1-3 Mayıs, Çanakkale Üniversitesi.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr