Borsa İstanbul(BİST)’da İşlem Gören Bilişim Firmaların Aktif Karlılıkları İle Kaldıraç Oranı, Cari Oran, Nakit Oranı ve Asit-Test Oranının İstatistiksel Analiz Yöntemiyle Karşılaştırılması

Fatma Akyüz, Süleyman Bilgiç
1.915 478

Öz


Bilgi teknolojileri sektörü endüstri kollarının en önemlilerinden biridir ve diğer endüstri kollarının verimliliği ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmada bilişim sektöründe yer alan işletmelerin aktif karlılığına etki eden faktörler bulunmaya çalışılmıştır. Analizde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)’nda yer alan beş işletmenin mali tablolarındaki veriler kullanılmıştır. Çalışmanın yöntemi kısmında aktif karlılık oranının; kaldıraç oranı, cari oran, asit-test oranı ve nakit oranla olan ilişkisi, geliştirilen hipotezler aracılığıyla regresyon analizi yapılarak incelenmiştir.  Çalışmanın sonucunda aktif karlılık oranı ile cari oran, asit-test oranı ve nakit oranı ile pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna karşılık kaldıraç oranı ile aktif karlılık oranı arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulunduğu görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Aktif Karlılık, Bilişim Sektörü, Regresyon Analizi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akolaş, A. (2004). Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojisinin Küreselleşme Olgusu ve Girişimcilik Üzerine Yansımaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2004), 29-43.

Akyıldız, M. (24.05.2016). Regresyon Analizi. Retrieved from http://istatistik.gen.tr/regresyon-analizi/

Albayrak, A., S., & Akbulut, R. (2008). Karlılığı Etkileyen Faktörler İMKB Sanayi Ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 55-83.

Aydın, İ. (2012). Bilişim Sektörü Ve Türkiye’nin Sektördeki Potansiyeli. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(1), 180-200.

Bayri, O. (2008). Likidite Durumunun Analizinde Oranlar Arasındaki İlişki Türk Otomotiv Sektörü Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi(4), 81-101.

Çabuk, İ., & Lazol, İ. (2012). Mali Tablolar Analizi (12 ed.). Bursa.

Çakır, H., M., & Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000 – 2009 Dönemi İçin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69-86.

Dalğar, H., Kalkan, A., & Kalkan, Y. (2012). Ekonomik Krizlerin Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İşletmelerin Finansal Yapılarına Etkileri: İngiltere-Türkiye Karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 75-98.

Doğan, M. (2013). Sigorta Firmalarının Sermaye Yapısı İle Karlılık Arasındaki İlişki: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 121-136.

Kış, M., & Yıldırım, M. (2006). Türkiyede Bilişim Teknolojileri. EMO EEB06 Sempozyumu.İstanbul.

Kormaz, Ö., & Karaca, S., S. (2013). Firma Performansını Etkileyen Faktörler ve Türkiye Örneği. Ege Akademik Bakış, 13(2), 169-179.

Korkmaz, Ö., & Karaca, S. (2014). Üretim İşletmelerinde Firma Karlılığının Finansal Belirleyicileri ve BİST İmalat Sanayi Uygulaması. Ege Akademik Bakış, 14(1), 21-29.

Okuyan, H., A. (2013). Türkiye’deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi. Business and Economics Research Journal, 4(2), 23-36.

Peker, İ., & Baki, B. (2011). Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(7), 1-18.

Regresyon Analizi. (23.05.2016). Retrieved from http://www.istatistikanaliz.com/regresyon_analizi.asp

Savrul, B., K., & Kılıç, C. (2011). Küreselleşme Sürecinde Bilişim Sektörünün Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Ekonomileri Üzerindeki Etkileri. İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(2), 257-289.

Tayyar, N., Akcanlı, F., Erhan, G., & Işıl, E. (2014). BİST’e Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), 19-40.

TÜBİSAD "Ekonomide Atılım için Bilişim" Raporu. (16.05.2016). Retrieved from http://www.tubisad.org.tr/Tr/News/Sayfalar/RaporTanitimiBasinToplantisi.aspx

Ulusal İstihdam Stratejisi. (18.06.2016). Retrieved from http://www.uis.gov.tr/media/1198/uis_izleme_degerlendirme_raporu138-150.pdf
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr