Akademisyenlerin Adalet ve Etik Algılarının Örgütsel Adanmışlıklarına Etkisi

Muhittin Fatih DEMİRHAN, Adil KARAMAN
1.694 937

Öz


Nedensel tarama modeli kullanılarak yapılan bu araştırmanın amacı, Uşak Üniversitesi bünyesinde çalışan akademisyenlerin adalet ve etik algılarının örgütsel bazda adanmışlıklarını etkileme düzeyini belirlemeye yöneliktir. Araştırmanın evrenini 2012-2013 yılı güz yarıyılında Uşak Üniversitesinde çalışan 365 akademik personel oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise evren içinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 181 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, akademisyenlerin adalet algılarını, etik algılarını ve adanmışlık düzeylerini belirleyebilmek amacıyla 3 farklı ölçme aracı kullanılmak suretiyle toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel istatistikler, faktör analizi ve regresyon analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular, adalet algısı kavramı içerisinde yer alan boyutlardan dağıtım adaletinin ve etik algısının akademik personelin adanmışlık düzeyini istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilediği yönündedir.


Anahtar kelimeler


Örgütsel Adanmışlık; Örgütsel Etik; Örgütsel Adalet

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/uusbd.64612

Referanslar


Adams, J. S. (1965). “Inequity in Social Exchange”, L. Berkowitz (Ed.) Advances in Experimental Social Psychology, Vol.2, New York Academic Press, ss. 267-299, aktaran FOLGER, Robert and Russell Cropanzano; (1998), Organizational Justice and Human Resource Management, Sage Publications, Thousand Oaks London, New Delhi.

Allen, N.J., Meyer, J.P. (1990). “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psychology, 63(1).

Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara:Nobel Yayıncılık

Balcı, A. (2000). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem Teknik ve İlkeler.Ankara: Pegem A.

Celep, C. (2000). Eğitimde Örgütsel Adanma ve Öğretmenler. Ankara: Anı Y.

Cihangiroğlu N. (2010). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi sayı 13

Colquıtt, Jason A., Donald E. Conlon, Michael J. Wesson, Christopher O. L. H. Porterand K. Yee Ng. (2001). “Justice at the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research”, Journal of Applied Psyhology, Vol.86, No.3, ss. 425-445.

İnce, M.,ve Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Konya: Çizgi Yayıncılık

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları

Kaya, Pir A. (2008). “Sosyal Adaletin Teorik Çerçevesi Üzerine Bir Değerlendirme”,http://www.isguc.org/armaganlar/nusretekin/1/17.pdf,Erişim:07.01.2008, ss.229-243.

Morrow, P.C. (1983). Concept Redundancy In Organizational Research: The Case Of Work Commitment. Academy Of Management. Sayı: 8, S. 486-500.

Özkalp, E. (2001). Sosyolojiye Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları

Özkalp, E. ve Kırel, C. (2004). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Vakfı Yayınları.

Pıllaı, Rajnandini, Chester A. Schriesheim and Eric S. W. (1999). “Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two-Sample Study”, Journal of Management, Vol. 25, No.6, ss.897- 933.

Ralston, D.A., Thang, N. ve Van- Napier, N.K. (1999). A Comparative Study of the Work Values of North and South Vietnamese Managers. Journal of International Business Studies, Vol. 30, No. 4,655–672.

Schwenk, C.R. (1986). “Information, Cognitive Biases and Commitment to A Course of Action”, Academy of Management Review, Vol.11, No.2, pp. 298-310.

Şimşek, M. S., Akgemci, T. ve Çelik, A. (2008). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Ankara: Gazi Kitapevi.

Topaloğlu, I. G. (2010). İşgörenlerin Adalet Ve Etik Algıları Açısından Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tuncer, A. (1995). MEB Bilgisayar Eğitimi Ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personelinin İş Doyumu Ve Örgüte Bağlılık Durumları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, adresinden 01 Mart 2013 tarihinde alınmıştır.

Varoğlu, D. (1993). Kamu Sektörü Çalışanlarının İşlerine ve Kuruluşlarına Karşı Tutumları, Bağlılıkları ve Değerleri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldırım, T. (2009). “İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticilerin Kişisel ve Örgütsel Değer Uyumunun Örgütsel Adanma ve Yabancılaşma Üzerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr