Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği

Olca Sezen Doğancili, Makbule Civelek Oruç
1.499 315

Öz


Bu çalışmada Ulaştırma Hizmetleri bölümü öğrencilerinin, bölüm tercihinde kişilik özelliklerinin etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Amasya Üniversitesi Taşova Meslek Yüksekokulu öğrencileri çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma yöntemi olarak nicel desen oluşturulmuş olup veri toplama aracı olarak ise anket tekniği seçilmiştir. Veriler 2015-2016 bahar döneminde elde edilmiş olup, 01.05.2016-20.05.2016 tarihleri arasında yüz yüze toplanmıştır.  Elde edilen veriler SPSS 22 aracılığıyla çözümlenmiştir.

Çalışmada Kusluvan (2000) tarafından geliştirilen kişilik özelliklerine ilişkin anket, çalışma amacına uygun olarak düzenlenmiştir. Buna ek olarak Ulaştırma Hizmetlerine ilişkin ifadeler ise Bilgin (2011) tarafından geliştirilen anketten uyarlanmıştır. Uygulanan anketten elde edilen veriler frekans analizi ve faktör analizine tabi tutulmuştur.

 Çalışmadan elde edilen bulgulara göre kişilik özelliklerinin bölüm tercihinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda memuriyet hakkının olması bölüm tercihinde etkili bir unsurdur. Bölüm tercihinde cinsiyete ilişkin değerlendirme yapıldığında erkek öğrencilerin ağırlıklı olarak tercih ettiği bir bölüm olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra kişilik özellikleri pozitif ve negatif kişilik özellikleri olmak üzere iki gruba indirgenmiştir. Pozitif kişilik özelliklerinden en fazla tercih edilen ifade güvenilirlik üzerine olmuştur. Negatif kişilik özelliklerinden en fazla tercih edilen ifade ise hayalperestlik olmuştur.


Anahtar kelimeler


Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Kişilik Özellikleri, Bölüm Seçiminde Etkili Olan Unsurlar, Taşova Meslek Yüksekokulu

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr