SOCIAL APPEARANCE ANXIETY OF STAFF IN YOUTH SERVICES AND SPORT PROVINCIAL DIRECTORATE

Ömer Faruk YAZICI, Çağdaş CAZ, Hulusi Mehmet TUNÇKOL
2.548 585

Abstract


Aim: The aim of this study was to investigate the social appearance anxiety of staff in Youth Services and Sport Provincial Directorate.

Material and Methods: Totally 300 staff who were working in Youth Services and Sport Provincial Directorates of Malatya, Trabzon and Istanbul had participated to the study. As data collection tools; “Social Appearance Anxiety Scale” which developed by Hart et al. (2008) and modified to Turkish with reliability and validity study by Doğan (2010) and “Personal Data Form” created by the researchers were used. In analyzing the data; descriptive analysis, t-test and one way Anova were used.

Results: Social anxiety concerns of personnel has been found to be the low level. After the analysis it was determined that there was a significant difference in age, income, doing sports and city that working according to the staff’s social appearance anxiety.

Conclusion: In this context, the studies should be included in studying of staff in other cities.

Keywords


Youth and Sport; Social Appearance; Anxiety; Staff;

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.18826/ijsets.46190

References


Alemdağ, S. (2013). Öğretmen Adaylarında Fiziksel Aktiviteye Katılım, Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Sosyal Öz-Yeterlik İlişkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstirüsü.Trabzon.

Alemdağ, S. ve Öncü, E. (2015). Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılım ve Sosyal Görünüş Kaygılarının İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 3: 287-300.

Bal, P.N. ve Öner, M. (2014). Sosyal Kaygı İle Başa Çıkma Psiko Eğitim Programının Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkisi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1): 335-348.

Ballı, Ö.M. ve Aşçı, F.H. (2006). Sosyal Fizik Kaygı Envanterinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 17(1): 11-19.

Çepikkurt, F. ve Çoşkun, F. (2010). Üniversiteli Dansçıların Sosyal Fizik Kaygı Ve Beden İmgesinden Hoşnut Olma Düzeyleri. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 1(2): 17-24.

Çetin, B., Doğan, T. ve Sapmaz, F. (2010). Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156): 205-216.

Çınar, H. ve Keskin, N. (2015). Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısının Öğrenim Yeri Tercihlerine Etkisi. Electronic Journal of Vocational Colleges. 14.BÜROKON Özel Sayısı: 457-465.

Doğan, T. (2010). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, 39: 151-159.

Hart, T. A., Flora, D. B., Palyo, S. A., Fresco, D. M., Holle, C. and Heimberg, R. C. (2008). Development and Examination Of The Social Appearance Anxiety Scale. Assessment, 15(1): 48-59.

Kaptan, S. (1993). Bilimsel Araştırma Ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Bilim Yayınları.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın dağıtım.

Kalemoğlu, Y., Erbaş, M. K. ve Ünlü, H. (2014). Ergenlerin Sosyal Görünüş Kaygıları İle Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1): 121-130.

Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., and Walters, E. E. (2005). Life time prevalence and age of onset distributions of DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Archives in General Psychiatry, 62, 593-602.

Koparan, Ş., Öztürk, F. ve Korkmaz, N. H. (2010). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algısı Ve Sosyal Fiziki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Bursa örneği). Yeni Dünya Bilim Akademisi e-dergi, 5(4): 286-293.

Özcan, H., Subaşı, B., Budak, B., Çelik, M., Gürel, Ş. C. ve Yıldız, M. (2013). Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Kaygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi. Ruh Bozuklukları Dergisi, 3(3): 107-113.

Özge, F, I. (2013). İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygıları İle Benlik Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Üsküdar İlçesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Öztürk, A., Kara, A. ve Körük, S. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri, Cinsiyet Rolleri ve Yüz Kızarma Eğilimlerinin Sosyal Görünüm Kaygılarını Yordama Gücü Ve Aralarındaki İlişki. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(10): 733-748.

Schneier, F. R., Johnson, J., Hornig, C. D., Liebowitz, M. R., and Weissman, M. M. (1992). Social anxiety: Comorbidity and morbidity in an epidemiologic sample. Archives of General Psychiatry, 49, 282-288.

Yüceant, M. (2013). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aksaray.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 2149-8229