INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL MALE AND FEMALE STUDENTS‘ ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSE

Kadir Pepe, Rabia Özkurt
2.180 340

Abstract


Aim: The investigation has been made in order to define high school male and female students’ attitudes towards physical education and sports course.

Material and Methods: The Research is in research screening model. The population of the study is consisted of Burdur province and high schools located in the selected district and the sample group consists of students studying at the 9th, 10th, 11th, 12th grade in these schools. The data have been obtained from the written sources and by using survey methods. The attitude scale of physical education and sports classes for secondary school students developed by Güllü and Güçlü (2007) has been used. Questionnaires have been applied to the sample group by being consulted with one to one by sampling method. 950 individuals in total, 522 women and 428 men, have answered to the questionnaire.

The data obtained have been transferred to a computer for statistical process and as statistical procedures, frequency (%) and Independent samples t- test, to determine the difference between variables, have been applied. In the detection of differences, reviews have been made by being adopting the significance level of 0.05 in compliance with the answer distributions given to each question and the averages.

Results: According to the obtained data; according to the responses of the surveyed high school students studying in average, their attitudes are positive to physical education and sports lessons; it is seen that there is a significant relationship in the significance level of 0,05 in comparative statistical procedures (p <0.05) .

Conclusion: As a result; we can say that students' attitudes towards physical education and sports classes participated in the survey are positive, but male students have more positive attitudes than female students.

Keywords


High School; Female; Male; Physical Education & Sports; Attitude;

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.18826/ijsets.14890

References


Altay, F., Özdemir, Z .(2006). “Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim 1.Kademesinde Öğrenim Gören 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması” 9.Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi.3–5Kasım, Muğla Üniversitesi ve Muğla: Nobel Yayın Dağıtım.

Aybek, A., İmamoğlu, O & Taşmektepligil., M.Y. (2011). “Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine ve Ders Dışı Etkinliklere Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi”, Journal Of Sports And

Performance Researches, 2(2).

Christodoulidis, T., A. Papaioannou,A., & Digelidis,N. (2001).“ Motivational climate and attitudes towards exercise in Greek senior high school A year-long intervention”, European Journal of Sport Science, 1(4), 1-12.

Demirhan, G., Altay,F. (2001). “Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği II”, Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 9-20.

Demirhan,G.,Koca,C. (2004).An Examination Of High School Students’ Attitudes Toward Physical

Education With Regard To Sex and Sport Participation, Perceptual and Motor Skills”, 98, 754-758

Ercan, A. R. (1998).“Eğitimde Başarı İçin Öğrenci Tanıma Teknikleri”,(Üçüncü Baskı), Milli Eğitim Basımevi, Ankara

Ergün, M.& Ersoy, Ö. (2014). Hollanda, Romanya ve Türkiye’deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), s. 673-700.

Erden, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 99-104.

Güllü, M., Güçlü, M.(2009). “Ortaöğretim Öğrencileri İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Geliştirmesi”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 3, sayı 2.

Hünük, D. (2006). “Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Sınıf Düzeyi, Öğrenci Cinsiyeti, Öğretmen Cinsiyeti ve Spora Aktif Katılımları Açısından Karşılaştırılması”. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı, Ankara

İnceoğlu, M.(2000). Tutum Algı İletişim, Verso Yayıncılık, Ankara

Kangalgil, M., Hünük,D., & Demirhan.,G. (2004).Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Beden Eğitimine İlişkin Tutumları, 17-24 Kasım 2004, 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kemer/Antalya

Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kaya, N.(1991). Pedagojik Temeller Çevresinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirilmesinde Mesleki Problemler,1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi Spor Sempozyumu, 19-21 Aralık, s.311,İzmir.

Kangalgil, M., Hünük,D.,& Demirhan.,G. (2006), “İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması”, Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 48-57

Kağıtçıbaşı, Ç.(2005).Yeni İnsan ve İnsanlar, (Onuncu Basım).İstanbul: Evrim Yayınevi.

Koç, S.(2005). Beden Eğitimi ve Sporda Beceri Gelişimi, İstanbul, Yaylacık Matbaa.

Özyiğit, C.(1995). “ Hareket 1. Eğitim Kurumunda Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu’’, 19-21, Aralık, s. 78-82, İzmir.

Pangrazi, R.P. (2001). Dynamic Physical Education For Elementry School. Boston, Allyn & Bacon.

Silverman, S., & Scrabis,K.A. (2004). A Review Of Research On Instructional Theory İn Physical Education 2002-2003. International Journal of Physical Education, 41, (1), 4-12.

Şerif, M.,Şerif, M.J. (1996). Sosyal Psikolojiye Giriş, 1.Baskı, (M.Atakay, A.Yavuz), Sosyal Yayınlar, İstanbul

Şişko, M.,Demirhan,G.(2002). İlköğretim Okulları ve Liselerde Öğrenim Gören Kız ve Erkek Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumları. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23: 205-210.

Taşğın, Ö., Tekin,M., & Çamlıca,C.(2005).Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, C.4 Sayı:13 S:80-95, Ankara.

Taşğın, Ö.,& Tekin,M.(2009).Çeşitli Değişkenlere Göre İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutum ve Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2), 457-466.

Tezcan, M. (1995).Sosyolojiye Giriş, (Dördüncü Baskı), Ankara, Feryat Matbaası.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 2149-8229