ANA DİLİ EĞİTİMİNDE HAFIZA-KELİME İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ VE HAFIZANIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE EZGİLİ ÜRÜNLERİN ROLÜ

Zekerya Batur
1.593 659

Öz


Ana dili, bireyin hayatında birinci derecede rol oynayan ve seçme şansı olmadığı, önceden oluşturulmuş bir ifade alanıdır. Bu ifade alanı birey için ait olma, var olma ve kendini bulması bakımından diğer insanlardan ayıran farklılık belgesidir. Anadili, insanoğlu için verilmiş ayırıcı bir özelliktir. Ana dil, bireyin yaşamına ilk giren ve düşünce kalıplarını şekillendiren, kişilik özelliklerini aşılayan toplumsal anlaşma aracıdır. Ana dili, bireyin hayata bakışını belirleyen bir sistemdir. İnsanın düşünce ve duygularını şekillendirme ve bir yere ait olma duygusunu kazandırır. Bu bağlamda alınan bilgilerin ya da öğretilerin kalıcılığını sağlayan saklama ve sürdürme faaliyetleri vardır. Ana dili, kelimelerin varlığıyla anlam kazanır ve bu sayede canlılığını sürdürür. Dilin canlılığı ancak ve ancak iyi eğitilmiş bir hafızayla mümkün olmaktadır. Hafıza, geleneksel bakışla ezber anlamında kullanılmakla birlikte böyle bir yaklaşımın yanlış olduğu yapılan çalışmalarla ortaya çıkarıldı. Araştırmanın konusu, hafızanın kapasitesinden ziyade, dil ve kelimeyle olan ilişkisinin yanı sıra hafızayı güçlendirmek için geleneksel yaklaşımlarını destekleyen yeni yaklaşımlardır: Teknolojik yeniliklerin getirdiği yardımcı unsurlar, hece vezniyle yazılmış ezgili ürünlerdir (özellikle şiir, bilmece, mani, türkü, şarkı vb.). Çalışmanın sonucunda ezgili ürünlerin kelimelerin kazanımında etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Ana dil, hafıza, kelime, ezgili ürünler

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD14

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr