Kamu Yönetiminde Teknik Yönetişimin Kalkınma Ajansları Özelinde Uygulanabilirliği

Ahmet Efe
946

Öz


Yönetişim ile ilgili literatürde, daha çok politika bilimi ile kamu yönetimi alanında Birleşmiş Milletler Milenyum Bildirgesindeki hedefler çerçevesinde ve uluslararası kurumların karar mekanizmaları tarafından uygulanmasını istemelerinin ulus devletler üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Ancak işletme disiplini ile yönetim bilişim sistemleri disiplini (YBS) alanında yönetişimin sadece ilkesel duruş olarak değil, kurumsal yapılanma ve süreçlerin detaylarına kadar kapsamlı ve teknik bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmamızda bir bilişim ve kontrol çerçevesi olarak bilinen COBIT-5 yaklaşımının kamu yönetiminde uygulanabilirliği test edilmektedir. Hareket noktası da 2014 yılında Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan inceleme ve araştırma raporunda 43 temel sorunun tespit edilmiş olması ve bunların aslında bir şekilde yönetişim sorunu olduğuna işaret ettiği savıdır. Araştırmamızda, yerel ve bölgesel yönetişim paradigması üzerine kurgulanmış olan kalkınma ajansları (KA) mevzuatı, yapılanması ve süreçleri üzerinde analizler yapılarak ve bölgesel gelişmeyle ilgili kamu personeline yapılan anket sonucunda teknik yönetişim yaklaşımının gerekliliklerinin KA uygulamalarında karşılık bulabildiği tespit edilmektedir. 


Tam metin:

Tam metin Tam metin

Referanslar


Aykın, H., ARSLANBAŞ, M., DERE, A., ÖZÇELİK, A., BOYALI, C., CECELİ, F., . . . ÖZKILINÇ, M. A. (2014). Kalkınma Ajansları İnceleme ve Araştırma Raporu (Hizmete Özel). Ankara: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu.

Bayramoğlu, S. (2004). Yönetişim ve Demokrasi İlişkisinde Sİyasal İktidar Sorunu: Türkiye'de Bağımsız Düzenleyici Kurumlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Doktora Tezi.

COMCEC. (2012). COMCEC Strategy for Building an Interdependent Islamic World. Makkah Al-Mukarramah: Comcec Coordination Office.

Efe, A., Uzunay, y., & Taşcıoğlu, g. (2009). An eGovernment Information System Framework:Turkish National Agency Software Project. eTransformation in Public Administaration: From eGovernment to eGovernance (s. 110-125). ANTALYA: TODAİE, SESRIC, UNDP.

Hyman, J., Ericson, D., & Baranic, M. (2014). Governance Working Group : Governance Terms of Reference. publicintelligence.net: http://info.publicintelligence.net/ISAFgovernance.pdf adresinden alınmıştır

IDKK. (2011, 08 16). Kamu İç Denetim Standartları. Resmi gazete: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110816-18.htm adresinden alınmıştır

ISACA. (2012). COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, IL: ISACA.

ISACA. (2012b). COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, IL: ISACA.

ISACA. (2012c). Enabling Processes. USA: ISACA.

ISACA. (2012a). COBIT 5 Implementation. . Rolling Meadows, IL: ISACA.

KB-BGYUGM. (2014). DEVLET DENETLEME KURULU KALKINMA AJANSLARI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLER . Ankara: Kalkınma Bakanlığı (hizmete özel).

Love, P., Reinhard, J., Schwab, A., & Spafford, G. (2006). GTAG Global Teknoloji Denetim Rehberi Bilgi Güvenliği Yönetişimi. ABD: IIA-TİDE.

Moeller, R. R. (2013). Executive’s Guide to IT Governance. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Steven De Haes, W. V., & Roger, S. D. (2013, Spring). COBIT 5 and Enterprise Governance of Information Technology: Building Blocks and Research Opportunities. JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS, 27(1).

TBMM. (2003). Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası. www.mevzuat.gov.tr: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kontrol&Tur=1&Tertip=5&No=5018 adresinden alınmıştır

TEKİN, A. G. (2003, 5). KURUMSAL YÖNETİŞİM HAKKINDA. angelfire: http://www.angelfire.com/ok4/aligunertekin/200304CGHk.pdf adresinden alınmıştır

WorldBank. (1991). Managing Development:The Governance Dimension. Washington: World Bank.

Young, S., & Thyil, V. (2014). Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: Role of Context in International Settings. Journal of Business Ethics, June, 1-24.