Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çocuklara Yönelik Reklam Düzenlemeleri

Zakir AVŞAR, Işıl ÖZENİRLER
2.448 1.191

Öz


Üretimin artması, ürün çeşitlenmesi, sektörler arasında rekabetin yaygınlaşması, inovatif yaklaşımların hemen her alanda kendisini hissettirmesi üreticilerin reklama, tanıtıma önem vermelerini, sıklıkla  başvurmalarını ve bu durum da reklam mecralarının çeşitlenmesi, reklam içeriklerinin profesyonelleşmesi, reklamcılığın sektör olarak büyümesi ve gelişmesi, toplumun bütün kesimlerini içine alan bir reklam piyasasını beraberinde getirmiştir. Her bakımdan gelişen, çeşitlenen reklam konusunda sürekli yeni hassasiyet alanları doğmakta, etik kodlar, hukuki düzenlemeler üretilmektedir. Tüketicilerin bilgi eksikliğini, güvenini, o ürüne olan ihtiyacını suistimal ettirmemek için bireysel veya kurumsal inisiyatifler devreye girmektedir. Tüketici  kimliği, kuşkusuz ki, bütün insanların insan kimliklerinin dışında taşıdıkları bir diğer ortak kimliktir ve kimliği taşıyanlar arasında en edilgen ve suistimale açık kitle olarak çocuklar karşımıza çıkmaktadır. Çocukların reklamlardan ve reklamlarda verilen tüm olumsuz mesajlardan korunabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması şarttır. Bu çalışmada Avrupa Birliği ve Türkiye’de çocuklara yönelik reklam düzenlemeleri incelenecektir.


Anahtar kelimeler


Avrupa Birliği; Çocuk; Reklam; Reklam Düzenlemeleri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/uusbd.01944

Referanslar


“Chart of signatures and ratifications – Concil of Europe”, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=132&CM=1&DF=&CL=ENG (Erişim tarihi: 10.06.2014 ).

“Çocuk Programları ve Programlarda Yayımlanan Reklamların İçerik Analizi Araştırması”, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2008, http://www.ailetoplum.gov.tr/upload/athgm.gov.tr/mce/eskisite/files/rapor_tum1.pdf ( Erişim Tarihi: 10:10:2013 ).

/13/EU sayılı Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi, https://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=0287c6b5-32f9-47b8-87be-2c8c9c14cd70 , (Erişim Tarihi: 10.06.2014).

Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, https://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=6ac52c35-c1e4-4c7f-9768-53b851dd1cae , (Erişim Tarihi: 10.06.2014).

Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131128-1.htm , (Erişim Tarihi: 10.06.2014).

ARSLAN, Ali , “Bir Sosyolojik Olgu Olarak Televizyon”, International Journal of Human Sciences, Vol.1, No:1, 2004, http://www.j-humansciences.com/ojs/index. php/IJHS/article/view/163, (Erişim tarih,: 10.10.2013)

Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, https://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=0287c6b5-32f9-47b8-87be-2c8c9c14cd70 ,(Erişim Tarihi: 10:10:2014 ).

AVŞAR, Zakir, ELDEN, Müge, ÇAYDERE, Osman, BAKIR, Uğur, Reklam ve Hukuksal Düzenlemeler, Geçit Kitabevi, İstanbul, Ekim 2011.

BABAOĞUL, Müberra, ŞENER, Arzu, Tüketici Yazıları (I), H.Ü. Basımevi, Ankara, 2007.

BABAOĞUL, Müberra, ŞENER, Arzu, Tüketici Yazıları (II), Hacettepe Üniversitesi TÜPADEM, http://www.tupadem.hacettepe.edu.tr/tuketici_yazilari2.pdf, (Erişim Tarihi: 10:10.2013).

ÇAKIR, Vedat, “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler”, Selçuk İletişim Dergisi, Sayı:5, 2007.

ÇAPLI, Bülent, Medya ve Etik, İmge Kitabevi, 1. Baskı, Ekim 2002.

ELDEN, Müge, ULUKÖK, Özkan, “Çocuklara Yönelik Reklamlarda Denetim ve Etik”, Küresel İletişim Dergisi, Sayı:2, Güz 2006, http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/hakemli%20yazilar%20pdf/11M%C3%BCge%20ELDEN%20ve%20%C3%96zkan%20ULUK%C3%96K.pdf , ( Erişim Tarihi: 10.10.2013).

ERTUNÇ, Filiz, Çocuk Dünyasında Reklamın Rolü: Televizyon Reklamlarında Çocuklara Yönelik Düzenlemeler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlık Tezi, Ankara, Ekim 2011.

ICC Cosolidated Code of Advertising and Marketting Communication Practise, http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/2011/advertising-and-marketing-communication-practice-%28consolidated-icc-code%29/ (Erişim Tarihi: 10.10.2013).

İÇEL, Kayıhan, ÜNVER, Yener, Kitle İletişim Hukuku, Beta Yayınları, 9. Bası, İstanbul 2012.

KARACA, Yusuf, PEKYAMAN, Asuman, GÜNEY, Hatice “Ebeveynlerin Televizyon Reklam İçeriklerinin Çocuklar Üzerindeki Etkilerini Etik Açıdan Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma” http://www.aku.edu.tr/aku/dosyayonetimi/sosyalbilens/dergi/IX2/14YKaraca.pdf, ( Erişim tarihi: 10.10.2013 ).

MUTLU, Erol, İletişim Sözlüğü, Ayraç Kitap+Evi, 5. Basım, Ağustos 2008.

ÖZEL, Rukiye, “Reklamların Çocuklar Üzerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri”, Eğitişim Dergisi, Sayı:33, Ocak 2012, http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/73-33/665-reklamlarin-cocuklar-uzerindeki-etkisi.html , (Erişim 10.10.2013).

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/06/20030614.htm , (Erişim Tarihi: 10.06.2014 ).

TOKGÖZ, Oya, Televizyon Reklamlarının Anne – Çocuk İkilisine Etkileri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları / 501, Ankara, 1982.

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15508&sourceXmlSearch=&MevzuatIlişki=0 , (Erişim Tarihi: 10.06.2014 ).

YILMAZ, Ayhan, Reklamcılık, TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2652, 2012.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr