Amerika Birleşik Devletleri Michigan Eyaletinde İlköğretim Birinci Sınıflarında Kullanılan İlk Okuma Yazma Öğretim Programlarının İncelenmesi

Yalçın Bay
1.763 799

Öz


Bu çalışmayla, Amerika Birleşik Devletlerinin, Michigan eyaletinde İlköğretim birinci sınıflarında kullanılan okuma yazma öğretim programlarının tanıtılması amaçlanmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yöntemlerinden, doküman inceleme ve kaynak tarama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2011 – 2012 eğitim öğretim yılında, Amerika Birleşik Devletleri, Michigan eyaletinde kullanılan okuma yazma öğretim programları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında okuma yazma öğretiminde kullanılan örnek öğretim programları ele alınmış ve ayrıntılı olarak incelenmiştir. Araştırma kapsamında birinci sınıflara okuma yazma öğretim sürecinde kullanılan programlar incelenmiştir. Programlarda yer alan genel amaçlar, beceriler, hedefler, davranışlar/kazanımlar ele alınmıştır. Programlarda yer alan öğrenme öğretme durumu/etkinlikleri belirlenmiştir. Programlarda hangi ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanıldığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin okuma yazma öğretiminde programlardan istedikleri programı seçebildikleri tespit edilmiştir. Bu programlar içerisinden her hangi bir programın uygulanmasına yönelik bir zorunluluk bulunmadığı tespit edilmiştir. Örnek Programlar incelendiğinde okuma yazma öğretim sürecinin okul öncesi eğitimle birlikte başladığı anlaşılmıştır. Örnek Programlarda ön görülen ilk okuma yazma öğrenme sürecinin yaklaşık 3 yıl gibi uzun bir süreci kapsadığı belirlenmiştir. Okuma yazma öğretimine yönelik olarak, okul öncesi eğitimde de yaklaşık 60 civarında amaç kazanım yer almaktadır. Okul öncesi öğretim programında yer alan amaç kazanımlar, birinci sınıfta yapılması gereken ilk okuma yazmaya hazırlık çalışma sürecini kısaltmaktadır. Bu nedenle birinci sınıflarda ilk okuma yazmaya hazırlık sürecinin daha kısa olduğu tespit edilmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde ilk okuma yazma öğretiminde, yöntem seçiminde bir sınırlamanın ve yönlendirmenin olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle her öğretmenin kendi yeterlilikleri ve öğrencilerin özelliklerine göre farklı okuma yazma öğretim yöntemi kullanabildikleri belirlenmiştir. Programlar incelendiğinde her programın kendine özgü okuma yazma öğretim yöntemi bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Amerika Birleşik Devletleri, Michigan Eyaletinde kullanılan okuma yazma öğretim programları hakkında genel bir tanıtım yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin okuma yazma öğretiminde istedikleri yöntemi seçebilecekleri tespit edilmiştir. Bu çalışmanın, araştırmacıların ve sınıf öğretmenlerinin dünyadaki farklı uygulamalar ve okuma yazma öğretim programları konusunda bilgilenmelerine katkı sunacağına inanılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Okuma Yazma Öğretimi, Program Geliştirme, Türkçe Öğretimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD368

Referanslar


Akyüz, Y. (1999). “17. Yüzyıldan Günümüze Türk Eğitiminde Başlıca Düzenleme ve Geliştirme Çabaları. Milli Eğitim Dergisi, p.144.

Allington, R. L. (2001). What really matters for struggling readers: Designing researchbased programs. New York: Longman.

Ergün, M. (2005). “Cumhuriyet Eğitiminin Genel Değerlendirilmesi” http://www.egitim.aku.edu.tr/ergun4.htm

Günçer, E. & Kaya, H. (1952). Allfabe Öğretimi ve Alfabe Oyunları. İstanbul: Nadir Kitap.

Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma: ses bilinci, yazı bilinci, zihinsel sözlük, beyin teknolojisi, anlama modelleri. Ankara: Nobel Yayın.

Jasinowski, J., Eisen, P., & Kleinert, R. (2005). 2005 Skills gap report – A survey of the American manufacturing workforce. Retrieved July 17, 2006.

MEB. (1924). 1924 İlkmektep Öğretim Programı. Ankara: Yayımlar Dairesi Arşiv Kütüphanesi.

MEB. (1926). 1926 İlkmektep Öğretim Programı. Ankara: Yayımlar Dairesi Arşiv Kütüphanesi.

MEB. (1930). 1930 İlkmektep Öğretim Programı. İstanbul: Devlet Matbaası.

MEB. (1936). 1936 İlkmektep Öğretim Programı. İstanbul: Devlet Matbaası.

MEB. (1948). 1948 İlkokul Öğretim Programı. İstanbul: Devlet Matbaası.

MEB. (1968). 1968 İlkokul Öğretim Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

MEB. (1981a). 26.10.1981 Tarih ve 2098 Sayılı Tebliğler Dergisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

MEB. (1981b). 1981 İlköğretim Kurumları Türkçe Eğitimi Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

MEB. (2005a). MEB Öğretim Geliştirme Süreci. 10 Nisan 2012 tarihinde, http://programlar.meb.gov.tr/index/baskan.htm, adresinden erişildi.

MEB. (2005b). “Milli Eğitimi Geliştirme Projesi.” 10 Nisan 2012 tarihinde, http://earged.meb.gov.tr/mlo/ana.htm, adresinden erişildi.

MEB. (2005c). “Yeni Programların Geliştirilmesi.” 10 Nisan 2012 tarihinde, http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen, adresinden erişildi.

MEB. (2005d). İlköğretim 1-5. Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Michigan Department of Education. (2010). English Language Arts. Common Core State Standards K-12: 10 Nisan 2012 tarihinde, www.michigan.gov/k-12, adresinden erişildi.

Michigan Department of Education. (2010). English Language Arts. Common Core State Standards K-2: 10 Nisan 2012 tarihinde, http://www.michigan.gov/documents/mde/K-2_ELA_357700_7.pdf. adresinden erşildi.

Michigan State Board of Education. (2010). Kindergarten – Second Grade English Language Art: Michigan Department of Education: 12 Nisan 2012 2_ELA_357700_7.pdf adresinden erişildi.

http://www.michigan.gov/documents/mde/K

National Center on Education and the Economy (2007). Tough choices or tough times: The report of the New Commission on the Skills of the American Workforce. Washington, DC: Author.

Okemos Public Schools, (2012). Curriculum-Language Arts. 10 Nisan 2012 tarihinde, http://www.okemosschools.net/education/components/scrapbook/d efault.php?sectiondetailid=5450&. adresinden erişildi.

Yıldırım, A.; H., Şimşek. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr