Takım çalışmaları ve verimlilik ilişkisi: Karar alma süreçlerinin etkinlik kazanmasında liderin rolü

YILDIRIM Sema BECERİKLİ
1.958

Öz


Günümüzde örgütler takım oluşturmanın örgütsel performans ve verimliliğe olan etkisinin farkına varmış durumdadırlar. Bu nedenle yüksek performanslı takımlar kurma, örgütlerin yönetsel politikalarında önemli bir yer tutmaktadır. Takım çalışmalarındaki etkinlik düzeyi, toplam kalite yönetimi çalışmalarının temel dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Birbirini tamamlayıcı bir beceri kümesine katkıda bulunabilecek kişilerin istihdam edilmesiyle ya da doğru bir biçimde görevlendirilmesiyle oluşturulması gereken takımlar, üst düzey sorun çözme ve karar alma yetenekleriyle her türlü yönetsel uygulamanın belirleyici unsurları durumundadırlar. Örgütsel yapılanma içinde bu denli yaşamsal öneme sahip olan çalışma birimlerinin etkili bir liderlik anlayışıyla yönetilmesi gerekmektedir. Çünkü takım çalışmalarında takımın gösterdiği performans, takım üyelerinin gösterdikleri toplam performanstan daha üstündür. Ortaya çıkan bu performans biçimini yönetmek ise geleneksel liderlik anlayışının dar kalıplarının dışına çıkmayı gerektirmektedir. Bu çalışmada takım kavramı ele alınarak, takım çalışması ve önemine verimlilikle olan bağlantısı esasında işaret edilmektedir. Takım çalışmasının ana hatlarıyla çerçevesi çizilmeye çalışılarak karar alma aşamalarında koçluk yetenekleriyle birleşmiş bir liderlik modelinin takım çalışması üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.

Referanslar


AKDEMİR, A., (2008), Vizyon Yönetimi, Ekin Kitabevi: Bursa

AKGEMCİ, T., (2008), Stratejik Yönetim, Ankara: Gazi Kitabevi

ARKAN, S., (2008), Ekip Çalışmasının Etkinliğinde İletişimin Rolü: Müşterilerle Doğrudan İlişki İçerisinde Olan Ekiplerde Bir Uygulama, T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Mersin

BALTA AYDIN, E., (2007), Örgütlerde Kariyer Yönetimi, Kariyer Planlaması, Kariyer Geliştirmesi ve Bir Kariyer Geliştirme Programı Olarak Koçluk Uygulamaları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Denizli

BALTAŞ, A., (1997), Ekip Oluşturma ve Geliştirme El Kitabı, İstanbul: Remzi Kitabevi, Barutçu, 2008

BARUTÇU, E. ve ÖZBAY, Ö., (2010) Koçluk Yaklaşımının Yönetici ve İşgören Üzerine Etkilerine İlişkin Bir Araştırma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF Dergisi, Vol. 1, Sayı: 1, s.47-62

CANNON-BOWERS, J.A., SALAS, E., (1993). Shared Mental Models in Expert Team Decision Making. (ed) John Castellan, Individual and Group Decision Making, NewJersey: Lawrance-Erlbaum

CARTON, A.M., CUMMINGS, J.N., (2012), A Theory of Subgroups in Work Teams. Academy of Managment Review, Vol.37, No: 3, s. 441-470

CAVALERI, S., OBLOJ, K., (1993), Management Systems, ABD: Wadsworth Publising Company

CLIPPINGER, J.H., (2012), Leadership, http://www.dodccrp.org/files/ Leadership.pdf

DENGİZ, G.M., (2000), Takım Çalışması Teknikleri, Ankara: Academyplus Yayınevi

DONNOLEN, A., (1998), Takım Dili, İstanbul: Sistem Yayıncılık, Kendiroğlu, 2000

EKİCİ, K.M., (2006), Vizyoner Liderlik, Turhan Kitabevi: Ankara

EREN, E., (2001), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (7.bsk.), İstanbul: Beta Yayıncılık

FREEDMAN, J.L., SEARS, D.O., CARLSMITH, J.M., (2003), Sosyal Psikoloji, (Çev. Ali Dönmez), İmge Kitabevi: Ankara

GOLDSMITH, M., MORGAN, H., (2000), Team Building Without Time Wasting. www.marshallgoldsmithlibrary.com/docs/ (Erişim Tarihi: 6 Aralık 2012)

HEIFETZ, R.A ve LAURIE, D.L., (1997), The Work of Leadership, Harward Business Review, s.124-134

HENSEY, M., (1992), Making Teamwork Work, www.empowermentexperts.com. (Erişim Tarihi: 6 Aralık 2012)

Karar Alma Sürecine Yurttaş Katılımı ve Sivil Diyalog (Ekim 2008), NDI Türkiye, http://www.yasader.org/web/yasama_surecine_katilim/1/ KararAlma.pdf. (Erişim Tarihi: 3 Ekim 2012)

KAZANCI, M., (2007), Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi: Ankara

KIRKPATRICK, S.A., LOCKE, E.A., (1991), Leadership: Do Traits Matter?, Academy of Management Executive, Vol.5 (2), s.48-60

KOTTER, J.P., (1999), Liderler Gerçekte Ne Yapar?, Liderlik, (Çev.: Meral Tüzel). MESS Yayınları: İstanbul, s: 45-66

KÖSE, A., (2004), Çok Amaçlı Karar Alma Yöntemleri ve Türk Sigorta Sektörüne Yönelik Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul

MDT Training, (2010), Leadership Skills, BookBoon

MILKMAN, K.L., CHUGH, D., BAZERMAN, M.H., (2009), How Can Decision Making be Improved?, Perspectives on Psychological Science, Vol. 4, No. 4, 379-383

ÖNDER, M., (1998), Örgütsel ve Yönetsel Eklektizm: Toplam Kalite Yönetimi, Amme İdaresi Dergisi, 31(3), s.37-74

ÖZBAY, Ö., (2008), Koçluk Yaklaşımının Yönetici Üzerine Etkileri ve Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Denizli

ROSEN, R.H., (1998), İnsan Yönetimi, (Çev. Gündüz Bulut, Zülfü Dicleli), MESS Yayınları: İstanbul

SELÇUK, G., (2007), Takım Çalışmalarında Liderin Rolü (Küçükçekmece ve Esenler İlçesi Devlet İlköğretim Okullarında Görevli Müdür Yardımcılarının Takım Çalışmasında Liderin Rolüne İlişkin Algılarının İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi: İstanbul

TEKİN, A., Liderlik ve Yöneticilik, (http://www.rekreasyon.org/liderlikve- yoneticilik) (Erişim Tarihi: 11 Ekim 2012)

WEISS, D.H., (1993), Başarılı Ekip Oluşturma, (Çev.Erhan Tuskan), İstanbul: Rota Yayın Yapım Tanıtım

YILMAZ, R.H., (2010), Takım Üyelerinin Güven Duygusu ve Verimlilikleri Arasındaki İlişkiler, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul

ZEHİR, C., ÖZŞAHİN, M., (2008), Takım Yönetimi ve Takım Etkinliğini Belirleyen Faktörler: Savunma Sanayinde AR-GE Yapan Takımlar Üzerine Bir Saha Çalışması, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), s.266.