Bağbaşı Köyü’nde (Uşak) Kaya Düşmesi

Selahattin Polat, Yıldız Güney
2.305 852

Öz


Uşak’ın 11 km kuzeydoğusunda yer alan Bağbaşı Köyü kaya düşmesi tehdidi altındadır. Köy, Elmadağ volkanik kütlesinin 1100- 1190 metre yükseltileri arasında kurulmuştur. Köyün doğusunda yer alan yamaçtaki çatlaklı bir yapıya sahip blok oluşturma potansiyeli yüksek volkanik kökenli kaya kütleleri, yerçekiminin etkisi ile yuvarlanmakta ve yerleşim birimine kadar inerek, meskenlere zarar vermektedir. Yerleşmede 22 konut risk altındadır. 1200-1300 metre yükseltileri arasında, 1 km uzunluğunda, 200 metre genişliğinde, 35- 45° arasında değişen topografik eğime sahip yamaç, stabil olmayan bloklarla kaplıdır. Kaya bloklarının meskenlere uzaklığı 15-150 metre arasında değişmektedir. Blokların kütlesi 0.5-25 m3 arasındadır. Düşme tehlikesi olan kayalar çelik halatlarla bağlanmış, bazıları el aletleri ile kırılmış veya harekete geçmemesi için taşlarla desteklenmiştir. Kaya düşmesi olayı üzerinde, sahanın jeolojik, jeomorfolojik, klimatolojik özelliklerinin değişik oranlarda etkisi vardır. Depremler ve yakındaki taş ocağındaki sarsıntılar da kayaların harekete geçmesine yardımcı olmaktadır. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde bu kayaların her an yerleşim birimi üzerine yuvarlanma tehlikesi vardır. Köy sakinleri korku içinde hayatlarını sürdürmektedir.

Anahtar kelimeler


Kaya düşmesi, Bağbaşı Köyü, Uygulamalı Jeomorfoloji.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD145

Referanslar


Ercan, T. (1982). Kula Yöresinin Jeolojisi ve Volkanitleri Petrolojisi. İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi , C.3, S.1-2, 77-124, İstanbul.

Ercan, T., Dinçel, A.,Metin, S., Günay, E. (1978). Uşak Yöresindeki Neojen Havzaların Jeolojisi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C.21, 97-106, Ankara.

Ercan, T., Dinçel, A., Günay, E. (1979) Uşak Volkanitlerinin Petrolojisi ve Plaka Tektoniği Açısından Ege Bölgesindeki Yeri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni , C.22, 185-198, Ankara.

Gökçe, O., Demir, A., Özden, Ş. (2006). Türkiye’de Heyelanlı Yerleşim Birimlerinin Dağılımı ve CBS Ortamında Sorgulanması (Afet Envanteri 1950-2005). I. Heyelan Sempozyumu, 24-40, Trabzon.

Günal, N. (1995). Gediz Havzası’nın İklimi. Türk Coğrafya Dergisi, S.30, 67-96, İstanbul.

Özmen, B., Nurlu, M., Güler, H. (1997). Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi . Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Selçuk Biricik, A. (2001). Yeryuvarı'nda Doğal Olaylar ve Âfetler (The Natural Events and Catastrophıes on the Geoid). Marmara Coğrafya Dergisi , S.3, C.1, İstanbul.

Sür, Ö. (1994). Türkiye de Volkanizma ve Volkanik Yer Şekilleri. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Dergisi , S.3, 29-52, Ankara.

Uşak Valiliği. (2011). Jeolojik Etüt Raporu (04.06.2011 tarihli). İl Afet ve ve Acil Durum Müdürlüğü, yayımlanmamış, Uşak.

Yalçınlar, İ. (1955). Banaz Çayı Havzası ve Uşak Civarında Bünye ve Morfoloji Araştırmaları. Türk Coğrafya Dergisi, Yıl XII, S.13-14, İstanbul.

Yalçınlar, İ. (1969). Strüktüral Jeomorfoloji C.II. Genişletilmiş İkinci Baskı, İst. Üniv. Yay. No:878, Taş Matbaası, İstanbul.

Zaruba, Q., Mencl, V. (1982). Landslides and Their Control, Developments In Geotechnical Engineering . Second Completely Revised Edition, Elsevier Scientific Publishing Company, Czechoslovakia.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr