Anne Kişiliği ve Çocuğun Mizaç Özelliği

Abide Güngör Aytar, F. Abide Güngör Aytar Ayşe B. Aksoy
3.314 1.180

Öz


Araştırmada annelerin kişilik özellikleri ve çocukların mizaçlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi ve annenin kişiliği ile çocukların mizaçları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan özel anaokuluna devam eden dört-beş yaş arasındaki çocukların anneleri alınmıştır (n:110). Veri toplama aracı olarak annelerin ve çocukların sosyodemografik özelliklerini belirmek için araştırmacı tarafından hazırlanan “Genel Bilgi Formu”, çocukların mizaçlarını belirlemek için “Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği” ve annelerin kişilik özelliklerini belirlemek için “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi” kullanılmıştır. Araştırmada homojen dağılım gösteren veriler için “t-Testi”, homojen dağılım göstermeyen veriler için “Mann-Whitney U testi”, “Kruskall Wallis Testi” ve annenin kişilik özelliği ile çocuğun mizacı arasındaki ilişkiyi incelemek için de “Pearson Korelasyon Katsayısı Önemlilik Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; doğum sırası değişkeninin çocukların mizaçlarında (p

Anahtar kelimeler


anne, çocuk, mizaç, kişilik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD358

Referanslar


Altıntaş, İ. (2009). Ayrılma Anksiyetesi Tanısı Alan Çocukların Ebeveynlerinin Mizaç ve Karakter Özellikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Arsan, H. (2010). Algılanan Ebeveyn Kabul ve Reddinin Mizaç ve Karakter Özelliklerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Bellibaş, S., Erermiş, S.,, Özbaran. B., Demiral .N., Altıntoprak.E. ve Bildik. T. (2009). Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Olan Okul Öncesi Yaş Grubu Çocukların Annelerinin Mizaç Özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1); 14-21.

Bryan, A. ve Dix.T. (2009). Mothers’ Emotions and Behavioral Support During Interactions with Toddlers: The Role of Child Temperament. Social Development, 18; 3.

Durmuş. R. (2006). 3-6 yaş Arası Çocuğu Olan Ebeveynlerin Kişilik Özellikleri ile Anne Baba Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Eryılmaz, A. ve Ercan, L. (2011). Öznel İyi Oluşun Cinsiyet, Yaş Grupları ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36); 139-151.

Güler, M. (2007). Kuşaklararası Annelik Bilişleri, Kişilik Özellikleri, Yaşam Doyumu ve Çocuk Yetiştirme Hedefleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Grist, C. ve McCor, D.(2010). Individual Differences in Preschool Children: Temperament or Personality. Child Development, 19: 264–274.

Katainen, S., Raikkönen, K. ve Jarvinen, K. (1998). Development of Temperament: Childhood Temperament and the Mother’s Childrearing Attitudes as Predictors of Adolescent Temperament in a 9-Year Follow-Up Study. Journal of Research Adolescence, 8(4); 485- 509.

Kaya, A. (2010).İlköğretim Öğrencilerinden Anne-Babalarının Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Kişilik Özelliklerine Göre Değişkenliğin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Muris, P. ve Ollendick, T. (2005). The Role of Temperament in the Etiology of Child Psychopathology. Clinical Child and Family Psychology Review, 8(4), 271-289.

Neal. R., Meyer.J. ve Pomares.Y. (2007). Infant Joint Attention, Temperament, and Social Competence in Preschool Children. Child Development, 78(1), 53 69.

Öç, Ö., Şişmanlar, Ş., Ağaoğlu, B., Tural, Ü., Öner, E., Karakaya, I. (2006). Anne-Babalarında Ruhsal Bozukluk Olan Çocukların Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi. Psikiyatri Dergisi, 9; 123-130

Şahinoğlu.N. (2010). Tükenmişlik Sendromu İle Mizaç ve Karakter Boyutları Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Türkbay, T., & Söhmen, T. (2001). Ayrılık kaygısı bozukluğunda bireysel ve ailesel etmenler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8 (2), 77-84.

Yağmurlu.N., Sanson.A. ve Köymen.B. (2005). Ebeveynlerin ve Çocuk Mizacının Olumlu Sosyal Davranış Gelişimine Etkileri: Zihin Kuramının Belirleyici Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 20(55), 1-20.

Yavuzer, H. (2006). Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitapevi.

Yılmaz, K. (2010). Ebeveynlerin Kişilik Özelliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Yörükoğlu, A. (2007). Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar. İstanbul: Özgür Yayınları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr