Örgüt Performansı Üzerinde İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Örgüt İçi Güvenin Önemi: Uygulamalı Bir Çalışma

Belgin AYDINTAN
608

Öz


Bu çalışmanın amacı, insan kaynakları uygulamaları ve güvenin, örgüt performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla araştırmada bireysel ve örgütsel sonuçlar (performanslar) temel teşkil etmektedir. Bireysel sonuçlar: Tutuma yönelik sonuçlar (iş tatmini ve işi sahiplenme) ve davranışa yönelik sonuçlar (çaba ve işte kalma niyeti) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Örgütsel sonuç ise örgüt performansı olarak ele alınmıştır. İlk bölümde insan kaynakları uygulamalarının ve güven ortamının, performansı artıracağına dair kuramsal çalışmalar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise savunma sanayi sektöründeki bir işletmede uygulama yapılmıştır. Uygulama sonuçlarının bazıları, teorik çalışmaların bir kısmını desteklemese de pek çok faktörün birbiri ile ilişkileri tespit edilmiş ve bulgular bölümünde nedenleriyle açıklanmıştır. Sonuç olarak, çalışmanın tüm örgüte yaygınlaştırılması yararlı olacaktır.

Referanslar


1. Williams-Gould, Julian (2003), "The Importance of HR Practices and Workplace Trust in Achieving Superior Performance: A Study of Public-Sector Organizations" Int. J Of Human Resource Management 14:1, February, 28-54

2. Barney, 8. Jay (1995), "Looking Inside for Competitive Advanta ge" Academy of Management Executive, Vol.9, No.4,49-61

3. Cook, John ve Wall, Toby (1980), "New Work Attitude Measures of Trust, Organizational Commitment and Personel Need Non Fulfilment", Journal of Occupational Psychology, 53,39-52

4. McKnight, Harrison D., Cummings, Larry L. ve Chervany, Norman N

(1998),"Initial Trust Formation In New Organizational Relations hips", Academy of Management Review, Vol.23, No:3,473-490

5. Pfeffer, Jeffrey ve Veiga, F. John (1999), "Putting People First for Or ganizational Succes", Academy of Management Executive, Vol. 13, No.2,37-48

6. Smith, Douglas (1998), "Güvenilir Bir Organizasyon Nasıl Oluştu rulur?" Power, Harvard Business Review Özel Eki, Kasım, 4-10

7. Fukuyama, Francis (1998), Güven (Çev. Ahmet Buğdaycı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Minpa Matbaacılık ve Ltd.Şti. Ankara

8. Doney, Patricia M., Cannon, Joseph P. ve Mullen, Michael R. (1998), "Understanding The Influence of National Culture on The De velopment of Trust", Academy of Management Review, Vol.23, No:3, 601-620

9. Bhattacharya, Rajeev, Devinney, Timothy M., Pill utla, Madan M

(1998), "A Formal Model of Trust Based on Outcomes", Academy of Management Review, Vol.23, No:3,459-472

10. Das,T.K. ve Teng, Bing-Sheng (1998), "Between Trust and Control: Developing Confidence in Partner Cooperation in Alliances" Academy of Management Review, Vol.23, No:3,491 -512

11. Rousseau, Denişe M., Sitkin, Sim B., Burt, Ronald S. ve Camerer, Co lin (1998), "Not So Different After All: A Cross-Discipline View of Trust" Academy of Management Review, Vol.23, No:3,393-404

12. Hagen, James M. ve Choe, Soonkyoo (1998), "Trust in Japenese Interfirm relations: Institutional Sanctions Matter" Academy of Management Review, Vol.23, No:3,589-600

13. Mishra, Aneil K. ve Spreitzer, Gretchen, Spreitzer M. (1998),"Explai ning How Survivors Respond to Downsizing: The Roles of Trust, Empowerment, Justice, and Work Redesign" Academy of Mana-gement Review,Vo.23, No:3,567-588

14. Bigley, Gregory A. ve Pearce, Jone L (1998), Straining for Shared Meaning in Organization Science: Problems of Trust and Dist rust" Academy of Management Review, Vol.23, No:3,405-422

15. Lewicki, Roy J., McAllister, Daniel J. ve Bies, Robert J. (1998), "Trust and Distrust: New Relationships and Realities", Academy of Ma nagement Review, Vol.23, No:3,438-458

16. Koçel,Tamer (1998), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul. Haziran

17. Maddux, Robert B. (1999), Takım Kurma, (Çev. Can İkizler). Alfa Ba sım Yayım Dağıtım Ltd.Şti., İstanbul. Temmuz

18. Whitener, Ellen M., Brodt, Susan E., Korsgaard, Audrey M. ve Wer ner, Jon M. (1998), "Managers As Initiators of Trust: An Exchange Relationship Framework for Understanding Managerial Trust worthy Behavior" Academy of Management Review, Vol.23, No:3, 513-530

19. Steers, M. Richard (1977), "Antecedents and Outcomes of Orga nizational Commitment", Administrative Science Quarterly, Vol.22, March, 46-56