THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SCHOOL 9TH GRADERS' ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AND THEIR LEVELS OF ALIENATION FROM SCHOOL

Mehmet YANIK, Hatice ÇAMLIYER
3.239 970

Abstract


Aim: This study aims to investigate the relationship between the high school 9th graders' attitudes towards physical education & sports and their levels of alienation from school, both in terms of certain socio-demographic variables.

Material and Methods: The relational screening model was used in the study. Totally 849 secondary school students (n=451 females and n=398 males) were participated by random sampling method among 9th graders studying at the secondary schools located in the Province of Balikesir, Turkey.

Results: The Attitudes Toward Physical Education and Sports Scale and the Student Alienation Scale were 2.99±0.40# and 2.97±0.68# respectively. There were significant differences founded between Attitudes Toward Physical Education and Sports Scale and school achievement, participation in physical education classes, participation in the school team. There were also significant differences found between the mean alienation scores and average family income, school achievement.

Conclusion: Students should participated in the sports activities and facilities in order to improve the Attitudes Toward Physical Education and Sports. School managers should do sports activities increasing the sense of belonging to school in order to decreasing of alienation level.


Keywords


Physical Education and Sports; Attitudes scale; Alienation scale; Sporting events;

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.18826/ijsets.95709

References


Altay, F.& Özdemir, Z.(2006). Ankara İli Merkez ilçelerinde İlköğretim Birinci Kademesinde Öğrenim Gören 4.ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması, 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Muğla.

Arslantaş, Y.(1998). Sınıf Yönetiminde Öğretmen İletişim Biçimlerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

Balyan, M., Moralı, S.& Onursal AM.(2005). The Attitudes of Various Secondary School Students Toward Physical Education Lessons (İzmir Sample) 46th ICHPER-SD Anniversary World Congress 9-13 November ,İstanbul.

Bernstein, D.A., Alison, C.S., Roy, E.J.& Srull, T.K.(1994). Wickens CD Psychology, 3rd ed. Princeton, NJ: Houghton Mifflin Company, Boston:,p:505 -90.

Birtwistle, G.E.& Brodie, D.A.(1991). Children's attitudes towards activity and perceptions of physical education. Health Education Research. 6. (4) ; s: 465-478.

Çeliköz, N.& Çetin, F.(2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Milli Eğitim Dergisi,162.

Çetin, S.(2003). Anadolu Lisesi ve Düz (Genel) Lise Çıkışlı Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Demirhan, G.& Altay, F.(2001). Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutum ölçeği 2. Spor Bilimleri Dergisi. s: 9-20.

Erkal, M., Güven, Ö.&Ayan,D.(1998). Sosyolojik Açıdan Spor. Der Yayınları, İstanbul; s: 3.

Eryılmaz, A.& Burgaz, B.(2011). Özel ve Resmi Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Yabancılaşma Düzeyi. Eğitim ve Bilim.(161-36) s: 271-286.

Finn, J.D. & Voelkl, K.E.(1993). School characteristic related to school engagement. Journal Of Negro Education.p: 249-268.

Fromm, E. (1996). Sağlıklı Toplum. (Z. Tanrısever, & Y. Salman, Çev.) Payel Yayınevi, İstanbul;1996,s:49

George, D.& Mallery, M.(2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update, Pearson, Boston, s:10

Gilliver, K.(2002). Quality Physical Education,1st Proceeding Book Eupa Symposium On Physical Education. Belgıum

Güllü, M. (2007). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Araştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Hajda, J.(1961).Alienation and ıntegration of student ıntellectuals. American Sociological Review,(5- 26) s: 758-777.

Hünük, D.(2006). Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Sınıf Düzeyi, Öğrenci Cinsiyeti, Öğretmen Cinsiyeti ve Spora Aktif Katılımları Açısından Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Izgar, G.(2013). İlköğretim okulu 8. Sınıf öğrencilerine Uygulanan değerler eğitimi programının Demokratik tutum ve davranışlarına etkisi. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya

Jimerson, S.R., Campos, E. & Greif, J.L.(2003). Toward an understanding of definations and measures of school engagement and related terms.The California School Psychologist. p: 7-27.

Kangalgil, M., Hünük, D.& Demirhan, G.(2004). Spor yapan ve yapmayan öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları .10th Ichper-Sd European Congress And The Tssa 8th International Sport Science Congress 17 Nowember,İstanbul.

Katıtaş, S.(2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okula Yabancılaşma ve Okulu Bırakma Eğilimi (Şanlıurfa İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi,Şanlıurfa

Kılınç, H.(2005). Ergenlerin Yalnızlık Düzeyleri ve Kişiler Arası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara

Kimball, R.S.(2007). Sixth Grade Fitness Levels and The Fitnessgram Assessment Program. Ph.D.Thesis. Liberty University

King, M.H.(1994). Student attitudes toward physical education at the intermediate level (Masters thesis, Memorial University of Newfoundland, Canada). Masters Abstracts International, 34-02, 0499.

Kızılay, M.(2008). İlköğretim Okullarında İkinci Kademe Öğrencilerinin Okula Bağlılık Durumlarına İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi,İstanbul

Koca, C.& Demirhan, G.(2004). An examination of high school students attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation.Perceptual & Motor Skills. (3-98), p: 754-758.

Koçak, S. & Hürmeriç, I.(2006). Attitudes toward physical education classes of primary school students in Turkey. Perceptual&Motor Skills.(1-103) p: 296-300.

Murdock, T.B.(1999). The social context of risk:status and motivational predictors of alienation in middle school. Journal of Educational Psycology.(1-91) p: 62-75.

Özdemir, M.& Kalaycı, H.(2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme: Çankırı İli Örneği. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.(4-13); s: 2125-2137.

Sanberk, İ.(2003). Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması).Yüksek Lisans Tezi,Çukurova Üniversitesi,Adana.

Sünbül, A. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Konya: Çizgi Kitapevi.s.63

Tabachnik, B.G.& Fidell, L.S.(2013). Using Multivariate Statistics. Pearson,Boston,p: 6.

Taşer, H.(2004). Fiziksel Uygunluk Eğitimi. Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. (3-6), s:48-56

Tezcan, M.(1998). Eğitim Sosyolojisi. Bilim Yayınları, Ankara, s:245-255

Türk, F.(2010). Lise Öğrencilerinin Eğitimde Yabancılaşma Sorunu; Ankara İli Yenimahalle İlçesi İki Genel Lise Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi,Ankara

Yanık, M.&Çamlıyer H.(2013).Developing An Attitude Scale Towards Profession Of Physical Education Teaching In Secondary Schools (Sasppet). International Journal of Human Sciences, (10), 2.

Yavaş, M.& İlhan, A.(1996). Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri, Melisa Yayıncılık, s:2,14,23.

Yavuz, M.(2004). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Eğitimle İlgili Temel Kavramalar. Eğitim Kitapevi, Konya, s: 13.

Yavuzer, H.(1998). Çocuk Psikolojisi. 15.Baskı.Remzi Kitapevi, İstanbul,s:155


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 2149-8229