Balanced scorecard performans değerlendirme yönteminin Türkçe yazındaki tercüme problemi

Ali ERBAŞI
3.544

Öz


doğru bir yönelim sergilemektedir. Çok boyutlu çağdaş performans ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden biri olan ve Kaplan ve Norton tarafından 1992 yılında ortaya konulan balanced scorecard, performans değerlendirme sürecinde yalnızca finansal ölçülerin değil, finansal olmayan ölçülerin de kullanımını esas alan bir yöntemdir. Bu çalışmadaki amaç, balanced scorecardı ve gelişim sürecini inceleyerek 1992 yılından bu yana Türkçe yazında ortaya konulmuş akademik çalışmalarda kavramın karşılığında kullanılan Türkçe tercümeleri ortaya koymaktır. Araştırma sonucunda balanced scorecard kavramının yerine Türkçe'de 51 farklı tercümenin kullanıldığı görülmüştür. Gözden kaçırılmış olan çalışmaların da olabileceği varsayımından hareketle Türkçe yazında mecranın kavramsal açıdan oldukça kirletildiği söylenebilir. Bu doğrultuda akademik çalışmaların, Türkçe karşılıkları yerine kavramın kendisini kullanması önerilmektedir.

Referanslar


• ABACIOĞLU, Orkun (2004), Performans Ölçüm Sistemi Olarak Dengelenmiş Skor Kart ve Uygulaması, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• AĞCA, Veysel ve Ender TUNÇER (2006), “Çok Boyutlu Performans Değerleme Modelleri ve Bir Balanced Scorecard Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi VIII (1):173-193

• AKBULUT, Ahmet Y. (2006), Performans Yönetim Sistemi: Bursa Adliyesi’nde Bir Uygulama, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• AKGEMCİ, Tahir (2008), Stratejik Yönetim, 2. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi

• AKGEMCİ, Tahir ve Hasan K. GÜLEŞ (2009), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Ankara: Gazi Kitabevi

• AKGÜL, Emin (2006), İşletme Performansının Değerlendirilmesinde Balanced Scorecard (Toplam Dengeli Başarı Göstergesi) ve Bir Uygulama, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• AKGÜL, Başak A. (2004), “İşletmelerde Yeni Performans Ölçümleme Sistemleri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim (24): 73-82

• AKIN, Onur (2006), Kamu Sermayeli Şirketlerde Performans Ölçümü ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi

• AKMAN, Özgür (2003), Bir Stratejik Yönetim Sistemi Olarak Dengelenmiş Skor Tablosu (Balanced Scorecard) Sistemi ve Sistemin İşletmelerde Uygulanmasına Ait Bir Örnek Olay, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• AKSU, Meltem (2008), Performans Ölçümünde Dengeli Ölçüm Kartı Tekniğinin Kullanımı ve Bir Diş Hekimliği Fakültesi’nde Uygulama, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ens titüsü Yüksek Lisans Tezi

• ALEMDAĞ, A. Özgür (2006), Gemi Yönetiminde Strateji ve Performans: Türkiye Analizi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• ALTINTAŞ, Nilsen (2005), Bütünsel Performans Yönetiminin Ön Koşulu: Stratejik Planlama ve Yıllık İş Planları, İçinde: İnsan Kaynaklarında Yeni Eğilimler, (Editör: Deniz Yalım), İstanbul: Hayat Yayıncılık

• ANAGNOSTOPOULOS, Konstantinos P. ve George ELMASIDES (2010), “Strategic Plan in a Greek Manufacturing Company: A Balanced Scorecard and Strategy Map Implementation”, International Journal of Business and Management 5 (2): 12-25

• BARBAK, Ahmet (2008), Balanced Scorecard (Dengelenmiş Puan Kartı) ile Altı Sigma’nın Bütünleştirilmesi ve Milli Savunma Bakanlığı’nda Bir Uygulama, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• BARUTÇUGİL, İsmet (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayınları

• BAŞAT, Hümeyra T. (2010), Performans Prizması, İstanbul: Sistem Yayıncılık

• BAYRAKTAR, Tuba (2003), Oracle ERP Yazılımı Kullanan Şirketlerin ERP II İhtiyacının Dengelenmiş Puan Kartları ile Modellenmesi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• BERTAN, Serkan (2009), “Otel İşletmelerinde Yönetim Aracı Olarak Kurumsal Karne”, Journal of Yaşar University, 4 (16): 2525-2538

• COBBOLD, Ian ve Gavin LAWRIE (2002), “The Development of the Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool”, 2GC Conference Paper, PMA Conference. Boston-USA, www.2gc.co.uk/pdf/2GC-PMA02-1f.pdf (20.01.2010)

• COŞKUN, Ali (2007), Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, 2. Basım, İstanbul: Literatür Yayıncılık

• COŞKUN, Ali (2006), “Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı: Türkiye’deki Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 8 (1): 127-153

• COŞKUN, Ali (2005), İşletmelerde Performans Yönetimi: Bir Yönetim Muhasebesi Aracı Olarak Performans Karnesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi

• ÇAKICI, Cemal (2003), “Muhasebede Yeni Bir Yaklaşım: Balanced Scorecard”, Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs (261): 154-160

• ÇELİK, Helin (2006), Dengeli Hedef Belirleme ve İzleme (Balanced Scorecard) Sisteminin Hizmet Kuruluşlarında Uygulanması Üzerine Bir Araştırma, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• ÇUBUKÇU, Burçak (2006), “Balanced Scorecard – Sosyal Diyalog İlişkilendirilebilir mi?”, Çimento İşveren Dergisi, 20 (3): 36-39

• ÇUKURÇAYIR, M. Akif ve H. Tuğba EROĞLU (2004), “Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanmaya Farklı Bir Yaklaşım: Verimlilik ve Başarı Karnesi (Balanced Scorecard)”, Sayıştay Dergisi, (53): 41-67

• DAĞLI, Ayşe S. (2007), Arz Zinciri Yönetiminde Kurumsal Karne Yöntemiyle Performans Değerlendirme, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• DAVIS, Tim R. V. (1996), “Developing an Employee Balanced Scorecard: Linking Frontline Performance to Corporate Objectives”, Management Decision, 34 (4): 14-18

• DEMİR, Serdar (2007), Performansa Dayalı Ücret Sistemleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi

• DEVRİM, Burcu (2006), Strateji Formülasyonu, SWOT Analizi, Kurumsal Karne, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Sun Tzu’nun İşletme Yönetimi Stratejilerinin Bütünleştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• DİNÇ, Serdar (2006), Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü: Afyonkarahisar Belediyesi Örneği, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• DİNÇER, Ömer (2007), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 8. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları

• DÜNDAR, İsmail (2005), Otomotiv Sektöründe Kurumsal Karne Uygulamasına Dayalı Performans Yönetim Sistemi Kurulması ve Değerlendirilmesi, Adana: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• ECEVİT, Zümrüt ve Öznur İŞÇİ (2007), “Kurumsal Karne Gelişiminde Stratejik Yönetimi Etkinleştirme”, Öneri Dergisi, 7 (28): 121-134

• ELİTAŞ, Cemal ve Veysel AĞCA (2006), “Firmalarda Çok Boyutlu Performans Değerleme Yaklaşımları: Kavramsal Bir Çerçeve”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, VIII (2): 343-369

• ELİTOK, Ergun (2005), Örgütlerde Performans Yönetimi Açısından Kurum Karnesi Tekniğinin Kullanımı: Örnek Uygulamalar, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• ELMACI, Orhan, Şerafettin SEVİM ve Hakan ÇELİKKOL (2009), “İşletme Stratejilerinin Eyleme Dönüştürülmesinde Strateji Haritası ve Kurumsal Karne (BSC)’nin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi”, Journal of Azerbaijani Studies, 12 (2): 90-109

• EMEKLİ, Nevin (2006), Yönetsel Performansın Geliştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Dengeli Ölçüm Kartları ve Bunun Konaklama İşletmelerinde Uygulanması, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• ENSARİ, Hoşcan (2005), 21. yy. Okulları İçin Etkili Bir Stratejik Yönetim Aracı: Balanced Scorecard, İstanbul: Sistem Yayıncılık

• EPSTEIN, Marc J. ve Priscilla S. WISNER (2001), “Using a Balanced Scorecard to Implement Sustainability”, Environmental Quality Management, (Winter): 1-10

• ERDEN, Selman A. (2003), “Yatırım Merkezi Başarı Değerlemesinde Kullanılan Ekonomik Katma Değer Ölçüsü İle Dengeli Değerleme Kartı (Balanced Scorecard) Uygulaması”, Muhasebe ve Finans Dergisi, 20 (Ekim): 87-94

• ERDOĞAN, Murat (2007), Performans Yönetim Sisteminin Çalışan Davranışları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• EREN, Erol (2005), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Yedinci Baskı, İstanbul: Beta Yayınları

• ERGÜL, Alparslan E. (2005), Performans Değerleme Aracı Olarak Toplam (Dengeli) Başarı Göstergesi Yöntemi (Balanced Scorecard) ve Uygulama, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• ERİK, Dilek (2005), “Firmaların Başarı Kriterlerinin Tanımlanması ve Çalışanların Memnuniyeti Kriterinin Bulanık Mantık Yöntemi İle Ölçülmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3 (2): 131-142

• GAZİ, Ali (2006), Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Performansa Dayalı Ek Ücret Ödeme Sisteminin Hastalar ve Sağlık Personeline Olan Etkisinin Analizi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• GENELİOĞLU, Özlem K. (2003), Stratejik Maliyet Yönetiminde Faaliyete Dayalı Maliyetleme İle Balanced Scorecard’ın Bütünleştirilmesi, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• GÜÇLÜ, Hakan (2009), Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla Sunulması, www. hakanguclu.com/calismalar.htm (20.10.2009)

• GÜÇLÜ, Nezahat (2003), “Stratejik Yönetim”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2): 61-85

• GÜNER, M. Fatih (2009), “Performans Değerlendirmede Paradigma Değişimi: Finansal Olmayan Ölçüler Finansal Ölçülerin Yerini Alabilir mi?”, Verimlilik Dergisi, (2): 7-24

• GÜNER, M. Fatih (2005), “KOBİ Performansını Ölçmede Finansal Olmayan Ölçütlerin Kullanılması: Dengeli Sonuç Kartı Uygulaması”, 2. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, 446-456

• GÜROL, Y. Deniz (2004), “Toplam (Dengeli) Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard) Yönteminin Stratejik Bilginin Sağlanması Sürecindeki Yeri”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi İİBF, 315-322

• HOCALAR, Esra (2007), Yüksek Öğretim Kurumları İçin Bulanık Puanlamalı Dengelenmiş Performans Karneleme Sistemi Uygulaması, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• HORNSBY, Donavan D. ve Sidney J. BAXENDALE (2001), “Building a Balanced Scorecard for Entrepreneurs”, Journal of Cost Management, (November-December): 4-9

• IŞIL, H. Özgür (2008), Türk Bankacılık Sisteminde Performans Ölçümü ve Yönetimi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Doktora Tezi

• KAPLAN, Robert S. ve David P. NORTON (2007), Balanced Scorecard: Şirket Stratejisini Eyleme Dönüştürmek, 4. Baskı, Çeviren: Serra Egeli, İstanbul: Sistem Yayıncılık

• KAPLAN, Robert S. ve David P. NORTON (2006a), Strateji Haritaları: Gayrimaddi Varlıkları Maddi Sonuçlara Dönüştürmek, Çeviren: Şeyda Öztürk, İstanbul: Alfa Basım

• KAPLAN, Robert S. ve David P. NORTON (2006b), “How to Implement a New Strategy Without Disrupting Your Organization”, Harvard Business Review, 84 (3): 100-109

• KAPLAN, Robert S. ve David P. NORTON (2004a), “How Strategy Maps Frame an Organization’s Objectives”, Financial Executive, 20 (2): 40-45

• KAPLAN, Robert S. ve David P. NORTON (2004b), Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Boston: Harvard Business School Press

• KAPLAN, Robert S. ve David P. NORTON (2004c), “The Strategy Map: Guide to Aligning Intangible Assets”, Strategy & Leadership, 32 (5): 10-17

• KAPLAN, Robert S. ve David P. NORTON (2004d), “Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets”, Harvard Business Review, 82 (2): 52-63

• KAPLAN, Robert S. ve David P. NORTON (1996a), Translating Strategy into Action: The Balanced Scorecard, Boston: Harvard Business School Press

• KAPLAN, Robert S. ve David P. NORTON (1996b), “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”, Harvard Business Review, 74 (1): 75-85

• KAPLAN, Robert S. ve David P. NORTON (1993), “Putting the Balanced Scorecard to Work”, Harvard Business Review, 71 (5): 134-142

• KAPLAN, Robert S. ve David P. NORTON (1992), “The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance”, Harvard Business Review, 70 (1): 71-79

• KARAKILIÇ, Nilüfer Y. (2009), “Stratejik İttifak Oluşumunda Temel Yeteneklerin Önemi: Tariş Opet Stratejik İttifakı Balanced Scorecard Örneği”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21): 200-214

• KASIMOV, Rakif ve Fariz AHMADOV (2009), “Dengeli Sonuç Kartları (Balanced Scorecard) ve İnsan Kaynakları Yönetiminde Oluşturulması”, 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi Bildiri Kitabı, Kosova: 647-662

• KASNAKLI, Burcu (2002), “Stratejiler ile Performans Göstergelerinin Bütünlüğünü Sağlayan Bir Model: Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard)”, Verimlilik Dergisi, (2): 131-152

• KAYGUSUZ, S. Yüksel (2005), “Yönetim Muhasebesinin Performans Yönetimi Fonksiyonunda Geldiği Son Nokta: Balanced Scorecard (Ölçüm Kartı Tekniği)”, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları e-Dergisi, 7 (1): 81-103

• KEÇECİOĞLU, Tamer (2008), “Stratejik Düşünmedeki Keskin Viraj ya da Soyut Varlıkların Zaferi: Strateji Haritaları”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 8 (2): 469-485

• KILIÇ, Mustafa ve Volkan ERKAN (2006), “Stratejik Planlama ve Dengeli Performans Yönetimi Yaklaşımları Bir Arada Olabilir mi?”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2): 77-93

• KOCAMAN, Nazlı G. (2006), Performans Ölçümüne Geleneksel Olmayan Bir Yaklaşım: Kurumsal Karne Yöntemi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• KÖSE, Tunç (2003), “İşletmelerde Stratejik Maliyet Yönetimi Teknikleri”, Mali Çözüm Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran (63): 156-168

• KURŞUNMADEN, F. (2009), “Değer Mühendisliği Açısından İşletmelerdeki Entelektüel Sermaye Unsurlarının Analizi”, Journal of Azerbaijani Studies, Vol.: 10 No: 3-4, Vol.: 11 No: 1-4, Vol.: 12 No: 1-2, 2007-2009 Özel Sayısı, Dünyada Yeni Oluşumlar ve Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Hazar Üniversitesi, 29-31 Mayıs, Bakü-Azerbaycan, s. 40-58

• KUTLU, Hüseyin A. (2009), “Entelektüel Sermaye: Türkiye Muhasebe Sisteminde Raporlanabilir mi?”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27 (1): 235-257

• KÜÇÜKSAVAŞ, Nihat (2006), Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, 2. Baskı. İstanbul: Kare Yayınları

• MOORAJ, Stella, Daniel OYON ve Didier HOSTETTLER (1999), “The Balanced Scorecard: A Necessary Good or an Unnecessary Evil?”, European Management Journal, 17 (5): 481-491

• NIVEN, Paul R. (2002), Balanced Scorecard Step-by-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results, New York: John Wiley and Sons Inc

• NIVEN, Paul R. (2005), Balanced Scorecard Diagnostics: Maintaining Maximum Performance, New York: John Wiley and Sons Inc

• NORTON, David P. (2000), Beware: The Unbalanced Scorecard, Balanced Scorecard Report, Montvale NJ.: The Institute of Management Accountants

• OKKA, Osman (2009), Analitik Finansal Yönetim: Teori ve Problemler, Ankara: Nobel Yayınları

• OLVE, Nils G., Jan ROY ve Magnus WETTER (1999), Performance Drivers: A Practical Guide to Using the Balanced Scorecard, West Sussex: John Wiley and Sons Inc

• ORDU, Güllü (2004), Stratejik Yönetim Aracı Olarak Dengelenmiş Hedefler Tablosu (Balanced Scorecard) ve Farklı Sektörlerde Araştırmalar, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• OYMAN, Sumru (2009), Stratejik Yönetim Sürecinde Performans Ölçümü ve Dengeli Sonuç Kartı Uygulaması: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İçin Bir Değerlendirme, Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzmanlık Tezi

• ÖLÇER, Ferit (2005), “Dengeli Stratejik Performans Ölçüm ve Yönetim Sisteminin (Balanced Scorecard) Tasarımı ve Uygulanması”, Amme İdaresi Dergisi, 38 (2): 89-134

• ÖRNEK, Ali Ş. (2000), “Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada Kullanılabilecek Yeni Bir Araç”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (3): 255-276

• ÖZBİRECİKLİ, Mehmet ve Ferit ÖLÇER (2002), “Strateji Odaklı Performans Ölçüm Sistemi: Balanced Scorecard – BSC”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, (2): 31-48

• ÖZGELDİ, Mürşide ve Sevgi KALKAN (2007), “Sanal Organizasyonlarda Balanced Scorecard (Dengeli Başarı Göstergesi): Bir Örnek Olay Çalışması”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 22 (254): 86-103

• ÖZGÜL, Melih (2005), Örgütsel Performans Ölçümünde Stratejik Yönetimin Bir Aracı Olarak Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği ve Bir Uygulama Örneği, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• ÖZTÜRK, Ümit (2009), Performans Yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınları

• PAPALEXANDRIS, Alexandros, George IOANNOU, Gregory PRASTACOS ve K. Eric SODERQUIST (2005), “An Integrated Methodology for Putting the Balanced Scorecard into Action”, European Management Journal, 23 (2): 214-227

• RAHMANKULOV, Cumanazar (2003), Dengeli Hedef Belirleme ve İzleme (Balanced Scorecard) Sisteminin Kurulması Üzerine Bir Araştırma, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• SARAÇ, Mustafa (2007), Performans Değerlemesinde Stratejik Boyutlu Yaklaşım (Balanced Scorecard-BSC) Hatay İlindeki Sanayi İşletmelerinin Uygulama Düzeyinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• SARICA, Seçil (2007), Üniversitelerin Performansa Göre Yönetimi İçin Veri Zarflama Analizi Tabanlı Bir Karar Destek Sisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• SELDÜZ, Hakan (2004), Katma Bütçeli Kuruluşlardan Devlet Üniversitelerinin Bütçeleme ve Yönetsel Muhasebe Açısından İncelenmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• SÖĞÜT, Mehmet A. (1999), “Kurumsal Performans Göstergeleri: Kamu Kurumlarında Performans Değerlendirme Sistemi İçin Bir Öneri”, Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, Ankara: TODAIE Yayınları

• ŞANAL, Musa (2006), Entelektüel Sermaye Yönetimi ve Türkiye’deki Sanayi İşletmelerinde Uygulanması Üzerine Bir Araştırma, Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• ŞENTÜRK, Hulusi (2005), Belediyelerde Performans Yönetimi, 2. Baskı. İstanbul: İlke Yayıncılık

• TARCAN, Ebru (2001), İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlemesi ve Konaklama Endüstrisine Yönelik Bir Araştırma, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• TARIM, Mehveş (2004), “Sağlık Organizasyonlarında Performans Ölçme ve Dengeli Puan Cetveli (Balanced Scorecard)”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7 (2): 233-248

• TEKELİ, Banu (2003), Performans Ölçüm Aracı Olarak Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• TEKER, Edip ve Burcu FELEKOĞLU (2007), Süreç Yönetim ve Performans Değerlendirme Aracı Olarak Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Yaklaşımı, içinde: Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Yönetimi (Ed.: Erkan Bayraktar). İstanbul: Çağlayan Kitabevi. 183-191

• TULAY, Gökhan (2007), Stratejik Yönetim ve Planlama Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• TUNÇ, Nur B. (2006), Lojistik ve Tedarik Zincirinde Dengelenmiş Performans Kartı Uygulaması, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• TUNÇER, Ender (2006), Çok Boyutlu Performans Değerleme Modelleri ve Bir Balanced Scorecard Uygulaması, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• USUL, Hayrettin (2005), “Modern Yönetim Muhasebesi Anlayışına Post-Modern Bir Yaklaşım”, Review of Social, Economic & Business Studies, 5 (6): 415-435

• UTKUTUĞ, Çağla P. (2008), “Kurumsal Performans Değerlendirme Yöntemi Olarak Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (23): 55-78

• UYGUR, Akyay (2009), “Çok Boyutlu Performans Değerleme Modeli Olarak Dengeli Başarı Göstergesi Uygulaması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1): 148-159

• ÜLGEN, Erkan (2006), Isıtma Sektöründe Yer Alan Bir Firmada ISO 14000 ÇYS Performansının Dengelenmiş Skor Kartı Aracılığıyla Değerlendirilmesi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• YAMAN, Cemil (2005), Kurumsal Karne ve Bir Petro-Kimya Kuruluşunda Uygulanması, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• YENİCE, Ebru (2007), “Performans Ölçümünde Karşılaşılan Sorunlar ve Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Yaklaşımı”, Bütçe Dünyası Dergisi, 2 (25): 95-100

• YERELİ, Ayşe N. ve Gülşen GERŞİL (2005), “Entelektüel Sermayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 12 (2): 17-29

• YILDIRIM, Kadir (2006), Balanced Scorecard Aracılığıyla Hastanelerde Performans Analizi ve Uygulaması, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

• YILMAZ, Rıfat (2006), Dengeli Performans Ölçüm Sistemine Dayalı Stratejik Bütçeleme Süreci ve Bir Uygulama Modeli, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi

• YILMAZ, Yücel (2006), “Entelektüel Sermaye Yönetiminde Yeni Bir Sistem: Bilgi Bilançosu”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, XXI (1): 511-526

• YILMAZ, Yücel (2007), “Enformasyon Teknolojisi Yönetiminde Dengelenmiş Puan Kartı”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1): 108-114

• YÜKSEL, İhsan ve Metin DAĞDEVİREN (2007), “Stratejik Performans Değerlendirme Aracı Olarak Balanced Scorecard’ın Bulanık Analitik Network Prosesi İle Modellenmesi”, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Sakarya: Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 769-776

• ZAİM, Halil (2006), “Bilgi Yönetiminde Performans Ölçümü”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 56 (2): 915-938

• http://www.erpakademi.com/2009/12/08/balanced-scorecards-sirket-karneleri/ (20.01.2010)