AZERBAYCAN’DAKİ TÜKETİCİLERİN TÜRK MALLARINA BAKIŞI VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Hasan Bardakçı
684

Öz


Doksanlı yıllardan sonra Orta Asya’nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasına giren Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticari faaliyetler oldukça artmıştır. Zenginleşen Azerbaycanlı tüketiciler Türkiye’deki firma ve kuruluşlar için potansiyel müşteriler haline gelmiştir. Ancak gerek uzun yıllar Sovyetler Birliği’nin etkisi ile gerek benimsenen ekonomik politikalarla Azerbaycanlı tüketiciler ürünleri satın alırken Türk tüketicilerden farklı davranışlar sergileyebilmekte ya da Türkiye’de genel kabul gören bazı ürün veya hizmetleri red edebilmektedirler. Bunun genel sebebi olarak tüketici davranışlarının demografik, ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel birçok faktörden etkilenmesi gelmektedir.  Bu çalışma ile Azerbaycan’daki bu tüketicilerin Türk mallarına bakışı ve genel olarak nasıl satın alma davranışları sergilediklerinin tespit edilip Azerbaycan’a mal ihraç edecek ve ticari işletme kuracak bireylere, bu tüketiciler hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Çalışma yüz yüze anket yöntemi ile yapılmıştır.  


Referanslar


• AKAT, Ö., (2006), Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa.

• CÖMERT, Y. ve DURMAZ Y., (2006), “Tüketicinin Tatmini ile Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması”, Journal of Yaşar Üniversitesi Dergisi No: 4, Volume:1, s. 351-375.

• CEYLAN, N. B., (2002), Tüketicinin Sosyal İlişki Ağının Promosyonlu Ürünleri Satın Alma Kararına Etkileri: Gima ve Yimpaş Gıda Reyonu Örneği, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 119-139.

• DERELİ T. ve BAYKASOĞLU, A., (2002), Gaziantep Tüketicisinin Süpermarket Alışveriş Alışkanlıkları, Standard, 41 (485), 79-85.

• DUMAN, T., YAĞCI, M. ve KAYA, İ., (2004), Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Sonrası Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği, Pazarlama Dünyası, 18 (6), 46-52.

• GÜMÜŞ, S., KORKMAZ, M., GÜMÜŞ, H. G., (2014), “Tüketici Davranışlarının İncelenmesi ve İstiklal Caddesi Üzerine Bir Örnek Uygulama”, Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos, Sayı: 02, Cilt: 01, Yaz Dönemi, Print: 2148-4764 Online: 2148-5666, s. 124-139.

• KILIÇ, S. ve GÖKSEL, A., (2004), Tüketici Davranışları: İndirim Kartlarının Tüketici Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Etkisine Dair Ampirik Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (2),147-163.

• Lİ, F., ZHOU, N., NICHOLLS, J. A. F., ZHUANG, G. ve KRANENDONK, C., (2004), Interlinear or Inscription? A Comparative Study of Chinese and American Mall Shoppers’ Behavior, Journal of Consumer Marketing, 21 (1), 51-61.

• PENPECE, D., (2006), Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler: Kültürün Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

• PETER, J. P. ve OLSON, J. C., (1994), Understanding Consumer Behavior, Irwin, USA.

• SANO, M., (2003), Japon Tüketicileri İçin En Önemli Nokta Marka ve Tazeliktir, Dış Ticaret Dergisi, 2 (11), 46-49.

• SEO, J. I., HATHCOTE, J. M. ve SWEANEY, A. L., (2001), Casualwear Shopping Behaviour of College Men in Georgia, USA, Journal of Fashion Marketing and Management, 5 (3), 208-222.

• VARİNLİ, İ. ve ÇAKIR, Y. E., (1999), Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler ve Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (14), 92-109.

• ZORLU, A., (2002), Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyo - Kültürel Faktörler: Ankara Hipermarketler Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

• YAZICIOĞLU, Y. ERDOĞAN, S., (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.