Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Müdürlerinin Liderlik Yönelimlerine İlişkin Algıları

Burcu Bilir, Hasan Arslan
2.201 508

Öz


Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin müdürlerinin liderlik yönelimlerine ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Çanakkale ilindeki anadolu liselerinde, teknik liselerde ve imam hatip liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 5 ilçede görev yapan 251 öğretmenden meydana gelmektedir. Betimsel tarama deseni kullanılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak “Liderlik Yönelimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğretmenlerin müdürlerinin liderlik yönelimlerine ilişkin algılarının “iyi” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre okul müdürlerini daha fazla yapısal lider ve daha fazla politik lider olarak algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca anadolu liselerinde ve teknik liselerde görev yapan öğretmenlerin müdürlerinin liderlik yönelimlerine ilişkin algılarının imam hatip liselerinde görev yapan öğretmenlere göre daha olumlu olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, dört çerçeve modeli, liderlik yönelimleri, ortaöğretim kurumu.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr