STUDY OF DEVELOPING A SCALE ON ATTITUDES TOWARDS THE COMBAT SPORTS

Fatma Çelik Kayapınar, Serhat Temür, Fatih Akcan, Meral Temür
1.863 338

Abstract


Aim: The study is to develop a scale on the attitudes of 12-16 year-old athletes towards the combat sports.

Material and Methods: In order to develop a scale; creating items, taking the expert’s opinions, pretesting, statistics of the validity and the reliability were done. In order to create item pool, two open-ended questions were asked to 60 licensed athletes dealing with combat sports. According to the answers given by athletes, the item pool consisting of 53 items was created. Taking the 3 domain experts, 1 educational specialist and 1 linguist’s opinions, trial scale consisting of 32 items were created for the pretesting step. The clarity and the intelligibility of the scale were tested by 60 athletes .The trial scale in the pretesting step was filled in by 251 licensed athletes (1-7 sports age) consisting of 85 judo, 84 taekwondo and 82 karate athletes. Derived data were coded to the packaged software for statistical process and as a last step; the validity and reliability studies were done.

Results: According to the results taken from the trial scale, taking the result of that the parameters of the 9 items should be less than r≤30, a scale of 23 items and 9 aspects remained. As the number of items in the aspects are a few, it was gathered in the 3 sub-aspects by the research team. These aspects were named as satisfaction, pleasure and fomentation. The internal consistency parameters of the aspects; satisfaction Cronbach’s Alpha=0.59, pleasure Cronbach’s Alpha=0.48 and fomentation Cronbach’s Alpha=0.44 were determined. The total reliability point Cronbach’s Alpha=.731 was determined.

Conclusion: Scales having enough qualities to test the attitudes of 12-16 year-old athletes towards combat sports was gained. It can be determined whether the attitudes of the athletes are negative or positive by applying to the licensed combat athletes or the students at school for skill analysis.

Keywords


Combat sports; Attitudes; Developing a scale;

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.18826/ijsets.82687

References


Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik Ve İlkeleri. (5. baskı). Ankara: Pegema Yayınevi.

Bell, J. (1993). Doing Your Research Project (2. Edition). Buckingham: Open University Pres.

Bindak R. (2005) Tutum ölçeklerine madde seçmede kullanılan tekniklerin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), s.17-26.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, s.470-483.

Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri Analizi El Kitabı (4. Baskı). Ankara: Pegema Yayınevi.

Bozdoğan A. E. ve Öztürk Ç. (2008). Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz-yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 2, Sayı 2, s. 66-81.

Canakay, U. (2006). Müzik teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Ünv. Eğit. Fak. Denizli, 26-28 Nisan, s.297-310.

Erdem M. (2008). Amerikan futbolu sporcularında sporda güdülenme ölçeğinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (9.Basım). Ankara: Anı yayıncılık.

Keklik İ. (2010). Gelişim Psikolojisi. Selim Kitabevi, s.70-88.

Özgüven, İ. E. (1999). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları.

Ramazanoğlu F. ve Çoban B. (2004). Elit taekwondocuların spor doyum düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, s.321–330.

Şeker, H., Deniz, S. ve Görgen, İ. (2004). Öğretmen yeterlikleri ölçeği. Milli Eğitim Dergisi, (164), s.105-118.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.

Tezbaşaran, A.(1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Tezbaşaran, A. (2008). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu, Üçüncü sürüm e-kitap, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD, Mersin, s.1-5-10.

Türk Dil Kurumu. (2015). Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/ erişim Tarihi: 15.04.2015

The World Taekwondo Federation (WTF). (1986). Taekwondo, Seoul Korea, http://www.worldtaekwondofederation.net/ erişim tarihi: 04.04.2015.

Yücel E., O. (2003). Taekwondocuların durumluluk ve sürekli kaygı düzeyleri ve müsabakalardaki başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD, Ankara, s.2-3.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 2149-8229