Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği

Mustafa Soba, Fatma Akyüz, Yılmaz Uğurcan
2.909 283

Öz


Bu çalışma, Borsa İstanbul’a kayıtlı olan işletmelerde finansal başarısızlığın ölçülmesinde Altman Modelinin uygulayarak başarısız, başarılı ve risk altında olan işletmeleri test etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, BIST’e kayıtlı olan büyük şirketler alanında faaliyet gösteren 9 işletmenin 2011-2015 yılları arasındaki finansal başarısızlık düzeylerinin Altman Z modeli yardımıyla ölçülmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak çalışmada Altman Z modelinin oluşturulmasını sağlayan değişkenlerin yıllar itibariyle karşılaştırılması yapılmaya çalışılmıştır. Uygulamanın sonuç kısmında ise, Altman Z modelinin büyük şirketler alanında faaliyet gösteren şirketlerinin yıllar itibariyle yorumlanması yapılmıştır. Böylece çalışmanın kapsam alanına giren Büyük şirketlerin gelecekteki muhtemel finansal kriz ortamlarından etkilenme düzeyleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Anahtar kelimeler


BIST; Altman Z modeli; Başarısızlık

Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKÇA

Akkaya, G.C., Demirelli, E., Yakut, Ü.H. (2009), “İŞLETMELERDE FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNLEMESİ: YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİ İLE İMKB ÜZERİNE BİR UYGULAMA” , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(2) s. 187-215

Aktaş, R., Doğanay, M.M., Yıldız, B. (2003), “MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ: İSTATİKSEL YÖNTEMLER VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRILMASI” , Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 58-4 s.1-23

Altman, E.I. (2000), “PREDICTING FINANCIAL DISTRESS OF COMPANIES: REVISITING THE Z-SCORE AND ZETA MODELS” , Journal of Finance, September 1968

Altman, E.I., Danovi, I., Falini, A. (2013), “Z-SCORE MODELS' APPLİCATİON TO ITALIAN

COMPANIES SUBJECT TO EXTRAORDINARY ADMINISTRATION” , Journal Of Applied Finance - No. 1, 2013 128-137

Altman, E., Saunders, A. (1998), “CREDIT RISK MEASUREMENT: DEVELOPMENTS OVER

THE LAST 20 YEARS” , Journal of Banking & Finance 21 (1998) 1721-1742

Ayık, Y.Z., Keskin, G. (2008), “KOBİLERİN GENEL SORUNLARI VE DÜŞÜNÜLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE ERZURUMDA BİR UYGULAMA" , Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 12, Sayı 2 s.469-481

Beaver, W.H. (1966), “FINANCIAL RATIOS AS PREDICTORS OF FAILURE” , Journal of Accounting Research, Vol. 4, Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1966 (1966), 71-111

Bilici, N. (2007), “ ERZURUM ALT BÖLGESİNDEKİ KOBİ’LERİN MEVCUT DURUMLARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” , Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10, Sayı 2 s.383-398

Borghesi, R., Annaraud, K., Singh, D. (2015), “ARE HOSPITALITY INDUSTRY IPO STOCK RETURNS PREDICTABLE?” , International Journal of Hospitality Management 44 (2015) 23–27

Bozkurt, İ. (2014), “İFLAS OLASILIĞI İLE SİSTEMATİK RİSK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ VE ETKİN İFLAS GÖSTERGESİ MODELLERİNİN TESPİTİ: BİST’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA” , Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.127-142.

Değirmencioğlu, Ç. (2006), “KOBİLERDE ORGANİZASYONEL BECERİLERİN YENİLİKÇİLİK PERFORMANSINA ETKİSİ” , İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Elliott, R.J., Siu, T.K., Fung, E.S. (2014), “A DOUBLE HMM APPROACH TO ALTMAN Z-SCORES AND CREDİT RATİNGS” , Expert Systems with Applications 41 (2014) 1553–1560

Hayes, S.K., Hodge, K.A., Hughes, L.W. (2010), “A STUDY OF THE EFFICACY OF ALTMAN’S Z TO PREDICT BANKRUPTCY OF SPECIALTY RETAIL FIRMS DOING BUSINESS IN CONTEMPORARY” , Economics & Business Journal: Inquiries & Perspectives Volume 3 Number 1 October 2010 122-134

Hotamışlı, M., Yıldız, F., Eleren, A. (2011), “EFFECTS OF IMPLEMENTING TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON BUSINESS PERFORMANCE: A RESEARCHE IN AFYONKARAHİSAR” , Electronic Journal of Social Sciences Spring-2011 Volume:10 Issue:36 s.273-286

İçerli, M.Y., Akkaya, G.C. (2006), “FİNANSAL AÇIDAN BAŞARILI OLAN İŞLETMELERLE BAŞARISIZ OLAN İŞLETMELER ARASINDA FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA FARKLILIKLARIN TESPİTİ” , İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 20 Nisan 2006 Sayı: 1 s. 413-421

Karacan, S., Savcı, M. (2011), “KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞLETMELERİN MALİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ” , Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2011 / 1 s.39-54

Kulalı, İ. (2014), “MUHASEBE TEMELLİ TAHMİN MODELLERİ IŞIĞINDA, FİNANSAL SIKINTI VE İFLASIN KARŞILAŞTIRILMASI” , Sosyoekonomi / 2014/2 s.153-169

Kutman, Ö. (2001), “TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERDE ERKEN UYARI GÖSTERGELERİNİN ARAŞTIRILMASI” , Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2001 / 4 s. 59-70

Küçük, F., Asoğlu, V. (2010), “KOBİLERDE ORGANİZASYON SORUNLARI: ŞANLIURFA PAMUK İPLİĞİ İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ” , Akademik Araştırmalar Dergisi 2010, Sayı 44 s.121-137

Muthukumar, G., Sekar, M. (2014), “FISCAL FITNESS OF SELECT AUTOMOBILE COMPANIES IN INDIA: APPLICATION OF Z-SCORE AND SPRINGATE MODELS” , Vilakshan, XIMB Journal of Management Vol.11 (2), September 2014 19-34

Nadirli, N. (2015), “KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİNDE Z- SKOR YÖNTEMİNİN ROLÜ” , Bankacılık Ve Finansal Araştırmalar Dergisi (Bafad) Yıl:2015 Sayı:1 s. 1-6

Ng, S.T., Wong, J.M.W., Zhang, J. (2011), “APPLYING Z-SCORE MODEL TO DISTINGUISH INSOLVENT CONSTRUCTION COMPANIES IN CHINA” , Habitat International 35 (2011) 599-607

Özgener, Ş. (2003), “BÜYÜME SÜRECİNDEKİ KOBİ’LERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARI: NEVŞEHİR UN SANAYİİ ÖRNEĞİ” , Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran 2003, s. 137-161.

Rim, E.K.,Roy, A.B. (2014), “CLASSIFYING MANUFACTURING FIRMS IN LEBANON: AN APPLICATION OF ALTMAN’S MODEL” , Procedia – Social and Behavioral Sciences 109 ( 2014 ) 11-18

Samkin, G., Low, M., Adams, T. (2012), “THE USE OF Z-SCORES TO PREDICT FINANCE COMPANY COLLAPSES: A RESEARCH NOTE” , New Zealand Journal Of Applied Business Research Volume 10, Number 2, 2012 69-82

Sayılgan, G. (2008), “İŞLETME FİNANSMANI” , Turhan Kitapevi Ankara s.408

Selimoğlu, S., Orhan, A. (2015), “FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ORAN ANALİZİ VE DİSKRİMİNANT ANALİZİ KULLANILARAK ÖLÇÜMLENMESİ: BİST’DE İŞLEM GÖREN DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA” , Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2015 s.21-40

Shahwan, T.M. (2015), “THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON FINANCIAL PERFORMANCE AND FINANCIAL DISTRESS: EVIDENCE FROM EGYPT” , Corporate Governance, Vol. 15 Iss 5 641-662

Spatacean, I.O. (2015), “ENSURING BUSINESS CONTINUITY ASSUMPTION FOR ROMANIAN INVESTMENT FIRMS – AN EXPRESSİON OF GOOD GOVERNANCE IN FINANCIAL REPORTING” , Procedia Economics and Finance 26 ( 2015 ) 967- 974

Tunçsiper, B., İlban, M.O. (2006), “TURİZM İŞLETME BELGELİ OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA SORUNLARI: BALIKESİR İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI” , Sosyal Bilimler Dergisi 2006/1 s.225-244

Türksoy, A. (2007), “KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİ BAŞARISIZLIĞA YOL AÇAN ETMENLER” , Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1) 2007: s.99–115

Uzun, E. (2005), “ İŞLETMELERDE FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN TEORİK OLARAK İRDELENMESİ” , Muhasebe Ve Finansman Dergisi 2005 s.158-168

Yasser, Q.R., Mamun, A.A. (2015), “CORPORATE FAILURE PREDICTION OF PUBLIC LISTED COMPANIES IN MALAYSIA” , European Researcher, 2015, Vol.(91), Is. 2 114-126

Yıldız, A. (2014), “KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ VE ALTMAN Z SKORUNA DAYALI LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMİYLE ŞİRKETLERİN KREDİ DERECELENDİRMESİ” , Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.3, s.71-89.

Yi, W. (2012), “Z-SCORE MODEL ON FINANCIAL CRISIS EARLY-WARNING OF LISTED REAL ESTATE COMPANIES IN CHINA: A FINANCIAL ENGINEERING PERSPECTIVE” , Systems Engineering Procedia 3 (2012) 153 – 157
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr