İşletmelerde Dış Kaynak Kullanımı ve Etkinliği: Otel İşletmeleri Açısından Kavramsal Bir İnceleme

Elbeyi PELİT
1.382

Öz


Günümüzde tüm sektörlerde artan rekabet ve gelişme hızına paralel olarak, işletmelerin artan müşteri talep ve beklentilerini karşılama ve bunun sonucunda da onların memnuniyetlerini sağlama çabalarındaki yeni arayışları, işletmeleri gerçekleştirdikleri faaliyetlerde, yeni yönetim stratejilerine yöneltmektedir. Günümüzde faaliyet alanı ne olursa olsun, işletmelerin bir yönetim stratejisi olarak ilgi gösterdikleri dış kaynak kullanımı da, bu stratejilerden biridir. Bu çalışmada, bu uygulamaya ilişkin literatürdeki teoriler ve yapılmış çalışmalar kapsamında, dış kaynak kullanımının işletmelere sağladığı avantaj ve dezavantajlar ile, dış kaynak kullanımının başarı şartı için nelerin yapılması gerektiğine ve sürecine ilişkin bilgiler doğrultusunda, otel işletmelerine ilişkin mevcut durum ortaya konulmaya çalışılarak, sektöre ve ilgili litaratüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Referanslar


1. ATIŞ, Y, (2002), "Outsourdng'de En İyi Sağlayıcı Nasıl Seçilmeli?", 8-9 Ekim, I. Outsourcing Zirvesi, İstanbul

2. AYIK, O., (2004), "Sejur Tesislerde Outsourcing Uygulaması", Resort Tu rizm ve Seyahat Endüstrisi Dergisi, Mart-2004, Sayı:18. s.30

3. BLACK, P.V., (2002), "Şirketlerinizi Daha Etkin Organziayonlara Nasıl Dönüştürebilirsiniz?" 8-9 Ekim 2001,1. Outsourcing Zirvesi, İstanbul

4. BLUM, S., (2004), "Şehir Otellerinde Dış Kaynak Kullanımı" Resort Tu rizm ve Seyahat Endüstrisi Dergisi, Mart-2004, Sayı:18, s.29

5. BLUMBERG, D.F., (1998), "Strategic Assesment of Outsourcing and Downsizing in the Service Marke", Managing Service Quality, Cilt: 8, No:1,s.5-18

6. BRYCE, D. ve J. Useem, (1998), 'The Impact of Corporate Outsourcing on Company Value", Europen Management Journal, Cilt:6, No:6, s.635-643

7. CİVEK, Ezgi., Ö. Belgin, ve Ş. Karakaya, (2005), "Lojistik Dış Kaynak Kullanımında Firma Seçimi" Kalkınmada Verimlilik Anahtar, MPM Aylık Yayın Organı, Yıl:17, Sayı:200; ss.6-7

8. COŞKUN, R., (2000), "Öz Yetkinliklere Odaklanma Stratejisi Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)", (İçinde; Modern Yönetim Yaklaşımla rı, Editörler: İ.Dalay, R.Coşkun, R.AItunışık), İstanbul: Beta Yayınları

9. ÇAKIR ER, M. A., (2002), Devlet Hastanelerinde Dış Kaynaklardan Ya rarlanma (Outsourcing) Yönteminin Uygulanabilirliliği ve Bir Uygu lama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kütahya

10. DEWITT, S. ve B. Landes, (2001), "Is An ASP Property Management System in Your Future?" Andersen Hospitality and Leisure Executive Report,Cilt:8 Sayı:1,s.1-7

11. ETÜRK, M., (2002), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta Basım Yayım

12. FITZSIMMONS, J.A., J. Noh veThies, E., (1998), "Purchasing Business Ser vices", Journal of Busines&lndustrial Marketing, Cilt:13, No:5, s.370-380

13. GILLEY, K.M. ve A. Rasheed, (1995), "Making More By Doing Less: An Analysis of Outsourcing And Its Effects On Firm Performence'; Jour nal of Management, Cilt: 26, No: 4, s.63-790

14. GLASS,AJ. ve K. Saggi, (2001), "Inovation and Wage Effects of Interna tional Outsourcing", European Economic Review, Cilt: 45, s.67-86

15. GÖKDERE, H., (2000), Bilgi Sistemlerinde Dış Kaynaklardan Yararlan manın Başarısını Etkileyen Faktörler: Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

16. GLOBERMARS.veA.ViningR., (2004),"TheOutsourcingDecision:AStra tegic Framework", http://www.cbe.wwu.edu/cib/1recentgloberman / Outsourcing.pdf. (Erişim tarihi:22.11.2005)

17. GREAVER, M. R, II. (1999), Strategic Outsourcing: A Structured Appro ach To Outsourcing Decisions And initiatives, New York: AMACOM

18. GRECO, J., (1997), "Outsourcing: The New Partnership", Journal of Busi nees Strategy, Temmuz-Ağustos, 1997. s.50

19. ILO, (2002), "Management Consulting:A Guide to The Profesion", (Edi tor: Milan Kubr), 4.Baski, International Labour Office, s.857-862

20. KAKABADSE, A. ve N. Kakabadse, (2002), 'Trends in Outsourcing", Euro pan Management Journal, Cilt: 20, No: 2,315

21. KOÇEL,T, (2001), İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım

22. KOZAK, M. A., (2004), "Turizm işletmelerinde Değişim Yönetimi Üzeri ne Kavramsal Bir İnceleme" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynaklan Dergisi (E Dergi), Cilt: 5, sayı:1. http://www.isgucorg/arc_view.gHP?ex=29. (Eri şim tarihi: 10.11.2005)

23. KOBİFİNANS, (2004), "Neden Dış Kaynak Kullanımı", www.kobifinas

com. (Erişim tarihi: 15.11.2005)

24. LACITY, M. ve R. Hirschheim, (1995), The Information Systems Outso urcing Bandwagon, MIT Sloan Management Review, Cilt: 35, No:1, s.73-86

25. LANKFORD, W.M. ve F. Parsa, (1999), "Outsourcing-A Primer", Manage ment Decision, Cilt:37 No:4, s.310-316

26. LOOFF, L, (1997), Information Systems Outsourcing Decision Making:A Managerial Approach, Idea Publising, United Kingdom

27. LOH, L Ve N.Venkatraman, (1997), "Determinants of Information Tech nology Outsourcing: ACrosssectional Analysis", Journal Of Manage ment Information Systems, 9(1):7-24

28. ÖZDEN, M.C., (2003), "Dış Kaynaklardan Yararlanma (DKY) ve Sözleş me Yönetimi", Peryön Dergisi Yaz-2003. s. 38-43

29. ÖZDİLLER, L, (2002), "İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynak Kul lanımı", Human Resources; İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, Mayıs 2002,s.12-13

30. QUINN, J.B. ve F. Hilmer, (1994),"Strategic Outsourcing': MIT Sloant Ma nagement Review, Cilt:35, s.43-55

31. QUELIN, B. ve F. Duhamel, (2003), "Bringing Together Strategic Outso urcing and Corporate Strategy: Outsourcing Motives and Risks", Eu ropan Management Journal,Cilt:21, 5.647-661

32. PİNAR, L, (1997), İmalat Dışı Sektörlerde Handling (Malzeme Yöneti mi) Süreçlerinin Outsourcing (Dış Edinim) Yöntemleri ve Turizm Sek töründe Uygulanması", İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi:Yönetim, :Sayı:27

33. POLLOCK, A.., (2001), Beyond 2001: A Net Space Odyssey. White Paper, DestiCorp Limited

34. PRAHALAD, C.K. ve G. Hamel, (1990), "The Core Competence Of The Corporation", Harward Business Review, May-June, s.79-91

35. TEZEL, Y, (1999), İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Eskişehir'de Arçelik İşletmesinde Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yük sek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir

36. VAN MIEGHEM; J. A.V., (1999), "Coordinating Investment, Production and Subcontracting" Management Science, Cilt:45, Sayt:7, s.954-957

37. YAZICI,Taner, (2003), İşletmelerde Dış KaynakKullanımı (Outsourcing) ve Örnek Uygulamalar, (Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

38. YDDD, (1999), Türkiye Yönetim Danışmanları Katalogu 98-99, İstan bul: Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş

39. YILDIZ, G. ve A. Yılmazer, (2005), Bilgi İşlem Hizmetleri için Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Örneği, Ulusal Bilgi Yönetimi ve Ekonomi Kongresi Bildirileri, s.837-854, Sakarya

40. YURTSEVER, İ, (2004), "Otelcilik Outsourcing'e Teslim" http://www

turizmgazetesi.com/articles/article.aspx?id=1880; (Erişim Tarhi: 25.08.2005)