Bir İşletmenin Mekanik İşler Atölyesi'nde Oranlarla İş Gücü Verimlilik Yönetim Sistemi (WPMR) Tasarımı

Emin KAHYA, Olcay POLAT
1.588

Öz


İşletmelerde toplam veya kısmi verimliliğin ölçüm ve denetimi için çok sayıda model geliştirilmiştir. İşgücü verimliliğinin ölçümünü amaçlayan modellerden, Oranlarla İşgücü Verimlilik Yönetim (WPMR) Modeli, verimliliğe işgücü, ustabaşı ve yöneticilerin etkisini sergileyen en uygun modeldir. Bu çalışmada, WPMR modeli kullanılarak bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi'nde her bir tür kaynağın sorumluluğundaki verimsizliği ortaya koyan ve sorumlu yöneticilere raporlayan bir verimlilik yönetim sisteminin tasarımı ele alınmıştır. Mevcut modelde, verimsizliğe neden olan duruşların yetersiz sınıflandırması dikkate alınarak, toplam iş kapsamı içinde etkin olmayan faktörlere göre duruşların kategorileştirilmesi ve ilgili verimlilik oranlarının hesaplanmasında geliştirme yapılmıştır. Duruşların tespitine yönelik günlük kayıt formu tasarlanmış, form 2005 Yılı Nisan ve Mayıs aylarında toplam 28 işgünü, yönetim tarafından belirienen 3 tezgâhta uygulanmıştır. Elde edinilen verilerin sistematik kaydı ve günlük, haftalık, aylık ve istenen dönemler için verimlilik analizini sağlayan bir Excel VBA programı tasarianmış, uygulama dönemi için verimlilik oranları elde edilerek karşılaştırmalar yapılmış ve modelin uygulanabildiğine ilişkin bazı önemli öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


verimlilik,oranlarla işgücü verimlilik yönetimi

Referanslar


1.Akal, Z, İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi - Çok Yönlü Performans Göstergeleri, MPM Yayın No:473, Ankara, 2000

2.Baş, M. ve Artar, M., İşletmelerde Verimlilik Denetimi Ölçme ve Değerlendirme Modelleri, MPM Yayın No:435, Ankara, 1991

3.İncir, G. "Verimlilik Nasıl Ölçülür", Aylık Verimlilik Bülteni, MPM Yayını, Cilt 2, Sayı 2,1976, Ankara

4.Juraew, R., Koç, T.V. (Danışman), İşletmelerde Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme, Yüksek Lisan Tezi, İTÜ Fen Bil.Ens., İstanbul, Haziran 1996

5.Kahya, E., İş Etüdü, Eskişehir Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Endüstri Müh. Bölümü, Eskişehir, 2004

6.Kahya, E., Verimlilik Yönetimi, Yayınlanmamış Ders Notları, Eskişehir Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Endüstri Müh. Bölümü, Eskişehir, 2005

7.Kahya, E, Karaböcek, K., "Bir atölyede oranlarla işgücü verimlilik (WPMR) modelinin tasarımı ye uygulaması", III.Endüstri Müh. Bahar Konferansı, TMMOB MMO İzmir Şb, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 7-9 Ekim 2004

8.Kanawaty, G.. (Çeviren : Z Akal), İş Etüdü, Dördüncü (Düzeltilmiş) Basım, MPM Yayın No:29, Ankara, 1997

9.Köroğlu, K., Verimlilik Yönetimine Japon Yaklaşımı ve Kazukiyo Kurosawa Modeli, MPM Yayın No:507, Ankara, 1993

10.Köroğlu, K.,", İşletmelerde Verimlilik Ölçme-Değeriendirme Uygulamaları ve Rapor Sistemleri - Kurosawa Modeli, MPM Yayın No:571, Ankara, 1995

11.Küçükkaya, E., Kahya, E. (Danışman), Bir işletmenin kaynaklar hattında oranlaria işgücü verimlilik modeli uygulaması, Bitirme Ödevi, Eskişehir Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Endüstri Müh. Bölümü, Eskişehir, Ocak 2006

12.Kurosawa, K., Productivity Measurement and Management at the Company Level: The Japanese Experience, Elsevier Science Pub., Amsterdam, 1991

13.Prokopenko, J. (Çeviren: O. Baykal, N.Atalay ve E.Fidan) Verimlilik Yönetimi Uygulamalı El Kitabı, 4.Basım, MPM Yayın No:476, Ankara, 2001