Banka Çalışanlarının Performansını Etkileyen Örgütsel Stres Faktörlerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Tespiti

Yrd.Doç. Dr. Ali ERBAŞI, Öğr.Gör. Osman ÜNÜVAR, Tugay ARAT
720

Öz


Stres, bireysel ve örgütsel sebeplerden kaynaklanmakla beraber her koşulda bire- yin çalışma performansına etki eden bir unsurdur. Özellikle bankalar gibi insan- larla sıkı ilişki içerisinde olan hizmet piyasasında çalışan personel, bireysel neden- lerden dolayı strese kapılırken aynı zamanda örgütsel nedenlerden dolayı da stres düzeyi önemli ölçüde artış göstermektedir. Bu çalışmada; banka çalışanlarının performansına olumsuz yönde etki eden örgütsel stres faktörleri ile çalışanların cinsiyet ve eğitim seviyeleri arasındaki ilişkinin tespiti, çalışanların memnuniyet düzeyi ile cinsiyet ve eğitim seviyeleri arasındaki ilişkinin tespiti, bankanın türüne göre (ticaret bankası, katılım bankası) çalışanların memnuniyet düzeyi ve stres düzeylerinde farklılaşma olup olmadığının tespiti amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda anketler, bir ticaret bankasının Konya ilinde bulunan 5 şubesi (62 personel) ve 1 katılım bankasının Konya ilinde bulunan 6 şubesinde (48 personel) Ağustos ve Eylül 2009 aylarında 110 kişiye uygulanmıştır. Ankete katılanların stres ve memnuniyet düzeyi ortalamaları alınmış ve analizler yapılarak istatistiksel ola- rak değerlendirilmiştir.