Ahmet Mithat Efendi’nin “Dürdane Hanım” Romanında Türkçe Dersinin Öğretimine Yönelik Öne Çıkan Değerler

Mehmet Özdemir, Hüseyin Taş
1.847 660

Öz


Sosyal bilimler alanında değerler üzerine yapılan çalışmalar - değerlerin insan davranışlarını açıklamada azımsanamayacak derecede bir öneme sahip olması nedeniyle - son dönemde hız kazanmıştır. Bir toplumun geleceğe güvenle bakabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi sahip olduğu değerleri gelecek nesillere aktarması ile mümkündür. Bu nedenle değerlerin öğretilmesi ve aktarımı toplumsal açıdan büyük önem taşımaktadır. Değerler eğitiminde amaç, toplumun sahip olduğu millî, manevi tüm değerlerin kuşaklar arasındaki aktarımını sağlamaktır. Değerlerin öğretilmesinin ve nesilden nesle aktarımının en etkili şekilde yapıldığı ve yapılabileceği ortam Türkçe dersleridir. Bu derslerde edebi eserler temel materyal olarak kullanılıp bireylere değerlerin aktarımı sağlanabilir. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarına alınan metinlerin, bireye olumlu değerleri kazandıracak nitelikte olması gerekmektedir. Bu bakış açısıyla araştırmamıza konu ettiğimiz Ahmet Mithat Efendi’nin “Dürdane Hanım” romanındaki değerler doküman analizi yoluyla tespit edilmiş ve bu eserin Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türkçe dersi öğretim programındaki genel amaçlar başlığı altında verilen değerlerin bireylere aktarılmasında bir materyal olarak kullanılabileceği ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler


Değerler Eğitimi, Ahmet Mithat Efendi, Dürdane Hanım Romanı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD388

Referanslar


AHMET MİTHAT EFENDİ (1999), ‚Dürdane Hanım‛, Akçağ Yayınları, Ankara

AKINCI, A. (2005). Hayata anlama vermede dini değerlerin ve din öğretimin rolü. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9), 7–24.

AKYÜZ, K. (1995) Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,

AKYÜZ, Y. (1997) Türk Eğitim Tarihi, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

ALBAYRAK, L. (2010) ‚Ahmet Mithat Efendi’nin Eserlerinde Eğitim ve Çağdaş Eğitim Yaklaşımları Arasında Bir Karşılaştırma,‛ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum

AYDEMİR, C. (1989) Ömer Seyfettin ve Hikâyelerinde Eğitim Değerleri, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bursa.

DİLMAÇ, B. ve EKŞİ, H. (2007). Değerler eğitimi: Temel tartışmalar ve yaklaşımlar. İlköğretmen Dergisi, 14, Sayfa: 21–29.

ENGİNÜN, İ. (2007) Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergâh Yayınları, İstanbul

ESEN, N. (2006) ‛Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, İletişim Yayınları, İstanbul

KAVCAR, C. (1999), Edebiyat ve Eğitim, Engin Yayınevi, Ankara

KODAMAN, B. (1988), Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara

MEB (2006). İlkoğretim Türkçe Dersi Öğretim programı (6, 7, 8. sınıflar). MEB Yayınları. Ankara

METK (1973), 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Ankara

OKAY, O. (1989). Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, MEB Yayınları, Ankara

ÖZÖN, M. N. (2009) ‚Türkçede Roman‛ İletişim Yayınları, İstanbul

ÖZDEMİR, M. ve SÜĞÜMLÜ, Ü. (2014), Ahmet Mithat Efendi’nin ‚Jöntürk‛ Romanında Medeniyet Algısı‛ Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Wınter, Sayfa, 1061-1084

SHERIDAN AKSOY, R. A. (2009), Ahmet Mithat Efendi Romanlarında Metinsel Kararsızlık, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

TANPINAR, A. H., (2003) ‚XIX. Asır Türk Edebiyatı,‛ Çağlayan Kitabevi, İstanbul

YAKIT, İ., (1992), Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, Ötüken Yayınevi, İstanbul

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,

Nobel Yayınları, Ankara.

YUSOĞLU, N. (2011) ‚Ahmet Mithat Efendi’nin Macera Romanlarında İntikam‛ Online Thematic Journal of Turkic Studies, Sayı 2, Sayfa 291-301
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr