Hastanelerde sözleşmeli hemşirelerin işgücü devri ve hizmet kalitesi

Fatma DEMİRKAYA, Hüseyin İNCE
1.639

Öz


Amaç: Bu çalışma, hastanelerde gün geçtikçe sayısı artan sözleşmeli hemşirelerin işgücü devir hızını hesaplamak, Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeğini hastalara uygulamak suretiyle, hastaneler arası karşılaştırma yaparak, işgücü devir hızı ile hizmet kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma için 360 hastaya anket formu ulaştırılmış olup, 13 tanesi eksik veya yanlış doldurulduğu için analiz dışı bırakılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması için hasta bilgi formu ve hemşirelik bakımından memnuniyet ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzdelik yöntemleri gibi tanımlayıcı istatistikler ve Oneway Anova Testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların % 51,53ü kadın, % 48,47si erkek, %35,07si 19- 39 yaş grubu, % 35,94ü 40-59 yaş grubu, %28,99u 60 yaş ve üstünde, % 68,41i evli, % 16,52 si bekar, % 13,04ü dul, % 2, 03ü boşanmış, % 89,2sinin sosyal güvencesi bulunmakta, % 10, 98inin bulunmamaktadır. Eğitim durumları incelendiğinde % 13,40ının okur-yazar, %35,51inin ilkokul mezunu, %16, 51inin ortaokul mezunu, % 22,12sinin lise mezunu, %12,46sının üniversite mezunu olduğu saptanmıştır. Meslekleri incelendiğinde; %17,2si emekli, %12,46sı serbest meslek, % 10,96sı işçi, % 59,38i diğer meslek grubu mensubudur. Gelir düzeyi incelendiğinde % 41,84ünün gelir durumunun kötü, % 49,55inin orta derecede, %8, 61inin iyi olduğu, yatış öyküsü incelendiğinde ise % 62, 83ünün daha önce hastaneye yatış öyküsü bulunduğu, %37,17sinin ise bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca hastaların % 41,82sinin kronik hastalığı bulunmakta, % 58,18inin bulunmamakta, % 76,97sinin yanında refakatçisi bulunmakta, % 23,03ünün bulunmamaktadır. Bunlardan % 80,08inin refakatçisi sürekli yanında kalmakta, % 19,92sinin ise sadece belirli saatlerde kalmaktadır. Sonuç: Çalışma sonucunda işgücü devir hızı düşük ve yüksek olan kurumlarda hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet oranı birbirine yakın çıkarken, işgücü devri orta derecede olan kurumlarda hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet oranının diğerlerinden daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu durum kurumların kaliteli hemşirelik bakımının verilmesinde işgücü devriyle farklı yöntemlerle başa çıktıklarını göstermektedir.

Referanslar


1. ABAAN, S. ve DUYGULU, S., (2004), Hemşirelerin Çalıştıkları Kurumdan Ayrılmalarına Yol Açabilecek Olası Nedenlerin ve Örgüte Bağlılıklarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt. 11(2) s. 32

2. AKGÜN, S ve ERDAL, R., (1998), Hastanelerde Kaliteli Hizmet Sunumunda Tüketici Faktörü, Sağlık Yönetiminde Devamlı Kalite İyileştirme Sempozyum Kitabı, Haberal Eğitim Vakfı, s.219-226

3. AKGÜN, A ve KAYA, S., (1992), Hacettepe Üniversitesi Uygulama Hastanesinde Personel Devri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:1(1), s. 1-14

4. ARDIÇ, K, ve BAŞ, T., (2001), Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin (Müşteri Tatmininin) Ölçülmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4 s. 2

5. ARGON, G., ÖZGÜR, G. ve VATAN F., (2000), Hemşirelerin Hastanedeki Çalışma Yaşantılarını Algılamaları, I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresinde sunulan Bildiri, Kongre Özet Kitabı ( s. 49)

Antalya

6. BJORVELL, H. and BRODIN, B., (1992), Hospital Staff Members are Satisfied with Their Jobs, Scand J Caring Sci, Vol: 6 (1). p: 9-16

7. DEMİR, Y. ve EŞER, İ., (2004), Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetlerine İlişkin Bir Ölçek Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi

8. EREN, E., (1993), Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım

9. ERİGÜÇ, G., (1998), Ankara'da Metropolitan Alanda Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Personel Devir Oranları ve Personelin İşinden Ayrılma Nedenleri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 4 (1), s. 1-26

10. GEYLAN, R., (Ed.) (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

11. HART, S, E., (2005), Hospital Ethical Climates and Registered Nurses Turnover Intentions, Journal of Nursing Scholarship, Vol: 37( 2). p:173- 177

12. KOCAMAN, G. ve TARIM, M., (1992), Hemşirelerin İşten Ayrılma Oranlarının ve Ayrılma Nedenlerinin İncelenmesi, III. Ulusal Hemşirelik Kongresinde sunulan bildiri, Kongre Özet Kitabı (s.456), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

13. ÖZCAN, A. ve ÖZGÜR, H., (1990), Hemşirelerin Mesleki Benliklerini Algılayışları, II.Ulusal Hemşirelik Kongresinde sunulan Bildiri, İzmir, Türkiye

14. ÖZER, E., (2007), Akreditasyon Belgesine Sahip Özel Hastanelerdeki Yönetici Hemşirelerin Liderlik Tarzlarının Hemşirelerin İşten Ayrılma Nedenleri Üzerine Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi

15. PASİNLİOĞLU, T ve SARI, P., (1993), Hemşirelerin İşten Ayrılma Oranlarının Hastaneye Getirdiği Maliyetin İncelenmesi, Uluslararası Kalite Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumunda sunulan bildiri, İzmir, Türkiye

16. TEKİN, D, E. ve BAYKAL, Ü., (2004), Özel Bir Hastanede Hemşirelik Personeli Devir Hızının Hemşirelerin İş Doyumu ve Hasta Doyumuyla İlişkisinin Araştırılması, s.20, Erişim Tarihi: 23 Nisan 2013, http://www.istanbul.edu.tr 17. ULUSOY, H., (2008), Güvenli İstihdamın Önemi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt.11 (3), s. 108

18. VELİOĞLU, P., (1994), Hemşireliğin Düşünsel Temelleri, İstanbul: Alaş Ofset

19. YALÇIN, S., (1988), Personel Yönetimi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını

20. YÜRÜMEZOĞLU, H, A., (2007), Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin İş Doyumları ve Hastaların Hemşirelik Hizmetinden Memnuniyeti, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi