Belediyelerde performans yönetimi: Boyutlar ve ölçüler

Aydın USTA, Arif KUBAT
1.369

Öz


Belediyelerde performans yönetimi bu çalışmanın ana temasını oluşturmaktadır. Yeni kamu yönetimi yaklaşımı uygulamalarından biri sayılan performans yönetimi, halkın ödediği vergilerle finanse edilen kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulabilmesi açısından önem taşımaktadır. Böylelikle geleneksel kamu yönetimi yerine esnek, saydam, hesap verebilir ve stratejik planlamayı esas alan bir yönetim anlayışı sağlanabilmektedir. Araştırmanın amacı, belediyelerde performans yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlamak, açıklamak ve yürütülen alan araştırması ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Çalışmada dolaylı teknikler ve metotlar ile alan araştırması yöntemi birlikte kullanılmıştır. Kullanılan bu yöntemlere dayalı olarak elde edilen verilerin analizinden belediyelerde performans yönetimi uygulamalarının gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar


ATEŞ, H. ve Ö. KÖSEOĞLU, (2011), Belediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi, İstanbul: İlke Yayıncılık

Administrations Centrales et Services Deconcentres (2002), Indicateurs et Tableaux de Bord, http://claude.rochet.pagesperso-orange.fr/cours/ Docs/fiche19. pdf AVELE, Donatien, (2006), Controle de gestion et Performance des Services Publics Communaux des Villes Camerounaises, CRECCI, Bordeaux

BİLGİN, K. U., (2004), Kamu Performans Yönetimi, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Yayını

BİLGİN, Kamil Ufuk, (2007), Kamuda Ölçülebilir Denetime Hazırlık Performans Yönetimi, Sayıştay Özel sayı: 65. Sayıştay Yayınları, Ankara

CARASSUS, David, (2005), De la Performance National a la Performance Locale: Etude de lApplication de la LOLF aux Collectivites Lacales

COŞKUN, A., (2006), STKların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Performans Karnesi, Sivil Toplum, 4 (15), ss.103-107

ÇEVİK, H. H., T. GÖKSU, V. K. BİLGİÇ, M. KARAKAYA, K. SEYHAN, S. GÜL, (2008), Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık

DEBBI, Ali, (2005), La Mesure de la Peformance dans les Mairies: Dimensions et Indicateurs, Ville- Management

EFE, Şeref, (2012), Kamuda Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Yönetimi: Türkiye Uygulaması ve Sorunlar, Sayıştay Dergisi, Ekim- Aralık 2012. sayı: 87

EROĞLU, H. T., (2011), Kamu Yönetiminde Performans, Konya: Çizgi Kitapevi

Harvard Business School Press (2009) Performansı Ölçmek, (çev. Melis İnan), İstanbul: Optimist Yayınları

KAPLAN, R. S., NORTON, D. P., (2009), Balanced Scorecard, (çev.Serra Egeli), İstanbul: Sistem Yayıncılık

KARABEYLİ, Levent, (2006), Belediyelerde Performans Yönetimi, Birlik, Aralık, sayı.1, s.18-21

MAKANI, M. Ahmed, (2006), Elaboration et Implantation du tableau de Bord de Gestion des Departements Cliniques dHospitalisation, Institut National dAdministration Sanitaire et Sante Publique, Maroc

ROHM, Howard, (2002), A Balancing Act, Perform, Volume 2, Issue 2, May 2002. page:1-9

SQUITEL, (2008), Les Tableaux de Bord Prospectifs (balanced scrocards) http: // www.sqitel.com/index.php/nos articles/tableaux de bords propectifs /35 article 09.01.2012

SAĞBAŞ, İ. A. ÇALIŞKAN, G. HAZMAN, M. ERİN, (2011), Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü, Ankara: Seçkin Yayıncılık

SAUCIER, Alain et Yvon BRUNELLE, (1995), Les Indicateurs et La gestion par Resultats, Gourvernement du Quebec

Service Public Federal, (1998), Balancad Scorecard BSC Instrument de la Modernisation de Adminstrarion Federale

ŞENTÜRK, H., (2005), Belediyelerde Performans Yönetimi, İstanbul: İlke Yayıncılık

VPAH, (2002), Laissez-Vous Conter les Objectifs, Cambrai, Langres, Nimes, Poitiers, Pays dAuge, Rennes