HASTANE ÇALIŞANLARININ KURUM İÇİ POLİTİK DAVRANIŞLAR VE ETİK İKLİM ALGILAMALARI

Elif Dikmetaş Yardan, Nurcan Coşkun Us
661

Öz


Çalışmada hastane çalışanlarının kurum içi politik davranışlar ve etik iklim algılamaları ölçülmüştür. Bu çalışma, Haziran – Ağustos 2012 tarihleri arasında, 100 yataklı bir devlet hastanesinde yapılmıştır. Çalışmaya katılan personel sayısı 151 (% 68,3)’dir.

Çalışmada iki ayrı ölçek kullanılmıştır. İlk kullanılan ölçek, Kacmar ve Ferris (1991) tarafından geliştirilmiş 24 ifadeden oluşan politik davranış algılamaları ölçeğidir. Diğer ölçek Hunt ve arkadaşları (1989)  tarafından geliştirilen etik iklim ölçeğidir. Veriler, hazırlanan anket formları aracılığı toplanmıştır. Her iki ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan politik davranış algılamaları ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α: 0,705; etik iklim ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α: 0,696; çalışmanın tamamının Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise α: 0,791 olarak bulunmuştur.

 

Çalışmada, çalışanların ifadelere vermiş olduğu skorlar 5’li likert yöntemi ile değerlendirilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin analizi ve hipotezlerin test edilmesinde SPSS for Windows programı kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların % 39,7’si kadın, % 21,1’i bekar, % 50’si 36 yaş ve üstü, % 49,7’si ilköğretim ve lise mezunu, % 50,3’ü lise üstü mezun, % 80,7’si sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri personeli % 19,3’ü diğer personel, % 82,8’i devlete bağlı personel, %17,2’si firma personeli, % 50,8’i 9 yıl ve üstünde çalışanlar, % 58,2’si 2000 TL ve üstü ücret alanlardan oluşmaktadır.

 

Çalışma boyutlarına verilen puanlar sırasıyla etik iklim boyutu; x: 3,81 ss: 0,94, algılanan politik davranış boyutu x: 2,89 ss: 0,50 bulunmuştur. Çalışanların cinsiyet, medeni durum, yaş, görevi, kadro durumu, kurum kıdem süresi, aylık ortalama gelire göre algıladıkları politik davranış ve kurumdaki etik iklim hakkındaki düşünceleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ancak eğitim düzeyine göre sadece etik iklim boyutunda lise ve altı mezun olanlar ile lise üstü mezun olanlar arasında anlamlı farklılıklar (t: 0,688; p: 0,010) bulunmuştur. 


Referanslar


• BRICKLEY J. A. & SMITH C. W. & ZIMMERMAN J. L, (2002), “Business Ethics and Organizational Architecture”, Journal of Banking & Finance, 26 (9), 1821-1835.

• ÇETİN M., PEKİNCE Dilek, (2011), “Perceived Procedural Rationality And Political Behaviours in Strategic Decision Making Process and Organizational Commitment Triangle”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 1154–1163.

• DEMİREL Y. & SEÇKİN Z., (2009), “Örgüt İçi Politik Davranışların Tespiti Üzerine Kırgızistan’da Sağlık Sektöründe Bir Araştırma”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 4 (7), 143-161.

• EREN S. S. & HAYATOĞLU Ö., (2011), “Etik İklimin Satış Elemanlarının İş Tutumlarına ve İş Performanslarına Etkisi: İlaç Sektöründe Bir Uygulama”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 109-128.

• HUG I. U., (2011), “The Impact of Interpersonal Conflict on Job Outcomes: Mediating Role of Perception of Organizational Politics”, Procedia – Social and Behavioral Sciences 25, 287 – 310.

• İŞCAN, F., (2005), “Yönetsel Değerler ve Örgütsel Siyasetin Ahlakiliği”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 19 (1), 307-324.

• KİTAPÇI İ., (2010), “Vergi Etiği ve Kamu Etiği İlişkisi: Etik Algılamalar Açısından Bir Değerlendirme”, Ekonomi Bilimler Dergisi, 2, (2), 81-88.

• LANDELLS E. & ALBRECHT S.L., (2012), “Organizational Political Climate: Shared Perceptions About The Building and Use of Power Bases”, Human Resource Management Review, Article in Press, doi:10.1016/j.hrmr.2012.06.014,1-9.

• MILLER K. B., RUTHERFORD A. M., KOLODINSKY W. R., (2008), “Perceptions of Organizational Politics: A Meta-analysis of Outcomes”, J Bus Psychol, 22: 209–222.

• MOHAMMED A. E., (2011), “Örgüt Kültürü ve Psikolojik İklimin Politik Davranış Algılamaları Üzerindeki Etkileri: Kayseri’de Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

• ÖZÇELİK K. (2011), “Kişi Örgüt Uyumu ve Etik İklimin Hastaneye Bağlılığa Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

• PEHLİVAN Aydın İ. (2002), Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Başak Matbaacılık, 3. Baskı, Ankara.

• RAM P., PRABHAKAR G., P., (2010), “Leadership Styles and Perceived Organizational Politics as Predictors of Work Related Outcomes”, European Journal of Social Sciences, 15 (1), 40-55.

• TREADWAY D. C., HOCHWARTER W. A., FERRIS G. R., KACMAR C. J., DOUGLAS C.,. AMMETER A. P, BUCKLEY M. R., (2004). “Leader Political Skill and Employee Reactions”, The Leadership Quarterly, 15, 493–513.

• TÜTÜNCÜ Ö. & SAVRAN G., (2007), “Etik İklim ve Tükenmişlik Sendromunun Kalite Yönetim Sistemi Üzerine Etkisi: Bir Laboratuvar Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (4), 177-218.

• VİGODA-Gadot E. & KAPUN D., (2005), “Perceptions of Politics and Perceived Performance in Public and Private Organizations: A Test of One Model Across Two Sectors”, Policy Politics, 33 (2), 251-276.

• YEN, W-W, CHEN S-C, YEN S-I, (2009), “The Impact of Perceptions of Organizational Politics On Work Place Friendship”, African Journal of Business Management, 3 (10), 548-554.

• ÜLGEN H. & MİRZE S. K., (2007), “İşletmelerde Stratejik Yönetim”, Deniz Matbaacılık, İstanbul.